Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3470. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-B), stran 6580.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. julija 2001.
Št. 001-22-93/01
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH (ZZZDR-B)
1. člen
V zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86-ZNP in 1/89 ter Uradni list RS, št. 13/94-ZN, 82/94-ZN-B, 29/95-ZPDF, 26/99-ZPP in 70/00-ZZNPOB) se v:
1. 2. členu, drugem odstavku 3. člena, prvem odstavku 4. člena, 8. členu, prvem odstavku 9. člena, 155. členu, drugem odstavku 182. člena, drugem odstavku 219. člena črta beseda “družbeno“ v ustreznem sklonu;
2. 6. členu besede “Družbena skupnost daje“ nadomestijo z besedama “Država zagotavlja“, drugem odstavku 9. člena besedi “se daje“ nadomestita z besedama “država zagotavlja“, 15. členu se besedi “Družbena skupnost“ nadomestita z besedo “Država“, 16. členu med besedama “pristojnim“ in “organom“ doda beseda “državnim“, drugem odstavku 123. člena besedi “družbene skupnosti“ nadomestita z besedo “države“;
3. prvem odstavku 10. člena besedilo “zagotavljajo skupnosti socialnega skrbstva“ nadomesti z besedama “zagotavlja država“;
4. tretjem odstavku 70. člena, drugem odstavku 189. člena in v četrtem odstavku 194. člena besedilo “republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva“ nadomesti z besedilom “minister, pristojen za družino“;
5. tretjem odstavku 10. člena in drugem odstavku 200. člena besedilo “republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva“ nadomesti z besedilom “ministrstvo, pristojno za družino“;
6. drugem odstavku 27. člena in 30. členu besede “občinski upravni organ“ nadomestijo z besedama “upravna enota“;
7. prvem odstavku 28. člena, prvem odstavku 29. člena in v prvem, drugem in tretjem odstavku 31. člena besedilo “pooblaščena oseba občinske skupščine“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “načelnik upravne enote ali od njega pooblaščena oseba“ v ustreznem sklonu.
8. drugem odstavku 28. člena na koncu stavka pred piko dodata vejica in besedilo “ki jih določi upravna enota po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za upravo“;
9. prvem odstavku 103. člena črta besedilo “za delovne člane socialistične samoupravne skupnosti“;
10. prvem odstavku 132. člena besedilo “SR Sloveniji po sklepu Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije“ nadomesti z besedilom “Republiki Sloveniji po sklepu Vlade Republike Slovenije“ in beseda “SRS“ nadomesti z besedama “Republike Slovenije“;
11. 139. členu tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– oseba, ki ne daje jamstva, da bo izvrševala roditeljsko pravico v otrokovo korist“;
12. prvem odstavku 140. člena besedi “SFR Jugoslavije“ nadomestita z besedama “Republike Slovenije“;
13. drugem odstavku 140. člena besedilo “republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega skrbstva in republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve“ nadomesti z besedilom “minister, pristojen za družino in minister, pristojen za upravo“;
14. prvem odstavku 178. člena črta besedilo “ter razvijejo v delovne člane socialistične samoupravne skupnosti“;
15. prvem odstavku 200. člena za besedo “organi“ črtajo vejica in besedi “družbenopolitične organizacije“;
16. 223. členu četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– iz proračuna Republike Slovenije“.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pri uresničevanju nalog, določenih s tem zakonom, sodelujejo centri za socialno delo s fizičnimi in pravnimi osebami, kot so zavodi in koncesionarji s področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva, lokalnimi skupnostmi, gospodarskimi družbami, društvi, ustanovami, pravosodnimi in drugimi državnimi organi, policijo, drugimi strokovnimi službami in humanitarnimi ali drugimi nevladnimi organizacijami.“
3. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“28.a člen
Sredstva za izvajanje postopka sklenitve zakonske zveze iz prejšnjega člena se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Minister, pristojen za družino, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo, predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena, minimalne standarde za uradne prostore in njihovo opremljenost, način in postopek javnega in slovesnega sklepanja zakonske zveze, višino in način plačila za pooblaščeno osebo in matičarja ter druga vprašanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze.“
4. člen
V 105. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Če se starši ne sporazumejo, odloči o tem sodišče v skladu z 78. členom tega zakona.“
5. člen
Izvršilni predpis iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se izda v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Upravne enote po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za upravo, določijo uradne prostore, v katerih se sklepajo zakonske zveze, v treh mesecih od uveljavitve izvršilnega predpisa iz drugega odstavka 3. člena tega zakona.
Upravne enote pošljejo seznam oseb, ki jih je pooblastil načelnik upravne enote za sklepanje zakonske zveze, ministrstvu, pristojnem za upravo, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
6. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena se uradni prostori, ki so bili z določbo 103. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odločba US, 29/95-ZPDF in 80/99-ZUP) prepuščeni v uporabo upravnim enotam in v katerih so se do sedaj sklepale zakonske zveze, uporabljajo v te namene še naprej tudi po uveljavitvi tega zakona.
Pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, ki je bilo pooblaščeni osebi izdano do uveljavitve tega zakona, se šteje kot veljavno pooblastilo tudi po uveljavitvi tega zakona.
7. člen
Zadeve iz drugega odstavka 105. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v katerih do dneva uveljavitve tega zakona na prvi stopnji še ni bila izdana odločba, se končajo pred sodišči po določbah zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99).
Centri za socialno delo zadeve iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti odstopijo pristojnim sodiščem najkasneje v enem mesecu od uveljavitve tega zakona. O odstopu zadev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta direktor centra za socialno delo in predsednik pristojnega sodišča. Sodišče rešuje te zadeve prednostno.
V zadevah iz prvega odstavka tega člena se zahteva za uvedbo postopka pred centrom za socialne zadeve šteje za tožbo. Sodna taksa za tožbo in za odgovor na tožbo se ne plača.
Če je bila v zadevah iz drugega odstavka 105. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih do dneva uveljavitve tega zakona na prvi stopnji izdana odločba, se postopek nadaljuje po dosedanjem zakonu.
Če bo po uveljavitvi tega zakona odpravljena ali razveljavljena odločba prve stopnje iz prejšnjega odstavka, se postopek nadaljuje po tem zakonu.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 542-08/90-1/16
Ljubljana, dne 17. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost