Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3443. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, stran 6539.

Na podlagi 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 40., 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), na podlagi določil uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 27/99) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 12. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana
1. člen
Spremeni se ime odloka, tako da se glasi:
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
2. člen
V odloku o ustanovitvi Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 71/96) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sežana (v nadaljevanju: zavod) je Občina Sežana s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4 (v nadaljevanju: ustanoviteljica).
3. člen
Doda se 5.a člen tako, da se glasi:
5.a člen
Zavod je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču v Kopru, pod vložno številko: 1/00543/00.
Zavod se vpiše pod razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
4. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
Osnovna šola Sežana ima podružnično šolo v Lokvi. Šolski okoliš podružnične šole Lokev obsega vasi Lokev in Prelože.
5. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
7.a člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od prvega do devetega razreda osnovne šole.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Osnovna šola Sežana opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje,
– H/55.51 Storitve menz,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti.
7. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
8. člen
V 10. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev štiri člane,
– izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev enega člana.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
9. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se doda:
– šesta alinea, ki se glasi:
obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– spremeni se štirinajsta alinea in se glasi:
v soglasju z občino ustanoviteljico odloča o najemu kreditov.
Ostale alinee se ustrezno premaknejo navzdol in preštevilčijo.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-5/01
Sežana, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost