Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001

Kazalo

1845. Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, stran 3249.

Na podlagi 84. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in prvega odstavka 8. člena statuta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 102/00) je direktor Agencije za energijo sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Agencija za energijo RS (v nadaljevanju besedila: agencija) določa cene za uporabo elektroenergetskih omrežij, način njihovega obračunavanja in plačevanja. Pravilnik zajema tudi kriterije in metodologijo za določitev cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in za določanje upravičenosti stroškov. Pravilnik se uporablja za prenos in distribucijo električne energije, kadar je to GJS po energetskem zakonu in Uredbi o načinu izvajanja GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja in uredbi o načinu izvajanja GJS s področja distribucije električne energije1.
Določbe tega pravilnika ne veljajo za transport električne energije s poreklom z območja druge države, namenjene na območje tretje države čez ozemlje Republike Slovenije oziroma za transport električne energije s poreklom z območja druge države, namenjene na območje te druge države čez ozemlje Republike Slovenije.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
A) Cilji in načela
2. člen
Cene za uporabo omrežij se določijo na način, ki zasleduje naslednje cilje:
– vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov (po načelu zamejene cene):
– ločeno za prenosno in distribucijska omrežja,
– ločeno za posamezne sistemske storitve, razen za tiste storitve, za katere se organizira konkurenčni trg;
– trajnostno poslovanje JP distribucije in prenosa brez izgub z omejenim donosom na kapital;
– transparentnost cene za uporabo omrežij in njenih sestavin;
– stabilne razmere na trgu z električno energijo in stabilno okolje za vlagatelje;
– razvoj omrežja tako, da se kvaliteta dobav trajno zvišuje ali ohranja;
– vnaprejšnje in pravočasno upoštevanje dolgoročnih mejnih stroškov, potrebnih za razvoj omrežja.
Morebitni drugi cilji, ki bodo izhajali iz spreminjajočih se razmer v sektorju, morajo biti usklajeni in hkrati dopolnjevati prej navedene cilje.
3. člen
V pravilniku so uporabljena predvsem naslednja načela:
– pri odločanju o naložbah je potrebno upoštevati pripravljene in usklajene razvojne načrte omrežij, ki morajo upoštevati tudi cilje, navedene v 2. členu;
– naložbe morajo prispevati k izboljšanju parametrov kakovosti storitve prenosa oziroma distribucije električne energije;
– potrebno je upoštevati razlike med odprtim delom trga in tarifnim delom trga z električno energijo, in da bo cena za uporabo omrežij po odprtju trga čimbolj stabilna;
– zaradi enotnih cen za uporabo omrežij po celotnem ozemlju Republike Slovenije bi nastale večje razlike med dosedanjimi in predvidenimi prihodki po posameznih JP distribucije, ki so posledice različnih stroškov po podjetjih, različne strukture odjema in morebitnih drugih objektivnih razlogov. Zato je potreben mehanizem za njihovo izravnavo med posameznimi JP distribucije;
– zaradi transparentnosti je potrebno, da dobavitelj upravičenemu odjemalcu na njegovo zahtevo izkaže ceno za meritve in obračunavanje;
– izvajalci gospodarskih javnih služb so zaradi primerljivosti dolžni stroške za meritve in obračunavanje, ki jih izvajajo, Agenciji za energijo izkazati na enoten način;
– pri morebitni agregaciji trga se cene za uporabo omrežij zaračunavajo za vsak priključek posebej, agregacija ni možna za uporabo omrežij;
– omrežnina za prenosno oziroma distribucijsko omrežje mora omogočati nemoteno uporabo prenosnega omrežja uporabnikom, ki so priključeni nanj in ga uporabljajo v skladu z veljavnimi sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosno ali distribucijsko omrežje in drugimi predpisi;
– delež za sistemske storitve in vsi drugi morebitni dodatki so v ceni za uporabo omrežij upoštevani sorazmerno s preneseno oziroma distribuirano energijo.
B) Okrajšave
4. člen
V tem pravilniku uporabljene okrajšave imajo naslednji pomen:
– RS  Republika Slovenija
– GJS  javne storitve; gospodarske javne službe po ZGJS
– ZGJS zakon o gospodarskih javnih službah
– ZGD  zakon o gospodarskih družbah
– EZ  energetski zakon, Uradni list RS, št. 79/99,
    popravek Uradni list RS, št. 8/00
– VN  visoka napetost
– SN  srednja napetost
– NN  nizka napetost
– RPI  indeks rasti drobnoprodajnih cen
– IP  indikativni plan poslovanja podjetij EES (delovno gradivo)
– JP  javno podjetje (ali javna podjetja)
– T   čas v urah: letne obratovalne ure (Wletni/Pmax) ali nadomestne letne
    obratovalne ure, če se uporablja nadomestni obratovalni diagram
– UDO  upravljalec distribucijskega omrežja
– UPO  upravljalec prenosnega omrežja
– VS  višja sezona
– SS  srednja sezona
– NS  nižja sezona
– VT  ure, v katerih velja večja dnevna cena za uporabo omrežij
– MT  ure, v katerih velja manjša dnevna cena za uporabo omrežij
– KT  ure, v katerih velja konična dnevna cena za uporabo omrežij
– X   korekcija zaradi povečanja produktivnosti
C) Pojmi in definicije
5. člen
V tem pravilniku so uporabljeni pojmi, kot so določeni v EZ in v podzakonskih aktih k EZ, poleg njih pa imajo v pravilniku uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– agregacija trga    združevanje odjemalcev med seboj tako, da nastopajo na 
            trgu z električno energijo kot en upravičen odjemalec2;
– omrežnina       del skupne cene za uporabo omrežij, ki se nanaša na 
            uporabo posameznega omrežja in vsebuje zlasti njen 
            infrastrukturni del, ne pa sistemskih storitev, deleža 
            za delovanje agencije in dodatkov;
– priključnina     znesek, ki ga uporabnik plača upravljalcu omrežja, da mu 
            ta omogoči priključitev na omrežje ali sistem ali 
            spremembo priključne moči;
– vozni red       na podlagi pogodb o prodaji in nakupu električne 
            energije določen način obratovanja;
– zamejena cena     cena storitve, ki upošteva inflacijo in tehnološki 
            napredek na način, da se zviša za indeks rasti 
            drobnoprodajnih cen (RPI) in zniža za vrednost povečanja 
            produktivnosti oziroma učinkovitosti (X)
– netransakcijska
 metoda        metoda, pri kateri je cena za uporabo omrežij neodvisna 
            od dolžine poti oziroma od števila pri posamezni 
            transakciji
– bruto pristop     stroški posameznega nivoja omrežja se dodelijo 
            odjemalcem na posameznem nivoju v sorazmerju s porabo 
            tega nivoja glede na celotno porabo v ostalih nivojih. 
            Uporabnikom nižjih nivojev se poleg stroškov lastnega 
            nivoja dodeli sorazmeren delež uporabe višjih nivojev.
Če v tem pravilniku ali drugem splošnem aktu agencije ali aktu Vlade RS ni določeno drugače, je obračunsko leto koledarsko leto in regulativno obdobje obdobje petih zaporednih koledarskih let.
D) Napetostni nivoji
6. člen
Za izvajanje GJS dejavnosti prenosa in distribucije električne energije se uporabljajo naslednji napetostni nivoji:
----------------------------------------------------------------
Oznaka        Okrajšava      Nazivna napetost
----------------------------------------------------------------
visoka napetost   VN          400 kV, 220 kV, 110 kV
srednja napetost   SN          35 kV, 20 kV, 10 kV
nizka napetost    NN          0,4 kV
----------------------------------------------------------------
V srednjo napetost štejejo tudi druge nestandardne napetosti med 1 kV in 110 kV.
III. METODA ZA DOLOČANJE CEN ZA UPORABO OMREŽIJ
7. člen
Za določanje cen za uporabo omrežij je uporabljena netransakcijska metoda poštne znamke.
Metoda poštne znamke predstavlja sistem enotnega obračunavanja uporabe omrežja ne glede na dolžino prenosne poti. Metoda velja za vse napetostne nivoje in za vse vrste uporabnikov. Uporabljen je bruto pristop po napetostnih nivojih, ki določa, da plačilo omrežnine na nekem napetostnem nivoju vsebuje delež nad njim ležečih napetostnih nivojev.
Uporabo omrežja se plačuje pristojnemu UDO.
Uporabo omrežja plačujejo samo odjemalci, proizvajalci pa le delež v primeru, ko je zaradi njih potrebna ojačitev povezovalnih prenosnih daljnovodov in je to določeno ob priključitvi ali spremembi priključne moči. Isto velja za proizvajalce, ki povzročajo nestandardna odstopanja od pogojev, ki so določeni v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje.
Cena za uporabo omrežij ne vsebuje priključnine na omrežje. Omrežnina vključuje stroške razvoja in potrebnih investicij za širjenje omrežja.
IV. SESTAVINE CENE ZA UPORABO OMREŽIJ
8. člen
Cena za uporabo omrežij je znesek, ki ga plača odjemalec električne energije iz omrežja na določenem napetostnem nivoju glede na odjemno skupino (glede na merjenje moči in število obratovalnih ur) v odvisnosti od obračunane moči in od prenesene oziroma distribuirane energije.
9. člen
Cena za uporabo omrežij vsebuje naslednje sestavine:
1. delež omrežnine za prenosno omrežje,
2. delež omrežnine za distribucijsko omrežje,
3. delež za sistemske storitve,
4. delež za delovanje Agencije za energijo,
5. če je tako določeno z zakonom ali podzakonskim aktom Vlade RS, so dodatki tudi:
a) prednostno dispečiranje po EZ in podzakonskih aktih k EZ,
b) evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo,
c) morebitni dodatek za spodbude kvalificiranim proizvajalcem,
d) morebitni drugi dodatki.
Upoštevani so tako, da se potrebne dodatne zneske prišteje k zneskom, ki so rezultat sestavin 1. do 4. točke tega odstavka. Iz dobljene vsote se izračuna vrednosti v ceniku.
Sestavine cen za uporabo omrežij določajo tabele, Priloga 1 k temu pravilniku, ki je njegov sestavni del.
Cenik vsebuje cene za uporabo omrežij kot vsoto vseh prej navedenih sestavin v obliki, ki upošteva napetostni nivo in odjemne skupine.
1. Omrežnina za prenosno omrežje
10. člen
Prenosno omrežje sestavljajo objekti za prenos električne energije, ki obratujejo na nazivni napetosti enaki oziroma višji od 110 kV, vanj štejejo tudi interkonekcijske povezave.
Omrežnina na VN prenosnem omrežju vključuje:
– vodenje, obratovanje in vzdrževanje omrežja;
– razvoj omrežja, ki omogoča dolgoročno nemoteno oskrbo z električno energijo brez omejitev, t.i. ozkih grl;
– pokrivanje tehničnih izgub, ki nastanejo zaradi obratovanja v okviru določenih oziroma dogovorjenih tolerančnih polj.
Odjemalec plača omrežnino glede na evidentirani in usklajeni vozni red pri UPO, določen v pogodbi ali dogovoru, ne glede na dejanski odjem.
Delež omrežnine za VN v ceni za uporabo omrežij določa Tabela 1, Priloga 1. Prispevek za moč v navedenem ceniku se nanaša na obračunano moč.
2. Omrežnina za distribucijsko omrežje
11. člen
Distribucijska omrežja opravljajo funkcijo razdeljevanja električne energije za oskrbo na določenem teritorialnem območju. Napetostni nivoji so izbrani tako, da predstavljajo optimalno tehnično rešitev.
Omrežnina na distribucijskem omrežju vključuje:
– vodenje, obratovanje in vzdrževanje omrežja,
– razvoj omrežja, ki omogoča dolgoročno nemoteno oskrbo z električno energijo brez omejitev, t.i. ozkih grl,
– pokrivanje tehničnih izgub, ki nastanejo zaradi obratovanja v okviru določenih oziroma dogovorjenih tolerančnih polj.
Omrežnina se nanaša na VN, SN in NN nivo.
Če ni drugače določeno v tem aktu ali v veljavnih sistemskih obratovalnih navodilih ali dogovorjeno s pogodbo med odjemalcem in UDO, je tolerančno polje 5% pogodbene moči. Odjemalec plača omrežnino glede na evidentirani in usklajeni vozni red pri UPO, določen v pogodbi ali dogovoru, ne glede na dejanski odjem.
Delež omrežnine za SN in NN v ceni za uporabo omrežij določa Tabela 2, Priloga 1. Prispevek za moč v navedenem ceniku se nanaša na obračunano moč.
3. Delež za sistemske storitve
a) Sistemske storitve, namenjene vsem uporabnikom prenosnega oziroma distribucijskega omrežja
12. člen
Sistemske storitve, ki so namenjene vsem uporabnikom omrežja, zagotavlja UPO, in obsegajo:
1. regulacija frekvence in moči – primarna, sekundarna in terciarna,
2. pokrivanje dovoljenih odstopanj od voznih redov,
3. regulacija napetosti in jalove moči za obratovanje v okviru predpisanih faktorjev moči cos fi,
4. zagotavljanje zagona agregatov brez zunanjega napajanja,
5. izgube v omrežju.
Naštete sistemske storitve načeloma zagotavlja UPO, znotraj svojih omrežij pa lahko tudi UDO.
Delež za sistemske storitve zajema financiranje naštetih sistemskih storitev z izjemo sistemske storitve zagotavljanja pokrivanja izgub v prenosnem in distribucijskem omrežju, ki se financira iz omrežnine.
Delež sistemskih storitev v ceni za uporabo omrežij določa Tabela 3, Priloga 1.
b) Posebne sistemske storitve
13. člen
Posebna (individualna) sistemska storitev je namenjena za pokrivanje nedovoljenih odstopanj od voznih redov preko meja določenih oziroma dogovorjenih tolerančnih polj.
Posebne sistemske storitve obsegajo zlasti:
1. izravnava nedovoljenih odstopanj od voznih redov preko meja določenih oziroma dogovorjenih tolerančnih polj;
2. zagotavljanje prekomerno odvzete jalove energije.
Za posebne sistemske storitve UPO oziroma UDO ugotovi povzročitelja na podlagi dokumentiranih objektivnih dejstev in mu jih obračuna po tabelah, Priloga 1 tega pravilnika.
14. člen
Nedovoljena odstopanja od voznih redov so tista, ki v posameznih 15-minutnih intervalih odstopajo za več kot je meja tolerančnega polja (5%) od pogodbeno določenih. V primeru nedovoljenih odstopanj navzgor ali navzdol se za ure, ko je bilo izmerjeno nedovoljeno odstopanje, ceni za uporabo omrežij doda dodatek za individualne sistemske storitve pokrivanja nedovoljenih odstopanj za razliko v moči in razliko v dobavljeni energiji nad ali pod vrednostjo iz pogodb oziroma voznih redov.
Odjemalec, ki od voznega reda nedovoljeno odstopa navzgor, je dolžan plačati tudi dodatno omrežnino in stroške ostalih sistemskih storitev, ki se določijo na osnovi dejanskih doseženih vrednosti iz enačb (2) in (3), Priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika, za vse ure, v katerih je bilo izmerjeno nedovoljeno odstopanje od voznih redov.
Dodatek za posebno sistemsko storitev pokrivanje nedovoljenih odstopanj določa Tabela 8, Priloga 1.
15. člen
Prekomerno odvzeta jalova energija je pozitivna razlika med dejansko odvzeto jalovo energijo in jalovo energijo, ki ustreza faktorju moči cos Fi = 0,95. Dodatek za posebno sistemsko storitev zagotavljanje prekomerno odvzete jalove energije plača odjemalec pristojnemu UDO, in ga določa Tabela 9, Priloga 1.
16. člen
Sistemski storitvi zagotavljanja terciarne regulacije in regulacije napetosti, ki jih zagotavlja UPO za potrebe stabilnega delovanja sistema, lahko UPO ali UDO kupi tudi od upravičenih odjemalcev. Količino in čas zagotavljanja tovrstnih sistemskih storitev se določi v pogodbi med UPO oziroma UDO in upravičenim odjemalcem.
4. Delež za delovanje Agencije za energijo
17. člen
Delež cene za uporabo omrežij, namenjen za delovanje agencije se v skladu z EZ določi na predlog agencije na podlagi predloženega poslovnega načrta, ki vsebuje načrt dela in finančni načrt, ko da nanj soglasje Vlada RS.
Delež določa Tabela 4, Priloga 1.
5. Posebni dodatki
18. člen
V to skupino sodijo dodatki, za katere določitev ni pristojna Agencija za energijo, in jih morajo uporabniki omrežij plačati po drugem zakonu ali veljavnem podzakonskem aktu. Ti dodatki so:
a) prednostno dispečiranje po EZ in podzakonskih aktih k EZ
19. člen
Dodatek je namenjen kritju dodatnih stroškov UPO in UDO, ki nastanejo zaradi odkupovanja in prednostnega dispečiranja električne energije od kvalificiranih proizvajalcev ali od proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva največ v skupnem obsegu 15% primarne energije, potrebne za proizvodnjo v koledarskem letu porabljene električne energije po energetski bilanci RS. Ti stroški so posledica razlike med ceno, po kateri UPO ali UDO odkupuje tako energijo in jo letno predpiše Vlada RS, ter med ceno, doseženo na trgu v obravnavanem obdobju.
Dodatek določa Tabela 5, Priloga 1.
b) Evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo
20. člen
Dodatek za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo (Borzen d.o.o.), ki ga določa Tabela 6, Priloga 1.
c) Morebitni dodatek za spodbude kvalificiranim proizvajalcem
21. člen
Ta dodatek krije stroške tistim UDO, ki so dolžni prenašati električno energijo odjemalcem, ki kupujejo energijo od kvalificiranih proizvajalcev in so upravičeni do olajšav pri cenah za uporabo omrežij.
d) Morebitni drugi dodatki
22. člen
Morebitni drugi dodatki bodo dodani na tem mestu, če bo tako določila Vlada RS oziroma če bo tako določal zakon.
V. OLAJŠAVE PRI CENAH ZA UPORABO OMREŽJA ZA ODJEM OD KVALIFICIRANIH PROIZVAJALCEV
23. člen
Odjemalci, ki so upravičeni do nakupa električne energije od kvalificiranih proizvajalcev do 1 MWe instalirane moči, plačujejo ceno za uporabo omrežij znižano za olajšave.
Olajšava zanje se izračuna iz cenika, Tabela 7, Priloga 1, tako, da se od vrednosti za preneseno električno energijo odštejejo:
– dodatek za prednostno dispečiranje (Tabela 5),
– dodatek za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo (Tabela 6),
– v primeru, da sta odjemalec in kvalificirani proizvajalec priključena na distribucijsko omrežje istega UDO, se odšteje še omrežnina za prenosno omrežje (Tabela 1).
VI. NAČIN IZRAVNAVE
24. člen
Cene za uporabo omrežij so za odjemalca na istem napetostnem nivoju in v isti odjemni skupini, na katerikoli lokaciji v RS enake, razen če je v uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja drugače določeno.
Izravnavo različnih prihodkov med distribucijskimi podjetji določa pogodba, sklenjena med JP distribucije in JP prenosa v skladu z uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja. Korekcijski faktorji upoštevajo gostoto omrežja, značilnosti odjema na tem omrežju, obveznosti iz naložb v skladu z načrtom razvoja distribucijskega omrežja in dokončne podatke iz revidiranih bilanc za preteklo leto in napovedi za iztekajoče leto. Izravnava se vrši na deležu omrežnin.
Korekcijske faktorje določi Vlada s sklepom do 15.10. v iztekajočem letu na podlagi utemeljenega in obrazloženega predloga Agencije. Pogodba za prihodnje koledarsko leto mora biti sklenjena v 30 dneh po prejetju sklepa.
VII. KAKOVOST STORITEV PRENOSA IN DISTRIBUCIJE
25. člen
Za vsak naložbeni projekt v VN elektroenergetski sistem investitor izdela oceno vplivov na kakovost električne energije glede na:
– parametre kvalitete, ki so določeni v pravilniku o kakovosti napetosti oziroma standardu SIST EN 50160, na predajnih mestih,
– parametre stalnosti izvajanja storitve prenosa električne energije kot so na primer: število okvar na 100 km vodov, povprečni čas odprave okvare, povprečni čas v letu, ko so odjemalci brez napetosti zaradi okvar na prenosnem omrežju, itd.,
– izgube v prenosnem omrežju.
26. člen
Za vsak naložbeni projekt v NN in SN elektroenergetski sistem investitor izdela oceno vplivov na kakovost električne energije glede na:
– parametre kvalitete, ki so določeni v pravilniku o kakovosti napetosti oziroma v standardu SIST EN 50160 za posamezna vozlišča distribucijskega omrežja in še posebej na predajnih mestih,
– parametre stalnosti izvajanja storitve distribucije električne energije kot so na primer: število okvar na 100 km vodov, povprečni čas odprave okvare, odstotek odjemalcev, ki imajo več kot triurne prekinitve dobave, število izpadov na 100 odjemalcev na leto, povprečni čas v letu, ko so odjemalci brez napetosti itd.,
– izgube v razdeljevalnem (distribucijskem) omrežju.
27. člen
Za preverjanje izdelanih ocen vplivov na kakovost električne energije agencija opredeli:
– mesto ocenjevanja kakovosti napetosti s finančno in tehnično konstrukcijo izvajanja meritev,
– ukrepe, ki jih predvideva odjemalec za zmanjšanje motenja drugih odjemalcev in dobavitelj zaradi povečanja kakovosti storitev prenosa in distribucije,
– opazovanje in nadzor (monitoring) parametrov kakovosti storitev prenosa in distribucije.
VIII. KRITERIJI ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV
28. člen
Upravičenost stroškov se presoja ločeno za:
1. stroške, povezane z naložbami v infrastrukturo,
2. stroške delovanja oziroma tekočega poslovanja, ki zajemajo stroške materiala, storitev in dela.
29. člen
Pri presoji upravičenosti stroškov iz 1. točke prvega odstavka 28. člena tega pravilnika agencija upošteva zlasti naslednje kriterije:
– namenska raba sredstev,
– usklajenost z razvojnimi načrti,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev,
– vpliv na kakovost dobav,
– reguliran donos.
Presojo upravičenosti stroškov se izvaja na osnovi posebnega pravilnika, ki ga bo sprejela agencija.
30. člen
Stroški iz 2. točke prvega odstavka 28. člena so ločeno obravnavani:
a) stroški vzdrževanja,
b) ostali stroški delovanja oziroma tekočega poslovanja.
Njihova upravičenost se presoja na podlagi pravilnika, navedenega v drugem odstavku 29. člena.
IX. UPORABA CENIKA ZA KONČNE ODJEMALCE
31. člen
Cenik za končne odjemalce, ki ga določa Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika, se uporablja na naslednji način:
Cene za uporabo omrežij se za delež omrežnine zaračunavajo glede na sezone.
Za VN in SN odjem se omrežnine delijo na:
VS – višja sezona:  januar, februar, december
SS – srednja sezona: marec, april, oktober, november
NS – nižja sezona:  maj, junij, julij, avgust, september
Razmerja pri VN odjemu se računajo s faktorji:
VS: SS: NS = 1,5: 1,2: 1,0
Razmerja pri SN odjemu se računajo s faktorji:
VS: SS: NS = 1,4: 1,2: 1,0
Pri NN odjemu se za odjemalce, ki se jim meri moč, delijo sezone na:
VS – višja sezona:  januar, februar, marec, oktober, november, december
NS – nižja sezona:  april, maj, junij, julij, avgust, september
Razmerje sezon se pri NN odjemu zaračunajo s faktorji:
VS: NS = 1,3: 1,0
Pri NN odjemu se za odjemalce, ki se jim moč ne meri in želijo sezonski obračun, se delijo sezone na:
VS – višja sezona:  januar, februar, december
NS – nižja sezona:  marec, april, maj, junij, julij, avgust, september 
           oktober, november
Razmerje sezon se pri tovrstnem NN odjemu zaračunava s faktorjem:
VS: NS = 1,6: 1,0
Vrednosti v ceniku veljajo za mesece, ki štejejo za nižjo sezono (NS). Pri ostalih sezonah se vrednosti omrežnin množijo z zgoraj navedenimi faktorji.
32. člen
Vrednosti se pri posameznih postavkah v ceniku za delovno energijo pri odjemalcih na VN in SN (T>2500 ur) delijo na:
– konične dnevne postavke KT za čas koničnih dnevnih obremenitev
– večje dnevne postavke VT za čas večjih dnevnih obremenitev
– manjše dnevne postavke MT za čas manjših dnevnih obremenitev
KT – konične dnevne postavke za odjemalce na VN v celoti in SN (T>2500 ur). Veljajo ob delavnikih od ponedeljka do petka:
v času VS 6 ur dnevno,
v času SS 5 ur dnevno,
v času NS 4 ure dnevno.
Ure KT določa UPO vsako leto do 15. 10. za leto vnaprej in jih javi agenciji.
VT – večje dnevne postavke ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 6. do 13. ure in od 16. do 22. ure; v obdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 7. do 14. ure in od 17. do 23. ure; razen ur, ki se na visoki napetosti določajo kot ure KT.
MT – manjše dnevne postavke v času od 13. do 16. ure in od 22. do 6. ure; v obdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 14. do 17. in od 23. do 7. ure. Ob nedeljah je manjša tarifa ves dan.
Razmerja med koničnimi, večjimi in manjšimi postavkami so:
KT: VT: MT = 1,3: 1,3: 1
Za odjemalce na SN (T<2500 ur) in NN nivoju razen enotarifnih merjenj in javne razsvetljave se dnevne postavke delijo na VT in MT v razmerju:
VT: MT = 1,3: 1.
33. člen
Cena za uporabo omrežij vsebuje vse sestavine iz 9. člena tega pravilnika, ki so na računu ločeno prikazane, razen omrežnin, ki so prikazane v skupnem znesku.
X. PLAČEVANJE UPORABE OMREŽIJ MED UPRAVLJALCI OMREŽIJ
34. člen
Dobavitelj prejete zneske za uporabo omrežij razdeli v skladu s tem pravilnikom na naslednji način:
– omrežnino za prenosno omrežje upravljalec distribucijskega omrežja (UDO) plača upravljalcu prenosnega omrežja (UPO), delež določa Tabela 1, Priloga 1, pri čemer upošteva korekcijske faktorje, predpisane na podlagi tretjega odstavka 24. člena tega pravilnika;
– delež za sistemske storitve upravljalec distribucijskega omrežja (UDO) plača upravljalcu prenosnega omrežja (UPO), delež določa Tabela 3, Priloga 1;
– delež za delovanje agencije upravljalec distribucijskega omrežja (UDO) plača upravljalcu prenosnega omrežja (UPO), delež določa Tabela 4, Priloga 1;
– delež za prednostno dispečiranje upravljalec distribucijskega omrežja (UDO) plača upravljalcu prenosnega omrežja (UPO), delež določa Tabela 5, Priloga 1;
– dodatek za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu upravljalec distribucijskega omrežja (UDO) plača upravljalcu prenosnega omrežja (UPO), dodatek določa Tabela 6, Priloga 1.
Tako pridobljena sredstva so namenska.
XI. PREHODNE DOLOČBE
A) Splošno
35. člen
Do uveljavitve akta, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije po 70. členu EZ se priključnina obravnava kot enkraten strošek, ki ga odjemalec plača pristojnemu UDO ali UPO ob priključitvi na omrežje ali ob spremembi priključitvenih parametrov. Priključnina na SN ali VN vključuje dejanske stroške posameznega priključka oziroma odraža višino izvedene investicije za posamično zadevno priključitev, o ceni se dogovorita odjemalec in pristojni UDO oziroma UPO. Priključitve na NN omrežje se obračunavajo enako kot pred uveljavitvijo tega pravilnika.
B) Korekcijski faktorji za leto 2001
36. člen
Korekcijski faktorji iz 24. člena tega pravilnika so za leto 2001 izjemoma predlagani vladi na podlagi poročila o poslovanju podjetij EES za leto 2000 in indikativnega plana poslovanja EES za leto 2001.
C) Meritve in obračunavanje
37. člen
V izračunu cene za uporabo omrežij v leto 2001 je cena meritev in obračunavanja vsebovana v omrežnini za prenosno oziroma distribucijsko omrežje.
XII. KONČNA DOLOČBA
38. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Maribor, dne 11. aprila 2001.
Direktor
dr. Jože Koprivnikar l. r.
Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 12. 4. 2001 dala soglasje k pravilniku o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, pod št. 382-18/2001–1 z dne 12. 4. 2001.
Priloga 1

Tabela 1

Delež omrežnine za uporabo prenosnega omrežja

------------------------------------------------------------------
   Brez merjenja moči   T < 2500 ur     T > 2500 ur
------------------------------------------------------------------
   SIT/kW/mes SIT/kWh SIT/kW/mes SIT/kWh SIT/kW/mes SIT/kWh
------------------------------------------------------------------
VN             69,03   0,961   214,27   0,273

SN             69,03   0,961   214,27   0,273

NN   41,64   0,681   69,03   0,961   214,27   0,273
------------------------------------------------------------------

Tabela 2

Delež omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja

------------------------------------------------------------------
   Brez merjenja moči   T < 2500 ur     T > 2500 ur
------------------------------------------------------------------
   SIT/kW/mes SIT/kWh SIT/kW/mes SIT/kWh SIT/kW/mes SIT/kWh
------------------------------------------------------------------
VN

SN              45,39   1,245   248,06   0,191

NN   78,70   3,277   203,75   2,997   710,34   0,585
------------------------------------------------------------------

Tabela 3

Delež cene za uporabo omrežij za sistemske storitve

------------------------------------------------------------------
 Brez merjenja moči < 2500 ur > 2500 ur
------------------------------------------------------------------
          SIT/kWh    SIT/kWh    SIT/kWh
------------------------------------------------------------------
VN, SN, NN     0,664     0,664     0,664
------------------------------------------------------------------

Tabela 4

Delež cene za uporabo omrežij za delovanje AGEN-RS

------------------------------------------------------------------
    Brez merjenja moči    T < 2500 ur     T > 2500 ur
------------------------------------------------------------------
         SIT/kWh      SIT/kWh       SIT/kWh
------------------------------------------------------------------
VN, SN, NN     0,039       0,039        0,039
------------------------------------------------------------------

Tabela 5

Delež cene za uporabo omrežij za prednostno dispečiranje

------------------------------------------------------------------
SKUPAJ  Brez merjenja moči   T < 2500 ur    T > 2500 ur
------------------------------------------------------------------
         SIT/kWh      SIT/kWh      SIT/kWh
------------------------------------------------------------------
TETOL       0,367       0,367        0,367

TET        0,527       0,527        0,527
------------------------------------------------------------------

Opomba:

TETOL - Termoelektrarna Ljubljana

TET - Termoelektrarna Trbovlje

Tabela 6

Dodatek za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo
------------------------------------------------------------------
       Brez merjenja moči  T < 2500 ur   T > 2500 ur
------------------------------------------------------------------
            SIT/kWh    SIT/kWh     SIT/kWh
------------------------------------------------------------------
VN, SN, NN       0,030     0,030      0,030
------------------------------------------------------------------

Tabela 7

Cenik za uporabo omrežja za upravičene in tarifne odjemalce

                        Prenesena delovna energija SIT/kWh
-----------------------------------------------------------------------------------
                  Obračunana
Napetostni                 moč              Enotarifno
nivo           Sezona  SIT/kW/mesec   KT   VT   MT   merjenje
-----------------------------------------------------------------------------------
VN     T > 2500 ur   VS      321,41  2,089  2,089  1,983

              SS      257,12  1,997  1,997  1,911

              NS      214,27  1,935  1,935  1,864

      T < 2500 ur   VS      103,55  3,255  3,255  2,880

              SS      82,84  2,930  2,930  2,629

              NS      69,03  2,713  2,713  2,462

SN     T > 2500 ur   VS      647,26  2,360  2,360  2,191

              SS      554,80  2,256  2,256  2,111

              NS      462,33  2,151  2,151  2,030

      T < 2500 ur   VS      160,19      5,118  4,312

              SS      137,30      4,619  3,929

              NS      114,42      4,120  3,545

NN     T > 2500 ur   VS     1201,99      2,888  2,597

              NS      924,61      2,597  2,373

      T < 2500 ur   VS      354,61      7,444  6,102

              NS      272,78      6,102  5,069

 Brez merjenja moči    VS      192,54      8,786  7,134    7,960

              NS      120,34      6,102  5,069    5,585

 Tarifni odjemalci           120,34      6,102  5,069    5,585

 Javna razsvetljava                              5,585
-----------------------------------------------------------------------------------

Tabela 8

Cenik za posebne sistemske storitve - nedovoljeno odstopanje od voznih redov

Cena v letu 2001 ni določena, dogovorijo jo UDO in UPO.

Tabela 9

Cenik za posebne sistemske storitve - prekomerno odvzeta jalova energija

------------------------------------------------------------------
         Brez merjenja moči  T < 2500 ur   T > 2500 ur
------------------------------------------------------------------
             SIT/kvarh   SIT/kvarh    SIT/kvarh
------------------------------------------------------------------
VN, SN, NN           2,00     2,00      2,00
------------------------------------------------------------------
Priloga 2

Za nedovoljeno odstopanje v uri x plača tak odjemalec naslednji znesek Zx:

Z(x) = C (Pprek) P(prek,x) + C(Wprek) W (prek,x`  (1)

kjer je:

C(Pprek)  cena za odstopanje moči odjema v okviru cen za individualno
      sistemsko storitev pokrivanje nedovoljenih odstopanj,

P(prek,x) odstopanje moči odjema v uri x, definirana z enačbo (2),

C(Wprek)  cena za dobavljeno energijo izven tolerančnega polja v okviru
      cen za individualno sistemsko storitev pokrivanje nedovoljenih
      odstopanj,

W(prek,x) izven tolerančnega polja dobavljena energija v uri x,
      definirana z enačbo (3).

      .           .
P(prek,x) = . P(izm,x - P(pogo,c) .,  (2)
      .           .

kjer je:

P(prek,x) odstopanje moči odjema v uri x,

P(izm,x)  izmerjena moč v enem od 15-minutnih intervalov ure x,

P(pogo,x) pogodbeno določena moč odjema v uri x, povečana ali
      zmanjšana za tolerančno polje.

W(prek,x) = P(prek,x) * 1 h,  (3)

Nedovoljena odstopanja po gornjih enačbah se zaračunavajo urno
za vsako ugotovljeno nedovoljeno odstopanje.

Opombi:

1 Uradni list RS, št. 54/00.

2 Tovrstne agregacije EZ ne ureja, odvisna je od definicije odjemnega mesta.