Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001

Kazalo

1887. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče, stran 3351.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Velike Lašče na 16. redni seji dne 6. 4. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Velike Lašče
1. člen
V statutu Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) se za drugim odstavkom 9. člena dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno iz začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 21. člena, ki se glasi:
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
3. člen
V 39. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom doda: Občinski svet imenuje člana nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
4. člen
V 83. členu se v prvem odstavku črta beseda »lahko«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 813/2001
Velike Lašče, dne 6. aprila 2001.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost