Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4501. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica, stran 8760.

Na podlagi 3. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01), zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00), 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), sta Občinski svet občine Ribnica v skladu z 82. členom statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) na 16. seji dne 11. 10. 2001 in Občinski svet občine Sodražica v skladu s 15. členom statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) na 21. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ribnica in Občina Sodražica uvodoma ugotavljata, da se je zaradi nastanka nove Občine Sodražica s 1. 1. 1999 spremenil status javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica, ki opravlja svojo dejavnost na območju in za potrebe občanov obeh občin.
Zato Občina Ribnica in Občina Sodražica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) s tem odlokom ustanavljata za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja javni zavod Glasbena šola Ribnica (v nadaljevanju: zavod).
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJEV
2. člen
Ustanovitelja zavoda sta:
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in
– Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
III. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Ribnica.
Sedež zavoda je: Kolodvorska ulica 10, 1310 Ribnica.
Zavod ima organizirane oddelke tudi v Loškem Potoku, Sodražici in Velikih Laščah.
Zavod lahko po predhodnem soglasju pristojnega ministrstva organizira delo v oddelkih izven sedeža šole, če so za to podani zakonski razlogi in če občina, na območju katere se želi organizirati dislocirani oddelek, zagotovi ustrezne materialne pogoje za delovanje oddelka.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, registrski vložek številka: 5089310. V sodni register se vpiše sprememba ustanoviteljstva.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
7. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera 35 in 20 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, ob obodu je izpisano: Glasbena šola Ribnica.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko v mejah svojih poobastil pisno pooblasti druge osebe za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj. Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na področju Občine Ribnica, Občine Sodražica, Občine Loški Potok in Občine Velike Lašče.
Na sedežu glasbene šole se vpisuje otroke za celoten zavod. Ob enaki stopnji usposobljenosti imajo učenci iz občin ustanoviteljic prednost pri vpisu v programe glasbene šole.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Zavod opravlja dejavnost osnovnega, individualnega in skupinskega glasbenega izobraževanja v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
– M 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– M 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
12. člen
V šoli se za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti opravljajo naslednje infrastrukturne dejavnosti:
– splošne, pravne in kadrovske dejavnosti,
– knjižnična informacijska dejavnost,
– računovodska, knjigovodska in administrativna dejavnost,
– vzdrževalna in tehnična dela na objektih, opremi in napravah, ki so namenjeni izobraževalnemu delu in
– druge storitve v soglasju z ustanoviteljema.
13. člen
Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem jeziku.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javna listina.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanoviteljev in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
V. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljev, od tega dva predstavnika Občine Ribnica in en predstavnik Občine Sodražica,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta občinska sveta v skladu s statutoma občin.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev štiri člane,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev en član.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovitveni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov s soglasjem ustanoviteljev,
– odloča o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki in izdela predlog razporeditve, h kateremu mora pridobiti soglasje ustanoviteljev,
– v soglasju z ustanoviteljema odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in o nagradi ravnatelja,
– odloča o delovni uspešnosti ravnatelja,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, izvršilnih organov in stalnih ter občasnih komisij,
– odloča v soglasju z ustanoviteljema o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov strokovnih delavcev in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– skrbi za sodelovanje zavoda z zdravstveno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
23. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo, znanost in šport. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanoviteljev. Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali občinska sveta ustanoviteljev ne podajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
24. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
3. Strokovni organi
25. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in strokovni aktivi.
26. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– daje pobude za napredovanja strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
28. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
29. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v šolskem letu.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU
30. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
31. člen
Delovna razmerja in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport.
Zavod si mora za objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
32. člen
Ustanovitelja in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelja zagotavljata zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen, kot to določata zakon in ta odlok.
33. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljev,
– iz prispevkov učencev,
– s prodajo storitev,
– z donacijami, prispevki sponzorjev in darili,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
34. člen
Premoženje in sredstva (oprema), s katerimi zavod upravlja, so v lasti občine, na območju katere je le-to locirano, kolikor ta odlok ne določa drugače.
Ustanovitelja zagotavljata svoje, z zakonom določene obveznosti do zavoda za zagotavljanje materialnih pogojev za delo in za razširitev zmogljivosti za dejavnost.
Ustanovitelja določita letno višino sredstev za pokrivanje redne dejavnosti zavoda, na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda. Tako določeno višino sredstev ustanovitelja zagotavljata v deležih, dogovorjenih v delilnem sporazumu.
Za vsako novo vlaganje v premoženje oziroma opremo, ustanovitelja posebej ugotavljata skupni interes, ter glede na izkazan interes in določila delitvenega sporazuma dogovorno določata sofinancerske deleže.
Lastništvo nad premoženjem oziroma opremi, pridobljeni na način iz prejšnjega odstavka, se določi v razmerju vloženih deležev ustanoviteljev.
Investicije v objekte in investicijsko vzdrževanje objektov zagotavlja ustanovitelj na območju katerega leži nepremičnina.
35. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
36. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelja oziroma država.
Ustanovitelja krijeta primanjkljaj le do višine v vsakoletnih proračunih zagotovljenih sredstev za dejavnost zavoda.
Zavod izdela predlog za pokritje primanjkljaja, o katerem odloči svet zavoda v soglasju z ustanoviteljema.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
37. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno, do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
38. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljev kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
39. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljema najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda, na zahtevo županov pa tudi večkrat letno ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev.
Zavod je dolžan ustanoviteljema posredovati vse podatke o vsebinski in finančni realizaciji dela zavoda in vsebinskih in finančnih načrtih dela zavoda v rokih in na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
40. člen
Ustanovitelja sta dolžna zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
41. člen
Zavod mora od ustanoviteljev:
– pridobiti soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda,
– pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– pridobiti soglasje k nagradi ravnatelja,
– pridobiti soglasje k predlogu za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki,
– pridobiti soglasje k najemanju kreditov in zadolževanju,
– pridobiti soglasje k predlogu za pokritje primanjkljaja sredstev,
– pridobiti mnenje k imenovanju in razrešitvi ravnatelja,
– pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom in tem odlokom.
Ustanovitelja sta dolžna izdati soglasje iz prejšnjega odstavka, razen mnenja k imenovanju in razrešitvi ravnatelja, v roku 60 dni od vložitve zahtevka.
42. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Občinski svet občine Ribnica in Občinski svet občine Sodražica lahko ustanovita skupni organ, ki ga sestavljata župana obeh občin ustanoviteljic.
XI. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija in ustanovitelja preko pristojnih organov.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljev nadzirata ustanovitelja ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
45. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte z določili tega odloka v roku šestih mesecev od dneva njegove uveljavitve.
48. člen
Svet zavoda in svet staršev se konstituirata v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
49. člen
Ravnatelju zavoda traja mandat do izteka roka, za katerega je bil imenovan. Ravnatelj se imenuje v skladu z določili tega odloka po preteku mandata sedanjemu ravnatelju.
50. člen
Financiranje javne službe po določilih tega odloka poteka od 1. 1. 1999 dalje.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96).
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Ribnica, v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Št. 01-MT-64-2/01
Ribnica, dne 11. oktobra 2001.
Žpan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.
Št. 14-32105-4/01
Sodražica, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti