Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1311. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem, stran 2704.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 7. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99), 21. in 22. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in v skladu s statuti občin so občinski sveti občin:
Črna na Koroškem, na seji dne 27. 12. 2001,
Dravograd, na seji dne 24. 4. 2001,
Mežica, na seji dne 11. 10. 2001,
Mislinja, na seji dne 4. 4. 2001,
Muta, na seji dne 20. 12. 2000,
Podvelka, na seji dne 13. 12. 2001,
Prevalje, na seji dne 27. 12. 2001,
Radlje ob Dravi, na seji dne 21. 5. 2001,
Ravne na Koroškem, na seji dne 2. 7. 2001,
Ribnica na Pohorju, na seji dne 18. 1. 2001,
Vuzenica, na seji dne 11. 4. 2001,
Mestne občine Slovenj Gradec, na seji dne 11. 6. 2001
sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ustanavljajo občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Vuzenica in Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: ustanoviteljice) javni zavod za opravljanje zdravstvene dejavnosti organizacije in izvajanja javne službe nujne medicinske pomoči in reševalne službe (dosedanja Reševalna služba Koroške) na območju občin ustanoviteljic.
2. člen
Javni zavod opravlja dejavnost na sedežu zavoda in v dislociranih enotah: Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec.
Javni zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Zdravstveno reševalni center Koroške.
Skrajšano ime zavoda je: ZRCK.
Sedež zavoda je: Ob Suhi 11a, Ravne na Koroškem.
4. člen
Javni zavod Zdravstveno reševalni center Koroške (v nadaljevanju: zavod) lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 3. člena tega odloka.
III. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Notranjo organizacijo javnega zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih javni zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa javni zavod s statutom.
6. člen
Javni zavod lahko organizira nove organizacijske enote v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljicami.
IV. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
7. člen
Javni zavod opravlja del zdravstvene dejavnosti kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu. V skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99) in uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) je dejavnost zavoda:
--------------------------------------------------------
Šifra    Vsebina
--------------------------------------------------------
85. 123   splošna izvenbolnišnična dejavnost in
85. 141   samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
      opravljajo zdravniki
--------------------------------------------------------
V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Z javnim zavodom upravljajo in vodijo posle v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok in statut javnega zavoda,
– svet zavoda in
– direktor zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje sedem članov in ga sestavljalo:
– štirje predstavniki ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– en predstavnik zavarovancev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti v skladu s posebnim dogovorom, ki ga sprejme Svet Koroške regije.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
10. člen
Mandat predsednika in članov sveta zavoda traja štiri leta. Predsednik in člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Pristojnosti in način dela sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
Direktor
11. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
12. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje pogoje, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
Svet županov ustanoviteljic
13. člen
Izvrševanje ustanoviteljskih pravic zavoda izvaja Svet Koroške regije, ki ga sestavljajo župani vseh koroških občin oziroma vseh ustanoviteljic zavoda (v nadaljevanju: svet županov).
Svet županov opravlja naloge, ki se nanašajo na izvrševanje nekaterih ustanoviteljskih obveznosti in pravic, kot so: soglasje k imenovanju direktorja, statutu, zmanjšanju oziroma prodaji premičnega premoženja zavoda, razpolaganju s presežki in pokrivanju primanjkljaja ter druge naloge v skladu z 61. členom zakona o lokalni samoupravi.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA JAVNEGA ZAVODA
14. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 7. člena tega odloka ostaja zavodu v upravljanju premoženje, s katerim že upravlja do uveljavitve tega odloka.
Sredstva za delo javnega zavoda zagotavljajo ustanovitelji, ki dajejo dosedanje premoženje Reševalne službe Koroške zavodu:
a) v upravljanje na podlagi pogodbe posameznih ustanoviteljic oziroma njihovih pravnih naslednic skladno z delitvenimi bilancami novo nastalih občin (nepremičnine, prostori uprave in reševalnih postaj) v skupnih vrednostih 7,074.249,40 SIT (premoženje prejšnjih občin Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem) in
b) v last zavoda na podlagi ustanovitvenega akta, kot premoženje zavoda, v skupni vrednosti 54,421.282,10 SIT (premično premoženje vseh občin ustanoviteljic, razdeljeno po ključu prebivalcev, ki se izkaže kot premoženje zavoda v novem aktu).
15. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam v skladu s pogodbo o upravljanju.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljic in ga uporabljati kot dober gospodar v dogovorjene namene.
Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.
Osnova za določitev deleža posameznih vrst premoženja in deleža posamezne občine je premoženjska bilanca (otvoritvena bilanca stanja na dan 1. 1. 2000), ki je sestavni del tega odloka. Ustanoviteljice s pogodbo o upravljanju za posamezne vrste premoženja podrobneje določijo pravna razmerja, ki izhajajo iz vsebine tega odloka.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBOVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
16. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– na podlagi pogodbe za opravljanje dejavnosti, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic na osnovi dodatnega zdravstvenega zavarovanja uporabnikov,
– s prodajo storitev drugim,
– iz proračunov ustanoviteljic in
– in iz drugih virov.
Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljajo ustanoviteljice iz proračunov, uporabljati za namene določene v proračunih.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
17. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
18. člen
O načinu ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dela dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami.
Premoženje ustanoviteljic ni v pravnem prometu zavoda.
20. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Ustanoviteljice prevzemajo odgovornost za obveznosti zavoda do višine vrednosti premoženja, ki so ga opredelile kot premoženje zavoda v točki b 14. člena tega odloka.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
22. člen
Ustanovitelji zavoda uresničujejo svoje pravice in obveznosti v skladu z določili zakona o zavodih, zakona o zdravstveni dejavnosti in tega odloka.
Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo s statutom oziroma pogodbo. Pogodbo v imenu ustanoviteljic podpišejo župani.
23. člen
Ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotoviti sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne zdravstvene dejavnosti na svojem območju.
Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se ustanoviteljice o deležih dogovorijo ob vsakokratnih vlaganjih.
24. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam najmanj enkrat letno, zlasti pa na njihovo zahtevo nuditi podatke o izvajanju dejavnosti, podatke o poslovanju in poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcije ustanoviteljic.
25. člen
V primeru, da mora v posamezni zadevi zavod pridobiti soglasje od ustanoviteljic, so ustanoviteljice dolžne o izdaji soglasja odločiti v 60 dneh od prejema zahtevka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost, konstituirati organe in sprejeti statut najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Do imenovanja novega sveta zavoda, opravlja njegove naloge svet zavoda v dosedanji sestavi.
28. člen
Direktor nadaljuje z delom do izteka mandata.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o organiziranju reševalne službe Ravne v javni zavod (Uradni list RS, št. 8/91).
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.
Župan
Občine Dravograd
Rado Krpač l. r.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.
Župan
Občine Muta
Ivan Draušbaher l. r.
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše l. r.
Župan
Občine Prevalje
Matija Tasič l. r.
Župan
Občine Radlje od Dravi
Hubert Robnik l. r.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm l. r.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
Župan
Občine Vuzenica
Miran Kus l. r.

AAA Zlata odličnost