Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2001 z dne 16. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2001 z dne 16. 3. 2001

Kazalo

1112. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, stran 1879.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet občine Lendava na 20. seji dne 1. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92) in srednjeročnega plana (Uradne objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92) ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje nove Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/95, 31/97, 23/99 in 36/00).
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava se nanašajo na predvidene spremembe v namenski rabi zaradi predvidene širitve industrijske cone, širitve obstoječih in urejanja novih gramoznic, ureditve reciklažnega centra s kompostarno, zaradi urejanja rekreacijskih površin (golf), izgradnje energetskih objektov, gradnje objektov vseh vrst na novo priključenih stavbnih zemljiščih ter ažuriranja meja namenskih površin na območju občine Lendava.
3. člen
Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena vsebujejo:
Obrazložitev s prilogami in Strokovne podlage za programske zasnove, ter
Grafične prikaze:
Karte v m 1:25000
1. – zasnova primarne rabe
2. – zasnova vodnogospodarskih ureditev
3. – zasnova prometnega omrežja
4. – zasnova energetskega omrežja
5. – zasnova PTT omrežja
6. – zasnova načinov urejanja
7. – zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
8. – zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih naprav
9. – zasnova obrambe in zaščite
Karte v merilu 1:5000 z oznakami:
Turnišče 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49 in 50
Ljutomer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in 30
Lendavske gorice 41–42, Peklenica 1–2, 11–12 in 21–22
Ferketinec 9–10, 19–20, 29–30 in 39–40 ter
Podturen 21, 31, 32, 33 in 43
4. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87), in sicer se v poglavju 7.3.2.1 Energetika na koncu poglavja doda: V skladu z republiškim planom je predvidena gradnja naslednjih objektov za razdeljevanje električne energije:
RTP 110/20 kV Lendava (rekonstrukcija)
DV 2 x 400 kV Cirkovce–Heviz (Madžarska)
Dv 2 x 110 kV HE Veržej–Lendava
DV 2 x 110 kV Lendava–HE Mursko Središče
5. člen
V poglavju 7.4. Zasnova namenske rabe prostora se dopolnijo naslednja podpoglavja:
7.4.1 Območja kmetijskih zemljišč, kjer se na koncu doda:
Dopolni se Tabela vseh posegov, ki je priloga k obrazložitvi.
6. člen
V poglavju 7.4.3. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine se na koncu doda:
Občina Lendava bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala varstvene režime iz registra kulturne dediščine na območju občine.
7. člen
V poglavju 7.4.4.1. Območja za pridobivanje rudnin, in sicer se v poglavju gramoz, pesek doda: Predvidena je etapna širitev gramoznice v Petišovcih v skupni velikosti 55 ha. V prvi etapi je predvidena nadaljnja eksploatacija obstoječega območja v velikosti 19 ha in novega območja zahodno od Murskega rokava v velikosti 21 ha.
8. člen
Dopolni se poglavje 7.4.4.4. Območja za razvoj turizma, in sicer se doda: Predvidena je širitev rekreacijskega centra v Petišovcih.
9. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje Občine Lendava, in sicer
Karte v merilu 1:25000 in Karte v merilu 1:5000, navedeno v 3. členu tega odloka.
10. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se besedilo srednjeročnega družbenega plana občine Lendava za obdobje od leta 1986–90 (Uradne objave, št. 21/87), in sicer poglavje 11.2.6. Ureditve v zvezi z raziskovanjem rudnih nahajališč, kjer se briše prvi odstavek in doda besedilo:
Predvidena je nadaljnja širitev gramoznice v Petišovcih s širitvijo obstoječe v velikosti 19 ha in novega območja zahodno od Murskega rokava v velikosti 21 ha.
11. člen
Dopolni se poglavje 11.2.7. Površine za rekreacijo, turizem in ljubiteljsko kmetijstvo, kjer se za prvim stavkom doda besedilo: in v Lendavi. V rekreacijskem območju v Petišovcih je predvidena ureditev igrišča za golf, ribnika, konjušnice in vseh pripadajočih objektov, površin in infrastrukture. Kot rekreacijsko območje z dopolnilnimi centralnimi dejavnostmi je predvidena ureditev območja med Ledavo in Kobiljskim potokom v Lendavi.
12. člen
Dopolni se poglavje 11.2.8. Površine za komunalne dejavnosti, kjer se doda besedilo:
Predvidena je ureditev reciklažnega centra pri čistilni napravi v Čentibi.
13. člen
Dopolni se poglavje 11.3.2. Priprava PIA za posege v prostor, kjer se doda:
Ureditveni načrti za:
– razširjeno in novo območje gramoznice Petišovci
– rekreacijsko območje v Petišovcih
– rekreacijsko območje med Ledavo in Kobiljskim potokom v Lendavi
– kompostarno pri ČN v Čentibi
– industrijsko cono ob Industrijski cesti v Lendavi
– celotno naselje Hotiza.
14. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Lendava, in sicer pregledni katastrski načrti v m 1:5000, navedeni v 3. členu tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-20/01
Lendava, dne 1. marca 2001.
Župan–Polgármester
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost