Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2002 z dne 11. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2002 z dne 11. 4. 2002

Kazalo

1366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, stran 3083.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 26. 3. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
1. člen
Četrta alinea 1. člena pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Uradni list RS, št. 73/00, 91/00 in 33/01; v nadaljevanju: pravilnik), se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»– za sofinanciranje projektov za razvoj turistične ponudbe na kmetijah.«
2. člen
Na koncu a) odstavka 2. člena pravilnika, se doda besedilo: »Do sredstev so upravičene tudi fizične in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež podjetja v Občini Ajdovščina, zemljišča ki se obdelujejo in s katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev po 3. in 5. členu tega pravilnika, pa ležijo na območju katastrskih občin: Slap, Erzelj, Vrhpolje in Budanje.«
3. člen
V 3. členu pravilnika, se črta odstavek i), odstavki a), b) in h) pa se spremenijo tako, da se pravilno glasijo:
»a) za obnovo vinogradov in matičnjakov:
– za obnovo vinogradov in matičnjakov na površinah, ki so po katastrskih podatkih njiva ter ležijo v območju melioracij in komasacij se sredstev ne dodeli,
– najmanjša površina obstoječih vinogradov in matičnjakov na kmetijo je 0,5 ha,
– najmanjša letna površina obnove vinograda oziroma matičnjaka je 0,15 ha,
– najmanjša gostota sajenja vinograda je 3000 kom/ha bruto površine,
– sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za območje Vipavske doline,
– obnova je izvedena v sadilni sezoni, ki jo natančneje določa javni razpis.
Višina sredstev je odvisna od naklona zemljišča pred obnovo, in sicer:
naklon zemljišča    0–40%           nad 41%
višina sredstev     300.000 SIT/ha      400.000 SIT/ha
b) za obnovo sadovnjakov:
– pri obnovi sadovnjakov za breskve, jablane in hruške je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na kmetijo 0,6 ha, za ostale sadne vrste 0,2 ha,
– najmanjša letna površina obnove intenzivnega sadovnjaka je 0,15 ha za vse sadne vrste,
– pri prvi napravi sadovnjaka na kmetiji je najmanjša letna obnova za breskve, jablane in hruške 0,4 ha, za ostale sadne vrste pa 0,2 ha,
– najmanjši letni obseg ureditve travniškega nasada je omejen s številom sadik na 50 sadik,
– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških standardih,
– zastopane so sorte, ki so priporočene za pridelavo v Sloveniji,
– obnova je izvedena v sadilni sezoni, ki jo natančneje določa javni razpis.
Višina sredstev za napravo travniškega nasada se določi glede na število posajenih sadik tako, da se dodeli 1.000 SIT/sadiko, preračunano na površino.
Višina sredstev pri napravi intenzivnega sadovnjaka je odvisna od naklona zemljišča pred obnovo, in sicer znaša:
naklon zemljišča    0–40%          nad 41%
višina sredstev     300.000 SIT/ha      350.000 SIT/ha
h) za nakup opreme namakalnih sistemov:
– nakup opreme potrebne za namakanje,
– kmetija ima najmanj 0,5 ha nasadov oziroma 0,3 ha kmetijskih površin, na katerih je vzpostavljena vrtnarska proizvodnja,
– za kupljeno opremo je zagotovljeno koriščenje,
– višina sredstev znaša 20% vrednosti kupljene opreme. V vrednost kupljene opreme se ne šteje vrednost postavitve oziroma vgradnje namakalne opreme,
– nakup je opravljen po datumu, ki je točno določen z javnim razpisom.
4. člen
Na koncu 3. člena pravilnika se doda nov n) odstavek, ki se glasi:
»n) sofinanciranje analiz zemlje
– sofinancira se stroške izdelave kemijske analize zemlje.
Višina sredstev znaša 50% vrednosti kemijske analize.«
5. člen
Črta se peta alinea a) odstavka 5. člena pravilnika, ki se glasi: »za nakup osnovne črede v živinoreji«.
6. člen
V. poglavje z naslovom SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV se spremeni tako, da se pravilno glasi: »RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE NA KMETIJAH«.
7. člen
Besedilo 7.a člena se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Pogoji za dodeljevanje sredstev za razvoj turistične ponudbe na kmetijah, ki se dodeljujejo v nepovratni obliki so:
– dejavnost oziroma investicija zagotavlja polno zaposlitev vsaj enemu družinskemu članu,
– objekti zagotavljajo izvajanje dejavnosti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi,
– pridobljeno pravnomočno dovoljenje za gradnjo v letih, ki jih natančneje določi javni razpis,
– izdelan je program trženja storitev oziroma proizvodov,
– izdelan je poslovni načrt investicije po metodologiji Kmetijsko svetovalne službe,
– izdelan je finančni načrt dokončanja investicije z oceno potrebnih vlaganj in z dinamiko koriščenja sredstev,
– kmetijska dejavnost je dejavnost prosilca ter predstavlja vir dohodka njegove družin,
– prosilcem, ki že imajo vpeljano turistično dejavnost oziroma kmečki turizem se sredstev ne dodeli.«
8. člen
Besedilo 7.b člena se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Za ocenjevanje prispelih vlog se uporablja naslednje ocenjevalne kriterije:
– delež lastnih sredstev (višji delež lastnih sredstev pomeni višje število točk),
– faznost izvedbe oziroma stopnja realizacije investicij (višja faza pomeni višje število točk),
– prisotnost potrebne infrastrukture ter naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti (bližina potrebne infrastrukture ali že zgrajena infrastruktura in bližina kulturnih in naravnih znamenitosti prinese višje število točk),
– število ležišč za goste (višje število ležišč pomeni višje število točk),
– pričakovano število gostov in predvideni ekonomski učinek naložbe (ocena donosnosti naložbe),
– prilagodljivost naložbe razmeram na trgu, v okviru kmetijske dejavnosti (večja prilagodljivost pomeni višje število točk),
– finančno stanje investitorja (boljše finančno stanje pomeni višje število točk),
– raznovrstnost in obseg obstoječe in predvidene ponudbe (večja raznovrstnost in obseg prineseta višje število točk),
– kulturni in zgodovinski pomen objekta (obnova in revitalizacija spomeniško zaščitenih objektov prinese večje število točk).
Vloga, ki je po posameznih kriterijih najbolje ocenjena, dobi najvišje število točk.
V izbor se uvrstijo samo tisti projekti, ki na ocenjevanju prejmejo vsaj 70% vseh možnih točk. Število izbranih projektov je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.
Negativno mnenje Komisije za pripravo predloga investicij v kmetijstvu, ki je izdano na podlagi opravljenega ogleda na kraju izvajanja projekta in mnenja KSS, je izločilni kriterij. Pozitivno mnenje se upošteva pri pripravi predloga prejemnikov sredstev.
Natančneje se uporaba kriterijev po posameznih namenih določi z javnim razpisom.«
9. člen
Besedilo 7.c člena se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Višina sofinanciranja projektov namenjenih razvoju turistične ponudbe na kmetijah po tem pravilniku, znaša največ do 50% vrednosti nedokončanega dela investicije, vendar ne več kot 3 mio SIT za posamezen projekt.
Sredstva se prejemniku dodeli po pravnomočnosti izdanega sklepa o odobritvi sredstev.«
10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 321-48/2000
Ajdovščina, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti