Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001

Kazalo

2296. Sporazum o delitvi premoženja prejšnje Občine Videm, stran 4432.

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95 – odl. 63/95 – obv. raz., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/98) in sklepov Občinskega sveta občine Videm z dne 13. 3. 2001, Občinskega sveta občine Podlehnik z dne 8. 3. 2001 in Občinskega sveta občine Majšperk z dne 6. 3. 2001, sklepajo župan Občine Videm in župan Občine Podlehnik in župan Občine Majšperk
S P O R A Z U M
o delitvi premoženja prejšnje Občine Videm
I
Sporazumna delitev premoženja Občine Videm je zasnovana na podlagi dela premoženjske bilance Občine Videm na dan 31. 12. 1998, ki so jo sprejeli občinski sveti občin Videm, Podlehnik in Majšperk.
II
Ugotavlja se, da so bile v lasti prejšnje Občine Videm na dan 31. 12. 1998 nepremičnine, premično premoženje, ustanoviteljske pravice, kapitalski upravljalski deleži, denar, terjatve in obveznosti.
III
Delitev premoženja in ustanoviteljskih pravic se opravi sporazumno ob upoštevanju števila prebivalstva, načina pridobitve premoženja in lege premoženja.
IV
Nepremično premoženje
Nepremično premoženje, ki leži na območju prejšnje Občine Videm se deli med novonastale občine - podpisnice tega sporazuma, po kriteriju lege nepremičnine. Med nepremično premoženje spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture, kolektivne in individualne komunalne rabe,
– ceste in prometna infrastruktura,
– kulturni spomeniki,
– zaklonišča
– športni objekti,
– stanovanja,
– poslovni prostori in garaže.
Nepremično premoženje, ki leži na območju katastrskih občin Rodni vrh, Zakl, Strajna, Jablovec, Dežno, Sedlašek, Gorca, Gruškovje, Ložina, Stanošina, pripada Občini Podlehnik, če ni s tem sporazumom določeno drugače.
Nepremično premoženje, ki leži na območju k. o. Bolečka vas pripada Občini Majšperk, če ni s tem sporazumom določeno drugače.
Vrednost poslovne zgradbe prejšnje Občine Videm se deli, med podpisnice tega sporazuma po številu prebivalcev prejšnje Občine Videm. Pripadajoča vrednost poslovne zgradbe, ki odpade na Občini Podlehnik in Majšperk, se le-tema izplača v denarju, zgradba pa ostane v lasti Občine Videm.
Vrednost doma krajanov Dolena se s pripadajočim stavbnim zemljiščem deli med občini Videm in Majšperk po številu prebivalcev prejšnje KS Dolena. Pripadajoča vrednost doma krajanov Dolena, ki odpade na Občino Majšpek, se le-ti izplača v denarju, stavba s pripadajočim stavbnim zemljiščem pa postane last Občine Videm.
Za vrednost nepremičnin se upošteva vrednost zgradb, športnih objektov, stanovanj, poslovnih prostorov in garaž.
V
Premično premoženje
Premičnine obsegajo predmete in stvari, ki so jih uporabljali občinski organi Občine Videm in organi krajevnih skupnosti. Novonastale občine postanejo lastnice premičnin, ki so v prostorih krajevnih skupnosti in premičnin, ki so bile pridobljene po 1. 1. 1995.
Premičnine se razdelijo po legi uporabe med občini Videm in Podlehnik.
Občini Podlehnik pripada tudi:
– en računalnik
– en faks
– delno oprema civilne zaščite - cisterna.
VI
Kolikor se delitev premoženja bivše Občine Ptuj izvede po do sedaj izvajanem delitvenem kriteriju (50% dohodnina, 25% prebivalci in 25% površina občine), se pripadajoči delež prejšnje Občine Videm v višini 12% razdeli med podpisnice tako, da pripada Občini Videm 8,72%, Občini Podlehnik 3,16% in Občini Majšperk 0,12%.
Vse terjatve do bivše Občine Ptuj uveljavlja vsaka občina, podpisnica tega sporazuma, samostojno.
VII
Javni zavodi
Ustanoviteljske pravice in premoženje javnega zavoda OŠ Podlehnik prevzame Občina Podlehnik. Občina Videm, v javnem zavodu OŠ Videm.
Novonastale občine so soustanoviteljice javnih zavodov prejšnje Občine Ptuj in se samostojno odločajo o soustanoviteljstvu.
VIII
Javne gospodarske službe
Novonastale občine se dogovorijo, da so soustanoviteljice naslednjih gospodarskih javnih služb organiziranih v podjetjih:
– Komunalno podjetje Ptuj d. d.
– Čisto mesto Ptuj.
Občine so tudi solastnice skupnega premoženja v omenjenih podjetjih v skupnem deležu prejšnje Občine Videm, ki se deli med podpisnicami po ključu : 72,10% Občini Videm, 27% Občini Podlehnik in 0,9% Občini Majšperk.
IX
Denarna sredstva, terjatve in obveznosti na dan 31. 12. 1998 se delijo na naslednji način:
1. Ostanka denarnih sredstev po zaključnem računu leta 1998 ni bilo.
2. Obveznosti za investicije bremenijo občino, na območju katere investicija leži.
3. Terjatve do občanov za neplačane obveznosti iz naslova sovlaganj v investicije in iz naslova drugih obveznosti prevzame v celoti občina na območju katere leži investicija.
4. Občina Podlehnik dolguje Občini Videm na podlagi skupnega dolga iz let 1995–1998 in predplačil v 1999. letu 19,113.023 SIT.
5. Občina Majšperk ne prevzema nobenih drugih obveznosti od prejšnje Občine Videm.
6. Ostale tekoče obveznosti in terjatve na dan 31. 12. 1998 prevzame v celoti Občina Videm.
X
Skupna vrednost premoženja prejšnje Občine Videm na dan 31. 12. 1998, ki je predmet delitve po tem sporazumu, se deli med vse tri podpisnice in znaša 136,029.783,48 SIT.
Podpisnice delijo to premoženje v razmerju 27% Občina Podlehnik, 72,10% Občina Videm in 0,9% Občina Majšperk, kar znese:
– za Občino Podlehnik        36,728.041,53 SIT
– za Občino Videm          98,077.473,95 SIT
– za Občino Majšperk         1,224.268,00 SIT
XI
Vrednost doma krajanov Dolena, ki je last prejšnje Občine Videm, je po uradni cenitvi 16,558.499 SIT in se deli:
– Občini Videm pripada
vrednost v višini             15,631.224 SIT
    – Občini Majšperk pripada
vrednost v višini              927.275 SIT
S plačilom gornjega deleža Občini Majšperk postane stavba doma krajanov v Doleni in pripadajoče stavbno zemljišče v celoti last Občine Videm.
XII
Podpisnice se dogovorijo, da bo Občina Videm poravnala dolg do Občine Podlehnik in Občine Majšperk.
Dolg Občine Podlehnik Občini Videm v višini 19,113.023 SIT se kompenzira z obveznostjo Občine Videm v višini 36,728.041,53 SIT. Razlika se nakaže Občini Podlehnik:
– 8,807.509,26 SIT do 31. 12. 2001
– 8,807.509,26 SIT do 31. 12. 2002
Občina Videm bo poravnala dolg Občini Majšperk:
– 1,224.268 SIT do 31. 12. 2001
– 927.275 SIT do 31. 12. 2002
XIII
Na podlagi tega sporazuma so pravne naslednice prejšnje Občine Videm upravičene predlagati vsa zemljiškoknjižna dejanja za vpis lastninske pravice na nepremičninah, ki jih prevzamejo v last in posest.
XIV
Delitev premoženja prejšnje Občine Videm je pripravljena na datum 31. 12. 1998.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
XV
Kolikor bo v roku 2 let katera od občin, ki je udeleženka tega sporazuma ugotovila, da v njem manjka kakšen pomemben del premoženja ali pa, da je z opravljeno delitvijo bistveno oškodovana, lahko sproži zahtevek za naknadno delitev premoženja.
XVI
Ta sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišejo vse tri udeleženke in je napisan v devetih izvodih, od katerih prejme vsaka udeleženka po tri izvode.
Št. 031-01-132/24
Videm, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš l. r.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.