Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3434. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu, stran 6528.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 12. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00 in 49/01) za območje Mestne občine Novo mesto sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu (v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok). Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. UN-1/01 v juniju 2001.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz 1. člena tega odloka se nanašajo na spremembo namembnosti in oblikovnih pogojev jugovzhodnega dela območja, in sicer na umestitev servisno-prodajnega centra KIA-CHRYSLER na lokacijo opuščenega kamnoloma.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Besedilo šeste alinee 3. člena sprejetega odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
– gradnji poslovnega objekta za servisno-prodajni center motornih vozil KIA in CRYSLER v zalednem, jugovzhodnem delu območja.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
V 5. členu sprejetega odloka se peti, šesti in sedmi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
Na JV delu se v smeri vidnejših ostankov opuščenega kamnoloma umesti poslovni objekt s potrebnimi parkirišči in manipulativnimi površinami. Objekt je lociran v skrajni JV del zemljišča, tako da njegova zadnja (JV) stena, zraščena s terenom, že predstavlja del sanacije opuščenega kamnoloma. Del parkirišč je zagotovljenih v nivoju terena pred objektom na SZ strani ob dostopu, del parkirišč pa se izvede na strehi poslovnega objekta.
5. člen
8. člen sprejetega odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
Poslovni objekt PO3 je tlorisnih dimenzij 15,5 x 47,0 m + 6,0 x 5,0 m (dvigalo) z oblikovno poudarjenim poslovnim vhodom na SZ strani. Zasnovan je kot enostavna, ortogonalna skeletna konstrukcija z masivnim armiranobetonskim opornim zidom ob brežini opuščenega kamnoloma. Osnovna gradbena linija poteka v smeri JZ-SV. Na JV strani se objekt naslanja na brežino opuščenega kamnoloma. Vertikalni gabarit objekta obsega visoko pritličje (6 m+1m strešne konstrukcije = 7 m) z ravno streho, ki jo je možno izkoristiti za izvedbo 36 parkirišč. Parkirišča na strehi objekta se lahko nadkrije z ravno streho. V primeru nadkritja parkirišč na strehi bo objekt segal v višino 9,5 m. Za dostop do parkirišč na strehi objekta se izvede dvigalo. Kota pritličja se prilagaja terenu in znaša 191,00 m z možnostjo odstopanja do 0,50 m. Fasada prodajnega dela se v celoti zastekli, servisni del se vzdolž glavne fasade obloži z lahko fasadno oblogo, naravnih, nevsiljivih tonov in bazilikalno osvetli. Vidni del opornega zidu se obloži z opečno ali grobo kamnito oblogo.
IV. POGOJI ZA ZUNANJE UREDITVE
6. člen
Za zadnjim odstavkom 12. člena sprejetega odloka se doda besedilo, ki se glasi:
V sklopu zunanje ureditve in manipulativnih površin za objekt PO3 se izvede dostopna cesta širine 5,50 m (2 x 2,75 m vozna pasova, 0,50 m bankina) s hodnikom za pešce ob SV strani širine 1,60 m. Manipulativne površine pred objektom se od objekta ločijo s hodnikom za pešce vzdolž glavne fasade objekta.
Brežina za poslovnim objektom PO3 se zasadi z rastlinjem, ki preprečuje zdrs zemljine.
Zunanja razsvetljava lokacije poslovnega objekta PO3 se oblikovno prilagodi razsvetljavi ostalega območja, s tem da se izvedejo zunanje osvetlitve objekta ali posameznih elementov na objektu in v zunanji ureditvi. V sklopu zunanje ureditve se izvede znamenje s simbolom firm KIA in CRYSLER.
7. člen
Drugi odstavek 13. člena sprejetega odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
Parkirišča za poslovni objekt PO3 se v celoti zagotavljajo na lokaciji objekta v okviru parcele, in sicer 18 PM v prvi fazi na nivoju terena, v drugi fazi pa je možno zagotoviti dodatnih 36 PM na strehi objekta, do katerih se zagotovi dostop z dvigalom. Parkirne površine so namenjene obiskovalcem, zaposlenim, razstavljenim in servisiranim vozilom.
V. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
8. člen
V 25. členu sprejetega odloka se besedilo III. faze izvajanja ureditvenega načrta nadomesti z naslednjim besedilom:
III. faza: obsega gradnjo poslovnega objekta PO3 (prodajno – servisnega centra KIA – CHRYSLER) ter priključitev objektov na rekonstruirane komunalne naprave in ostalih poslovnih objektov (PO1, PO2) ter dokončno ureditev območja.
Za III. fazo se doda naslednje besedilo:
IV. faza: zajema izvedbo parkirišč na strehi objekta PO3. Četrto fazo je možno izvesti tudi v sklopu tretje.
Dovoljena je tudi sprememba faznosti, in sicer je možno objekte, katerih gradnja je predvidena v III. fazi, graditi sočasno z objekti in ureditvami, ki so po osnovnem ureditvenem načrtu predvideni kot II. faza.
VI. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
10. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta so stalno na vpogled pri Mestni občini Novo mesto, Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-2/1998-1200
Novo mesto, dne 12. julija 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina