Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3460. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola "Risto Savin" Žalec, stran 6564.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) in statutov Občin so Občinski svet občine Braslovče na seji dne 29. 3. 2001, Občine Polzela na seji dne 6. 3. 2001, Občine Prebold na seji dne 15. 2. 2001, Občine Tabor na seji dne 26. 2. 2001, Občine Vransko na seji dne 26. 2. 2001 in Občine Žalec na seji dne15. 2. 2001 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola “Risto Savin” Žalec
1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola “Risto Savin” Žalec (Uradni list RS, št. 6/97) se 1. člen odloka spremeni tako, da glasi:
„Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko in Občina Žalec (v nadaljevanju: ustanoviteljice), kot pravne naslednice bivše občine Žalec (zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98, 76/98 (odločba US), 73/98, 72/98 in 75/98) ustanavljajo na področju šolstva javni-vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola „Risto Savin“ Žalec (v nadaljevanju: šola).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti prevzemajo ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev in sicer:
– Občina Braslovče:         12%
– Občina Polzela:          13%
– Občina Prebold:          12%
– Občina Tabor:            4%
– Občina Vransko:           6%
– Občina Žalec:          53%.”
2. člen
V 2. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Glasbena šola ima dislocirane oddelke v:
Osnovni šoli Polzela, Polzela 10;
Osnovni šoli Prebold, Graščinska cesta 7;
Osnovni šoli Vransko, Vransko 24;”
3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
„Šola je ustanovljena za opravljanje glasbenega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje občin ustanoviteljic. Glede na proste zmogljivosti šole se lahko vključijo v šolo tudi učenci iz drugih občin. Medsebojna razmeja med temi občinami in ustanoviteljcami se uredijo s posebno pogodbo.
Matična enota je Glasbena šola Žalec, kjer je sedež šole. “
4. člen
Prvi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
„Predstavnike ustanoviteljev imenujejo njihovi občinski sveti. Občina Žalec imenuje enega predstavnika, dva predstavnika pa imenujejo preostali ustanovitelji po medsebojnem pisnem dogovoru.“
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
„Premoženje, s katerim upravlja šola, je last ustanoviteljev. Šola razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanoviteljev. Šola lahko prostore v času, ko jih sama ne potrebuje, odda v najem, po predhodnem soglasju ustanoviteljev“.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
„Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občin ustanoviteljic v skladu z zakoni, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odloki o proračunu občin ustanoviteljic se s konsenzom ustanoviteljic določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti šole, za investicije in investicijsko vzdrževanje, na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta šole, skladno s 23. členom Pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec z dne 6. aprila 2000".
6. člen
Drugi odstavek 15. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
„Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju medsebojnega dogovorjenega programa iz registrirane dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti, krijejo ustanovitelji v skladu s 23. členom pogodbe o razdružitvi premoženja bivše občine Žalec z dne 6. aprila 2000“.
7. člen
Tretji in četrti odstavek 16. člena odloka se spremenita tako, da glasita:
„Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 14. členom tega odloka. Medsebojna odgovornost ustanoviteljev se določi v posebni pogodbi.
Šola je dolžna poročati ustanoviteljem vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter jim zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja“.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64101/00002/2001
Žalec, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Braslovče
Duško Goričar l. r.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost