Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2002 z dne 9. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2002 z dne 9. 5. 2002

Kazalo

1944. Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3996.

Na podlagi 9. člena zakona o športu in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 16. 4. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec s tem pravilnikom predpisuje pogoje, merila in postopke za delitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, uporabo športnih objektov in površin na področju športa ter spremljanje in nadzor namenske porabe sredstev.
2. člen
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:
1. vsebinah:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov;
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– propagandna dejavnost v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– informatika v športu,
– eksperimentalni programi v športu,
– delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu,
– gradnja javnih športnih objektov.
3. člen
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot je razvidno v merilih za izračun vrednosti programov.
Vrednost točke se določi vsako leto, glede na razpoložljiva sredstva.
Vsebine
4. člen
Vsebina in obseg programov v javnem interesu, merila za vrednotenje športnih programov in razvrstitev športnih panog v razrede športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
II. ŠPORT V JAVNEM INTERESU
Izvajalci programov športa
5. člen
Izvajalci programov športa v javnem interesu so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti na področju športa in so splošno koristne in neprofitne.
Pogoji za pridobitev sredstev
6. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov v javnem interesu imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju, oziroma za občane MO Slovenj Gradec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (razen zavodov na področju vzgoje in izobraževanja),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu.
7. člen
Prednost pri sofinanciranju programov športa v javnem interesu imajo pod enakimi pogoji neprofitna športna društva, s sedežem v Občini Slovenj Gradec, ki delujejo v javnem interesu in njihova združenja.
Postopek pridobitve sredstev
8. člen
Za izbor izvajalcev programov športa v javnem interesu, mestna občina ali od nje pooblaščena institucija (izvajalec razpisa), vsako leto objavi javni razpis.
Javni razpis se objavi v zadnjem četrtletju za naslednje leto, v Uradnem listu RS in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
9. člen
Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji določenimi v javnem razpisu.
Nepravočasno prispele vloge se ne upoštevajo, vlagatelja nepopolne vloge pa izvajalec razpisa pozove, da v roku 5 dni, dopolni vlogo.
10. člen
Izvajalec javnega razpisa opravi pregled prijav in v skladu z določili tega pravilnika pripravi predloge. Predlog izbora izvajalcev potrdi Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec, oziroma za to pooblaščeni organ Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec.
11. člen
Izvajalec razpisa z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programov, izbranih na podlagi javnega razpisa, v katerih se določi:
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz lokalnega proračuna,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad izvajanjem programov in namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec nenamensko porabljena in neporabljena sredstva vrniti v proračun.
Naročeni programi
12. člen
Naročeni programi so projekti, ki so del nacionalnega programa športa, oziroma programi športa posebnega pomena v Mestni občini Slovenj Gradec.
Programe izvaja mestna občina ali pooblaščena institucija, ter drugi izvajalci s katerimi mestna občina ali pooblaščena institucija sklene pogodbo.
Sredstva za izvedbo teh programov niso stvar delitve v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v javnem interesu.
13. člen
Naročeni programi so:
– športni program “Zlati sonček” in “Krpan”,
– šolska športna tekmovanja,
– mala šola športa,
– program plavalnega opismenjevanja,
– projekt “Potepanja s kolesom po domačem kraju”.
III. ŠPORTNI OBJEKTI
Športni objekti v lasti Mestne občine Slovenj Gradec
14. člen
Izvajalci programov športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, imajo pravico do brezplačne uporabe površin in objektov, v obsegu, določenim na podlagi vsakoletnega javnega razpisa in opredeljenim v pogodbi med izvajalcem javnega razpisa in izvajalcem programov športa v javnem interesu.
Za programe iz prvega odstavka, MO Slovenj Gradec, oziroma za to pooblaščena institucija za področje športa upravljavcu športnega objekta in površin, za uporabo vadbenega prostora prizna materialne stroške, ki se krijejo iz sredstev lokalne skupnosti za izvajanje programov športa v javnem interesu.
15. člen
Višina stroškov iz predhodnega člena, se podrobneje opredeli s sklepom, ki ga Mestna občina Slovenj Gradec, oziroma za to pooblaščena institucija za področje športa, izda vsako leto skupaj s soglasjem iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika.
Upravljavec mora urnik uporabe prostora in podatke o uporabnikih prostora, posredovati MO Slovenj Gradec, oziroma pooblaščeni instituciji najkasneje v mesecu novembru za naslednje leto, o tekočem koriščenju prostora pa do 5. v mesecu, za pretekli mesec.
16. člen
Izvajalci programov športa, ki delujejo v javnem interesu in imajo sedež v Mestni občini Slovenj Gradec, imajo za programe športa, izven obsega opredeljenega v pogodbi, pravico do znižane cene, ki znaša z odstotkom določen del neprofitne cene, za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– 70% redna, organizirana vadba športne in rekreacijske dejavnosti (tudi ob sobotah in nedeljah),
– 75% redna tekmovanja.
Upravljavci površin in objektov v javni lasti, za uporabo površin in objektov namenjenih športu, med seboj ne plačujejo najemnine.
17. člen
Prednost koriščenja športnih objektov v javni lasti, imajo izvajalci programov športa v javnem interesu v MO Slovenj Gradec, v naslednjem vrstnem redu:
– šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– vrhunski šport,
– interesna dejavnost otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– rekreativni šport in šport invalidov.
Glede na zvrst športa imajo prednost koriščenja prostih terminov društva – klubi, katerih člani imajo status kategoriziranih športnikov in atletika.
18. člen
Upravljavci lahko dajejo v uporabo in najem objekte in površine namenjene športu, drugim pravnim in fizičnim osebam (najemnik) prvenstveno za izvajanje športnih in vzgojno izobraževalnih dejavnosti, lahko pa tudi za izvajanje, kulturnih, humanitarnih, komercialnih in zabavnih dejavnosti.
V soglasju z Mestno občino Slovenj Gradec ali od nje pooblaščeno institucijo, upravljavci s pravili podrobneje določijo način in pogoje uporabe površin in objektov ter ukrepe, ki jih bodo uveljavili ob neupoštevanju pravil in v pogodbi opredeljenih obveznosti.
19. člen
Upravljavec v začetku koledarskega leta izračuna neprofitno ceno uporabe športnih površin (vadbeni prostor, spremljajoči prostor), za izvajanje programov športa.
Cena za komercialne in druge prireditve, je stvar dogovora med upravljavcem in najemnikom, vendar ne sme biti nižja od cene najema za namen športa.
Za oblikovano ceno mora upravljavec pridobiti soglasje Mestne občine Slovenj Gradec ali od nje pooblaščene institucije.
20. člen
Upravljavec je dolžan voditi poslovanje s športnim objektom in površinami (funkcionalni prostor) na ločenem kontu.
Sredstva pridobljena za uporabo športnih objektov in površin, je upravljavec dolžan porabiti namensko za vzdrževanje in izboljšanje stanja športnih objektov.
21. člen
Mestna občina Slovenj Gradec neposredno izvaja in zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in površin v javni lasti in izgradnjo športnih objektov.
Športni objekti v lasti društev ali njihovih zvez in zasebnikov
22. člen
Uporabnikom športnih objektov in površin občinskega pomena, v lasti društev ali njihovih zvez in zasebnikov, se sofinancira najemnina za izvedbo programov športa v javnem interesu v skladu z določili tega pravilnika.
Gradnja in posodabljanje športnih objektov
23. člen
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje in posodobitve javnih športnih objektov.
24. člen
Sredstva za gradnjo ali posodobitev športnih objektov in opreme lahko pridobi tudi zasebnik, kolikor mestna občina, oziroma pooblaščena institucija ugotovi potrebo po takem objektu v Mestni občini Slovenj Gradec, oziroma je objekt namenjen izvajanju programov športa, ki ga v javnih objektih ni možno izvajati.
25. člen
Vložena sredstva v zasebno gradnjo ali posodobitev športnih objektov, je zasebnik dolžan povrniti.
Sredstva lahko povrne tudi z ugodnostmi pri uporabi športnega objekta za potrebe javnega interesa na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec.
IV. SPREMLJANJE IN NADZOR NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
26. člen
Porabniki javnih sredstev so dolžni sredstva, uporabiti namensko in racionalno, za izvedbo dogovorjenih programov.
Mestna občina Slovenj Gradec ali od nje pooblaščena institucija spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
27. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev, se prejemniku sofinanciranje prekine, že prejeta sredstva pa je dolžan vrniti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
29. člen
Te spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
30. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika, prenehajo veljati določila sklepa o pogojih in načinu uporabe prostorov in drugih objektov javnih zavodov, št. 363-11/91, sprejetim na 45. seji Izvršnega sveta skupščine občine Slovenj Gradec, dne 21. 5. 1992, ki se nanašajo na športne površine in objekte ter pravilnika za vrednotenje športnih programov in objektov v Mestni občini Slovenj Gradec.
Št. 62100/04/96
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
      Vsebina in obseg programov športa v javnem
       interesu v Mestni občini Slovenj Gradec


1. Naročeni programi

1.1. Zlati sonček in Krpan

Sofinancira se gradivo, ki je del programa in ga dobi vsak otrok,
dodatno gradivo za izvajalce, propagandna dejavnost, diplome
medalje in priznanja.

Izvajalci programa so javni vzgojno izobraževalni zavodi.

1.2. Šolska športna tekmovanja

Sofinancira se izpeljava osnovnošolskih in srednješolskih
tekmovanj, promocijsko gradivo in dejavnosti ter materialni
stroški po merilih Odbora za šolska športna tekmovanja, in sicer:

- diplome in medalje,

- sodniški stroški,

- prevoz,

- drugi stroški (zdravniška služba, obdelava podatkov...).

Izvajalec programa je Športna zveza Slovenj Gradec.

1.3. Mala šola športa

Sofinancira se program vadbe za otroke starosti od 5 do 9 let, in
sicer:

- propagandni material,

- strokovni kader,

- najem objekta na skupino, ki šteje do 15 otrok.

1.4. Plavalno opismenjevanje

Sofinancira se izvedba programa plavalnega opismenjevanje za
otroke v starosti 6 in 8 let ter v 5. in 7. razredu osemletke,
oziroma 6. in 8. razredu devetletke, in sicer:

- propagandni material,

- strokovni kader,

- najem objekta za 10 ur programa na skupino, ki šteje od 8 do 12
otrok (normativi za plavanje).

1.5. Potepanja s kolesom po domačem kraju

Sofinancira se program kolesarskih aktivnosti v okviru projekta
"Potepanja s kolesom po domačem kraju" in sicer:

- propagandni material,

- strokovni kader.

2. Športna vzgoja otrok mladine in študentov

2.1. Športna vzgoja predšolskih otrok

- programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem
objekta za 60 ur programa na skupino 20 otrok.

2.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok

- programi redne vadbe - interesna dejavnost: sofinancira se
strokovni kader in najem objekta za 80 ur programa na skupino 20
otrok,

- programi v počitnicah: sofinancira se strokovni kader.

2.3. Športna vzgoja mladine

- programi redne vadbe - interesna dejavnost: sofinancira se
strokovni kader in najem objekta za 80 ur programa na skupino 20
otrok,

- programi v počitnicah: sofinancira se strokovni kader.

2.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Osnova
za izračun je kot sledi:

- vadba v izbrani športni panogi: za vse starostne skupine se
sofinancirajo stroški meritev, spremljanja treniranosti in
nezgodnega zavarovanja ter redna vadba:

- do 10 let starosti sofinancira se strokovni kader in najem
objekta za 240 ur programa na skupino 15 otrok,

- do 15 let starosti sofinancira se strokovni kader in najem
objekta za 360 ur programa na skupino do 15 otrok,

- do 19 let starosti sofinancira se strokovni kader in najem
objekta za 480 ur programa na skupino 15 otrok.

Izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov
"panožnih športnih šol" se sofinancira:

- vadba v izbrani športni panogi: za vse starostne skupine se
sofinancirajo stroški meritev, spremljanja treniranosti in
nezgodnega zavarovanja ter redna vadba:

- do 10 let starosti sofinancira se strokovni kader in najem
objekta za 240 ur programa na skupino 15 otrok,

- do 12 let starosti (mlajši dečki-ice) sofinancira se strokovni
kader in najem objekta za 240 do 400 ur programa na skupino 15
otrok,

- do 15 let starosti (starejši dečki-ice) sofinancira se
strokovni kader in najem objekta za 300 do 800 ur programa na
skupino do 15 otrok,

- do 19 let starosti sofinancira se strokovni kader in najem
objekta za 400 do 1100 ur programa na skupino 15 otrok.

2.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

- programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem
objekta za 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10
otrok.

3. Športna rekreacija

- programi redne vadbe: sofinancira se najem objekta za 80 ur
programa na skupino 20 udeležencev, za socialno in zdravstveno
ogrožene ter starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader,

- gorništvo: sofinancira se strokovni kader za največ 30 pohodov
v sredogorje in visokogorje, za skupine 15 udeležencev,

- rekreacijska liga: sofinancira se propagandni material in
organizacija, sodniški stroški in najem objekta (pokriti).

4. Kakovostni šport

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega
športa, program športne rekreacije pa ne zadovoljuje njihovih
potreb.

- programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem
objekta na skupino 15 udeležencev. Osnova za izračun je 320 ur
programa,

- redna tekmovanja: sofinancira se strošek udeležbe v sistemu
državnega tekmovanja,

- spremljanje pripravljenosti: sofinancira se strošek meritev in
testiranj.

Število ur se korigira, glede na kakovost športnih dosežkov.
Individualnim športom, ki so vključeni v ekipna tekmovanja, se
prizna dodatek (tabela 3).

5. Vrhunski šport

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo
status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda:

- programi redne vadbe - ekipni in individualni športi:
sofinancira se strokovni kader in najem objekta. Osnova za
izračun je 600 ur programa na skupino 15 udeležencev,

- redna tekmovanja: sofinancira se strošek udeležbe v sistemu
mednarodnega tekmovanja,

- spremljanje pripravljenosti: sofinancira se strošek meritev in
testiranj.

6. Kategorizirani posamezniki

Izvajalec programov športa je upravičen do sredstev za program na
podlagi števila kategoriziranih športnikov.

- kategorizirani posamezniki: iz sredstev namenjenih za
kategorizirane posameznike po predvideni lestvici (tabela 4)

7. Šport invalidov

- programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem
objekta za 80 ur programa na skupino 10 udeležencev,

- tekmovanja: sofinancira se sodelovanje na tekmovanjih invalidov
izven občine.

8. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu

- izobraževanje: ureja pravilnik o štipendiranju za izobraževanje
na področju športa,

- usposabljanje: sofinancira se do 2/3 dejanske kotizacije, za
osnovne programe, ter do 1/2 kotizacije za licenčne seminarje in
seminarje za sodnike,

- za redni študij na Fakulteti za šport se sofinancira do 1/3
stroškov programov izven sedeža fakultete.

9. Znanstveno raziskovalna dejavnost

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo projekti,
katerih raziskave in prenos znanstvenih spoznanj v prakso,
vplivajo na izboljšanje položaja športa v MO Slovenj Gradec.

10. Založniška dejavnost in informiranje o športu v medijih

Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne
literature in drugih občasnih publikacij vezanih na šport.

Sofinancira se dejavnosti na področju informiranja o športu v
javnih medijih, ki jih izvaja MO Slovenj Gradec, oziroma
pooblaščena institucija za področje športa ali Športna zveza.

11. Športne prireditve

Lokalna skupnost lahko sofinancira športne prireditve opredeljene
v skladu s 52. členom zakona o športu ter prireditve, ki imajo
namen pospeševanje motivacije za šport, športno aktivnost in
imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem na
lokalni in širši ravni.

11.1. Športno rekreativne prireditve in tekmovanja

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo prireditve in
tekmovanja, ki:

- niso sestavni del rednih tekmovalnih programov,

- večajo motivacijo za šport in športno aktivnost,

- imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem,

- potekajo na območju Mestne občine Slovenj Gradec,

- nimajo tržnega pomena.

Sofinancira se najem objekta oziroma športnih površin,
propagandni material in drugi stroški. Udeležencem športno
rekreativnih prireditev, ki so evidentirane v državnih oziroma
meddržavnih koledarjih športnih prireditev, se lahko
sofinancirajo potni stroški na prireditev, pod pogojem, da
nastopajo v uradnem športnem dresu oziroma z vidno oznako Mestne
občine Slovenj Gradec.

11.2. Mednarodno sodelovanje

Obsega sodelovanje s Slovenci v zamejstvu, sosednjimi ter drugimi
državami ali posameznimi mesti izven Slovenije.

Sofinancirajo se športne prireditve in tekmovanja pod pogojem da:

- športniki nastopajo kot predstavniki občine.

12. Informatika na področju športa

Iz sredstev lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi
izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup
tehnologije.

13. Priznanja v športu

Opredeljuje pravilnik o podeljevanju plakete Mestne občine
Slovenj Gradec na področju športa in priznanja športnika leta v
Mestni občini Slovenj Gradec.

14. Delovanje občinskih športnih zvez, zavodov za šport in
zavodov povezanih s športom

Sofinancira se osnovni materialni stroški in dohodki zaposlenih v
športni zvezi, ki združuje športna društva na občinski ravni.

15. Merila za izračun vrednosti programov in korektivi

15.1. Razvrstitev športnih panog v skupine


V skupini A so individualne in kolektivne športne panoge, v
katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.

V skupini B so miselne športne igre (bridge, go, šah) in
neolimpijski športi.


Tabela 1 Korektiv glede na vrsto športa
-----------------------------------------------------------
miselne igre in neolimpijski športi        0,5
-----------------------------------------------------------

15.1.1. Vrednotenje na podlagi razvrstitve športov v razrede

Športe razvrstimo v pet razredov, na podlagi dveh kazalcev:

Kot kazalec razširjenosti športne panoge na državni ravni, se
uporablja razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v
razrede Ministrstva za šolstvo znanost in šport, ki je opredeljen
s številom športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega
prvaka, mednarodno razširjenostjo in uspešnostjo.

Kot drug kazalec se uporablja predlog Športne zveze, ki v skladu
s kriteriji Športne zveze, ki odražajo položaj športne panoge na
lokalni ravni, športe razvrsti v pet razredov.

Kolikor športna zveza ne posreduje predloga o razvrstitvi
športov, se uporablja samo kazalec razširjenosti športa na
državni ravni.


Tabela 2 Korektiv glede na kazalce razširjenosti
-----------------------------------------------------------
Razred  Predlog  Skupaj  Razred   Korekcijski faktor
NPŠZ   Športne  točk   panoge   ------------------
MŠZŠ   zveze             skupina  skupina
(št.   (št. tčk)           A     B
točk)

-----------------------------------------------------------
5    10    14-15  1     2     1,5

4    8     11-13  2     1,75    1,25

3    6     8-10   3     1,5    1

2    4     5-7   4     1,25    0,75

1    2     0-4   5     1     0,5
------------------------------------------------------------

* zmagovalec je državni prvak

Individualnim športnim panogam, ki hkrati tekmujejo v ekipnem
tekmovalnem sistemu panožne zveze, se sredstva za prostor in
strokovno delo povečajo za dodatek po tabeli 4, izračunan od
izhodiščne vrednosti.


Tabela 3
-----------------------------------------------------------
Razred panoge       Individualni šport
             ekipna tekmovanja
             dodatek
-----------------------------------------------------------
1             0,5

2             0,25

3             0,13

4             0
-----------------------------------------------------------

Korektivi tabele 2, 3 in 4 se nanašajo na število ur programa in
veljajo za programe kakovostnega in vrhunskega športa ter športa
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

15.1.2. Sofinanciranje na podlagi števila kategoriziranih
športnikov

V okviru sredstev za šport, je opredeljen del sredstev namenjen
kategoriziranim športnikom. Sredstva pridobi klub-društvo,
katerega član je kategorizirani posameznik in so namenjena
izključno za izboljšanje pogojev treninga kategoriziranega
posameznika.


Tabela 4 Delitev sredstev za kategorizirane posameznike
-----------------------------------------------------------
              Individualni     Kolektivni
Kategorizacija       šport        šport
-----------------------------------------------------------
mladinski razred      10          1

državni razred       10          1

perspektivni razred     15          1,5

mednarodni razred      25          2,5

svetovni razred       50          5
-----------------------------------------------------------
              Miselni
Kategorizacija       šport
-----------------------------------------------------------
mednarodni razred      1,5

velemojstrski razred    2,5

supervelemojstrski razred  5
-----------------------------------------------------------

15.1.3. Vrednotenje uspešnosti

V kolektivnih športih s športnimi igrami se dosežki klubov v
igralnem sistemu na evropskem ali svetovnem nivoju, ovrednoti s
številom točk iz tabele 6.


Tabela 5 Vrednotenje uspešnosti v kolektivnih športih
-----------------------------------------------------------
Razred NPŠZ
MŠZŠ
-----------------------------------------------------------
1.          MED 8     MED 4      FINALE

članska        5000      7500      10000

mladinska       3500      6000      7500

mlajša        2000      3500      5000
-----------------------------------------------------------
2.

članska        3500      6000      7500

mladinska       2000      3500      6000

mlajša        1000      2000      3000
-----------------------------------------------------------
3.

članska        2000      3500      6000

mladinska       1000      2500      4000

mlajša        500      1000      2000
-----------------------------------------------------------

V individualnih športih se osvojitev medalje na svetovnem
prvenstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih
(YOD) ovrednoti s številom točk na posameznika, iz naslednje
preglednice:


Tabela 6 Vrednotenje uspešnosti v individualnih športih

-----------------------------------------------------------------------------
Razred NPŠZ     Svetovno prvenstvo      Evropsko prvenstvo
1       1. mesto 2. mesto 3. mesto  1. mesto 2. mesto 3. mesto
-----------------------------------------------------------------------------
Člani(-ce)  5000   4000   2500    3000   2500   2000

mladinci(-ke) 3500   3000   2000    2000   1500   1000

mlajši-YOD  2000   1500   1000    1000   750    500
-----------------------------------------------------------------------------

15.1.4. Vrednotenje programov glede na vrsto objekta

Korektivi za izračun vrednosti najema prostora, pomenijo različno
obravnavo objektov glede na velikost in namembnost. Uporabljajo
se za tisti del programa, ki ga izvajalci izvajajo v objektih, ki
niso v lasti mestne občine, oziroma se izvajalcu ne omogoča
brezplačna uporaba prostora, skladno z 20. členom pravilnika,
ampak se mu sredstva za prostor namenijo v obliki dotacije.


Tabela 7 Korektivi glede na vrsto objekta
-----------------------------------------------------------------
Vrsta objekta                       Korekc.
                             fakt.
-----------------------------------------------------------------
Zaprti objekti  velika dvorana - športna hala - I.
         in II. nivo tekmovanj NPZ        2,5
         mala dvorana - šolske telovadnice    2
         drugi pokriti objekti          1,5

Odprti objekti  nogometni stadion- I. in II. nivo
         tekmovanj NPZ              2
         druga nogometna igrišča         1,5
         asfaltna igrišča            0,6
         smučišča - alpsko smučanje       1,2
         druge površine: atletika, parkur,
         balinanje                0,6
         tenis                  1
-----------------------------------------------------------------

15.1.5. Izračun vrednosti programov - tabela


Tabela 8 Tabela za izračun vrednosti programov športa v javnem
interesu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Program     Strokovni kader       Objekti       Funkc. stroški
      trajanje programa izobrazba FŠ usposobljen zaprti -odprti propagandni  sodnik  drugo
     št. udel. v skupini                       material
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŠPORT
OTROK IN
MLADINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
interesna športna vadba v izbrani športni panogi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 6 leta   60-ur, 20/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 15 leta  80-ur, 20/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 19 leta  80-ur, 20/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
s posebnimi
potrebami   80 ur, 10/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
program
nadarjenih
otrok in
mladine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 10 leta  240-ur, 15/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup                2/udel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 15 leta  360-ur, 15/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup                4/udel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 19 leta  480-ur, 15/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup                6/udel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
programi v
počitnicah          1,5/ura/skup 1/ura/skup
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŠPORTNA
REKREACIJA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
programi
redne vadbe  80-ur, 20/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
planinci   pohod, 15/sk         5/poh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
rekreacijska
liga                           3/tekm     20       3/tekm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAKOVOSTNI
ŠPORT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
kolektivni
športi    320-ur, 15/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup                5/udel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sistem    prostor,
državnega  sodniki,
tekmovanja  prevoz                                        20/tekm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
individualni
športi    320-ur, 15/sk  1,5/ura/skup 1/ura/skup  1/ura/skup                5/udel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sistem    prostor,
državnega  sodniki,
tekmovanja  prevoz                                        15/tekm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VRHUNSKI
ŠPORT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
kolektivni
športi    600-ur,     2/ura/skup  1,5/ura/skup 1/ura/skup                10/udel
       ekipa (15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sistem    prostor,
mednarodnega sodniki,
tekmovanja  prevoz                                        30/tekm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
individualni
športi    600-ur, 15/sk  2/ura/skup  1,5/ura/skup 1/ura/skup                10/udel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sistem    prostor,
mednarodnega sodniki,
tekmovanja  prevoz                                        25/tekm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŠPORT
INVALIDOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
programi
redne
vadbe    80-ur, 10/sk   1,5/ura/skup  1/ura/skup  1/ura/skup
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
tekmovanja  prostor,
       sodniki,
       prevoz                                        15/udel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------