Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2001 z dne 8. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2001 z dne 8. 6. 2001

Kazalo

2622. Odredba o določitvi reprezentativnih trgov in o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa, stran 5202.

Na podlagi 113. člena in drugega odstavka 117. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), v zvezi s 5. in 6. členom uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 34/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi reprezentativnih trgov in o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa
1. člen
(reprezentativni trgi)
Za I. reprezentativni trg ovčjega mesa se štejejo proizvajalci ovčjega mesa, ki redijo več kot 300 primernih ovc za proizvodnjo težkih jagnjet.
Za II. reprezentativni trg ovčjega mesa se štejejo klavnice, ki zakoljejo več kot 600 živali vrste ovc na leto.
2. člen
(poročanje)
Pravne in fizične osebe iz prejšnjega člena so dolžne vsak teden do srede do 12. ure poslati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene v SIT/100 kg žive oziroma klavne mase za posamezno kategorijo, skupno maso po posameznih kategorijah in število klavnih trupov po posameznih kategorijah iz 3. člena te odredbe za pretekli teden, na obrazcih iz Priloge 1 oziroma Priloge 2, ki sta sestavni del te odredbe.
3. člen
(kategorije za katere se spremljajo cene)
Pravne in fizične osebe iz 1. člena te odredbe so dolžne posredovati agenciji podatke o cenah za naslednje kategorije:
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa do 12 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa 12 in do vključno 22 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa nad 22 kg;
– druge ovce za zakol, starejše od 12 mesecev.
4. člen
(kdaj se ne upošteva ugotovljenih cen)
Če so sprejeti ukrepi, predvsem iz veterinarskih ali zdravstvenih razlogov, ki vplivajo na običajno gibanje cen, se ne upošteva teh cen ali pa se uporabi zadnjo ugotovljeno ceno pred začetkom veljavnosti ukrepov.
Če ni mogoče zaznati cen zaradi izrednih okoliščin ali sezonske pogojenosti dobave, se lahko uporabi zadnje ugotovljene cene.
Če traja položaj iz prejšnjih dveh odstavkov dva tedna zapored, se lahko začasno ukine spremljanje cen na določenem reprezentativnem trgu.
5. člen
(izračun tržne cene)
Pravne in fizične osebe iz 1. člena te odredbe so dolžne posredovati agenciji podatke za izračun tržne cene. Agencija izračuna tržno ceno v Republiki Sloveniji na podlagi ugotovljenih tržnih cen na posameznem reprezentativnem trgu brez dodanega davka na dodano vrednost. Glede na velikost in pomembnost posameznega reprezentativnega trga se izračunano tržno ceno ponderira s koeficientom, ki se tedensko spreminja glede na število in maso zaklanih oziroma prodanih živali.
Kjer so cene določene na podlagi žive mase, se izračuna ceno za klavno maso tako, da se ceno na kilogram žive mase deli z najvišjim pretvornim koeficientom 0,50. Kjer pa se običajno vključita k trupu tudi glava in drobovje, je za jagnjeta, ki tehtajo do 28 kg žive mase, najvišji pretvorni koeficient 0,58.
6. člen
(zbiranje cen na meji)
Carinska uprava Republike Slovenije do vsakega 10. v tekočem mesecu posreduje agenciji podatke o količini in CIF ceni v SIT/kg za uvožene žive živali in ovčje meso za proizvode z naslednjimi tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature carinske tarife: 0104 10 30, 0104 10 80, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10, po državah za pretekli mesec.
7. člen
(način pošiljanja podatkov)
Proizvajalci ovčjega mesa iz prvega odstavka te odredbe posredujejo podatke preko interneta, telefona ali telefaksa.
Pravne osebe iz drugega odstavka 1. člena in Carinska uprava Republike Slovenije morajo posredovati podatke preko Interneta.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določba 6. člena te odredbe se začne uporabljati 1. 1. 2003.
Št. 321-06-124/01
Ljubljana, dne 22. maja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.