Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

96. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S2 - Ratanska vas, stran 114.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) in 102. člena poslovnika Občinskega sveta občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) in v skladu z določbami zakona o urejanju prostora in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/94) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas (prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem odlokom se sprejme prečiščeno besedilo odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas (v nadaljnjem besedilu: ZN), ki ga je pod številko projekta 072/87 v avgustu 1987 izdelal Razvojni center Celje, TOZD Planiranje in je sestavni del tega odloka, v katerem je zajeto besedilo odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas, ki je bilo sprejeto na 20. redni seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, dne 29. 11. 2000 in začne veljati z dnem veljavnosti tega odloka. Ta odlok vsebuje tekstualni del in kartografski del s spremembami in dopolnitvami ZN za del območja S2 – Ratanska vas, št. projekta API-260, ki ga je v novembru 2000 izdelal API, d.o.o., Ljubljana.
2. člen
Opis meje območja ZN po parcelah je naslednji:
Zazidalni načrt za del območja S2 posega v celoti v katastrsko Občino Rogaška Slatina. Meja območja poteka po parcelnih mejah ali parcele seka.
Izhodiščna točka opisa poteka meje prične ob južnem robu regionalne ceste U/344 z odmikom 21 m proti zahodu od stanovanjske hiše št. 16. Nakar meja prečka regionalno cesto št. parc. 1790, poteka proti severu v dolžini 20 m, seka parceli št. 704 in dela parcele št. 706, k. o. Rogaška Slatina. Od tu zavije proti vzhodu v dolžini 23 m do zahodne meje parcele 703, k. o. Rogaška Slatina. Nadalje proti severozahodu, kjer poteka po zahodni meji parcel št. 703, 107/2 in seka parcelo 705, k. o. Rogaška Slatina vse do spodnjega roba nasipa železniške proge Celje – Rogatec to je parcela št. 1773, k. o. Rogaška Slatina.
Od tod dalje poteka meja po južni meji parcele št. 1773 (železniške proge) vse do severovzhodnega roba parcele 657, k. o. Rogaška Slatina. Meja nadaljuje proti jugu po zahodni meji parcele št. 657 in 656, po severni in zahodni meji parcele 855, seka cesto št. parc. 665, k. o. Rogaška Slatina. Nakar zavije proti zahodu v dolžini 22 m in ponovno usmeri proti jugu ob predvideni dovozni cesti. na tej poti seka parcelo št. 689, 698, 698, 695 do parcele 696, obide to parcelo, nakar seka ponovno regionalno cesto Celje – Rogatec to je parcelno številko 1790, k. o. Rogaška Slatina ter zavije meja proti zahodu in poteka ob južni meji parcele regionalne ceste 1790, k. o. Rogaška Slatina vse do izhodiščne točke.
Območje znotraj opisa te meje meri 4,8575 ha. Meja ureditvenega območja ZN je točno prikazana v merilu 1:1000 v arhitektonski zazidalni situaciji.
3. člen
Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ter velikost s parcelnim stanjem posameznih površin je naslednja:
Območje je namenjeno za individualno stanovanjsko organizirano gradnjo. V okviru ureditvenega območja ZN je:
– 18 obstoječih individualnih stanovanjskih objektov in
– 36 novih enostanovanjskih objektov.
Funkcionalna zemljišča novih objektov s skupno površino 2,23 ha vključujejo naslednje parcele oziroma dele parcel v okviru ureditvenega območja ZN:
– objekti z garažo v pritlični etaži oštevilčeni od 1 do 26: k. o. Rogaška Slatina – št. 669, 701/2 – del, 700, 705 – del, 683/1 – del, 683/2 – del, 687;
– objekti z garažo v kletni etaži oštevilčeni od 27 do 33, k. o. Rogaška Slatina – št. 584 – del, 686/1 – del, 661 – del, 662 – del, 656 – del, 658 – del, 655, 665 – del,
– objekt z garažo v pritlični etaži oštevilčen kot 34: k.o. Rogaška Slatina – parcelna št. 705/6,
– objekta z garažo v kletni etaži oštevilčena kot 35 in 36: k.o. Rogaška Slatina – parcelna št. 684/2 in 686/6,
– funkcionalno zemljišče objekta št. 18 se pomanjša tako, da se mejna parcelna linija med parcelo št. 686/8 in 686/4 podaljša do parcele dovozne stanovanjske ceste 2. Funkcionalno zemljišče novega objekta št. 34 se nahaja na parcelni št. 705/6 in se razmeji z podaljšano osjo ceste 4.
4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov:
– novi stanovanjski objekti se prometno navezujejo na dovozne stanovanjske ceste oštevilčene 1, 2, 4, 5, in 6;
– v okviru ureditvenega območja je urediti vse javne zelenice ob dovoznih cestah 1 in 2;
– obvezni so odmiki objektov od dovoznih cest ter parcelnih mej kot je to določeno v geodetski kotirani situaciji;
– obvezno je upoštevati v grafičnih prilogah določeno osnovno parcelacijo zemljišč, osnove zakoličenja objektov in ureditev okolice,
– za območje objektov št. 11 do 14 je potrebno izdelati načrt zunanje ureditve.
Skladno s predlagano niveleto ceste št. 2 in 4 je potrebno urediti izravnave terena vzdolž navedenih cest, in sicer:
– pri objektih 1 do 6 na južni strani ceste v širini cca 20 m;
– pri objektu št. 7 – 18 na južni strani ceste v širini cca 20 m.
V okviru posameznih parcel je višinske razlike terena za objekti ublažiti z brežino in kjer bo potrebno z nižjim opornim zidom:
– v okviru posameznih parcel naj se v širini 5 m ob dovoznih cestah zasadi trava, cvetje oziroma okrasno grmičevje. Parcelne meje naj se zasadijo z živico, ki se reže v višini 1 m in se prilagaja višini terena;
– v zazidalnem načrtu so predlagani objekti tlorisnih dimenzij 9,00 m x 12,00 m (objekti št. 1 do 26 in 34) ter 11,00 m x 11,50 m (objekti št. 27 do 33 ter 35 in 36),
– obvezno je v zazidalnem načrtu upoštevati višino objekta – slemena kot je predvidena v geod. kontirani situaciji, smer slemena, naklon strehe, dvokapnice 45° in kritino;
– območje objektov št. 1 do 26 in 34 je predvideno za organizirano gradnjo po enotnem projektu,
– objekti št. 1 do 26 in 34 imajo garaže v pritlični etaži, objekti št. 27 do 33 in 35, 36 pa v kletni etaži,
– fasade objektov naj bodo ometane v sivo beli barvi.
5. člen
Odstopanje od tlorisnih dimenzij objektov navedenih v členu 4. tega odloka so možna:
– po zazidalni enoti z objekti št. 1 do 26, odstopanja od predlaganih dimenzij niso možna,
– pri objektih št. 27 do 29: so možna odstopanja za + 1,0 m;
– pri objektih št. 30 do 32: so možna odstopanja od predlaganih za + 0,5 m;
– pri objektu št. 33: odstopanja od predlaganih dimenzij niso možna,
– pri objektu št. 34: odstopanja od predlaganih dimenzij niso možna,
– pri objektu št. 35 in 36: so možna odstopanja od predlaganih dimenzij za + 1,0 m.
6. člen
Pogoji za realizacijo območja glede komunalnega urejanja so:
– predvidena je izgradnja cest z oznakami 1, 2, 4 in 5 z naslednjimi normalnimi profili:
– glavna napajalna cesta t.j. del ceste 1 in del ceste 2 ima širino vozišča 5 m, ob višjem robu cestišča je pločnik širine 1,5 m,
– druge dovozne ceste 1, 2, 4 in 5 so širine 4 m z 0,5 m širokimi bankinami na obeh straneh.
Predvideni so enostranski prečni skloni vozišč:
– upoštevati je vse cestne elemente (višine, radije) določene v načrtu višine cest je potrebno uskladiti in morebitno korigirati, ko se bodo izdelali projekti cest za izvedbo in zakoličenje cest,
– pri gradnji cest in druge infrastrukture je potrebno upoštevati določila o pogojih gradnje, kot so opredeljeni v geotehničnem poročilu GEO Ljubljana iz julija 1987,
– obvezno je upoštevati vse elemente in pogoje komunalnih napeljav in naprav. Pred realizacijo gradnje objektov je potrebno izdelati glavne (izvedbene) projekte komunalnih napeljav in naprav in zemljišče ustrezno urediti glede na etapnost urejanja,
– zagotoviti je potrebno organiziran pristop izgradnje komunalne infrastrukture;
– obstoječe stanovanjske objekte je obvezno priključiti na predvideno kanalizacijsko omrežje,
– novi predvideni objekti št. 34, 35 in 36 se komunalno napajajo iz obstoječih komunalnih ureditev.
7. člen
Etapnost izvajanja ZN:
– zahtevana izgradnja drenažnega sistema narekuje realizacijo najprej komunalne ureditve in nato stanovanjske gradnje, in sicer po naslednjem vrstnem redu:
– zgraditev drenažnega sistema za osušitev zamočvirjenega dela zemljišča,
– izravnava zemeljskih mas,
– gradnja cestnega omrežja in druge komunalne infrastrukture ter skupne greznice, kolikor ne bo še zgrajena ČN Rogaška Slatina,
– graditev objektov, pri katerih je pogoj, da so temelji zabetonirani v kompaktnem laporju,
– finalizacija – dograditev komunalne infrastrukture.
8. člen
Druga določila:
– drenaža zamočvirjenega dolinskega dela mora biti izvedena pred gradnjo objektov,
– obvezno je dreniranje vseh v pobočje vkopanih objektov,
– vsi stanovanjski objekti morajo obvezno biti temeljni v lapor in morajo imeti armirane kleti še posebej objekti 1 do 6,
– upoštevati je treba tudi vsa druga določila podana v elaboratu GEO Ljubljana, julij 1987,
– za območje ZN za objekti št. 1 do 26 in 34 je možna organizirana gradnja tako komunalne infrastrukture kot stanovanjskih objektov.
9. člen
Za graditev objektov in naprav na območju UN mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje, ki ga v skladu s pogoji tega odloka izda pristojni državni organ.
10. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna državna inšpekcija.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-20-6/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost