Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

49. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost optikov, stran 36.

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. in 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99) in 8. člena statuta Obrtne zbornice Slovenije je, na predlog izvršilnega odbora sekcije optikov, Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije na 31. redni seji dne 7. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost optikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga ter primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti očesne in instrumentalne optike.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, po predpisih o davku na dodano vrednost, ter predstavlja redne stroške oziroma odhodke poslovanja gospodarskega subjekta. Pomeni tudi najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost očesne optike in instrumentalne optike na pridobiten način in so registrirane oziroma priglašene za to dejavnost po šifri standardne klasifikacije dejavnosti:
DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme in
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah d.n.
Dejavnost optikov: montaža, pripasovanje, prilagajanje in popravila očal.
3. člen
Kalo je primanjkljaj oziroma uničenje blaga, ki nastane pri brušenju, obdelavi stekel, montaži, oblikovanju okvirjev za očala ter pri manipulaciji s trgovskim blagom.
Razsip je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali sipkem stanju.
Razbitje je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo in podobno).
Okvara je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj oziroma uničenje blaga se ugotavlja na več načinov:
– neposredno po nastanku primanjkljaja blaga v procesu izdelave in predelave blaga oziroma neposredno po nastanku primanjkljaja ali uničenja pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– ali pri/z izrednim popisom blaga v obratovalnici ali v skladišču;
– ali pri/z rednim letnim popisom blaga v obratovalnici oziroma v skladišču.
O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, od katerega se ne plačuje davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plača davek na dodano vrednost.
Optiki evidentirajo ugotovljen primanjkljaj in uničenje blaga v svojih knjigovodskih ali izvenknjigovodskih evidencah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom oziroma pri obdelavi in servisiranju optičnih izdelkov ter trgovskega blaga, ki spada v to skupino se šteje kot običajen odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga oziroma od opravljanja storitve v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:
Vrsta storitve                    Maksimalna stopnja v %
– brušenje in obdelava stekel ter vstavljanje v okvir          8%
– oblikovanje okvirjev in prilagajanje (pripasovanje)          5%
– pri servisiranju projekcijskih aparatov optičnih 
 elementov elektronskih komponent                    2%
– pri žarnicah iz zaloge                         5%
Drugi odpisi:
– po treh letih se odpiše nekurantno blago, ki zaradi modnih trendov zastara,
– po treh letih se odpišejo izdelki iz materialov, ki izgubijo zaradi različnih zunanjih vplivov prvotno kvaliteto,
– po dveh letih se odpišejo korekcijska stekla, pri katerih se bistveno spremeni tehnologija površinske obdelave,
– po šestih mesecih se odpišejo kontaktne leče in stekla zaradi neuporabljenega vnaprej naročenega neplačanega blaga za znanega kupca,
– po preteku roka trajanja se odpišejo tekočine za kontaktne leče, same kontaktne leče in drugo blago, ki mu poteče rok uporabe, ki je označen na embalaži.
Življenjska doba očal ob normalni namenski uporabi je od 1 do 2 let, glede na vrsto materiala.
III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1482/2000
Ljubljana, dne 7. decembra 2000.
Predsednik
Upravnega odbora OZS
Stanislav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost