Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

111. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, stran 124.

Na podlagi 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 20/97 in 86/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
1. člen
V uredbi o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98 in 33/00 – v nadaljnjem besedilu: uredba) se v drugi alinei prvega odstavka 8. člena številka »15« nadomesti s številko »20«.
V drugem odstavku 8. člena se pred besedo »pripada« črta beseda »ne«, na koncu stavka se za besedo »področju« črta pika ter se doda besedilo: »v višini 5%.«.
2. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za vejico črta besedilo: »ne pripadajo dodatki iz 8. člena te uredbe« in doda novo besedilo, ki se glasi: »ne pripada dodatek iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, dodatek iz drugega odstavka 8. člena te uredbe pa jim pripada v višini 5%«.
3. člen
V drugem odstavku 10. člena se za vejico črta besedilo: »ne pripadajo dodatki iz 8. člena te uredbe.« in doda novo besedilo, ki se glasi: »ne pripada dodatek iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, dodatek iz drugega člena te uredbe pa jim pripada v višini 5%.«.
4. člen
V 14. členu se:
– v prvi alinei številka “0,65” nadomesti s številko “0,75”;
– v drugi alinei številka “0,75” nadomesti s številko “0,85”;
– v tretji alinei številka “0,90” nadomesti s številko “1,05”.
5. člen
V 15. členu se:
– v prvi alinei številka “0,60” nadomesti s številko “0,70”;
– v drugi alinei številka “0,70” nadomesti s številko “0,80”;
– v tretji alinei številka “0,85” nadomesti s številko “1,00”.
6. člen
16. člen se spremeni, tako da se glasi:
»16. člen
Zaposlenim v vladnih službah in upravnih organih pripada dodatek za delo v upravi v višini:
– delavcem na delovnih mestih v I. do vključno V. tarifne skupine v višini 0,45 količnika,
– delavcem na delovnih mestih v VI. tarifni skupini v višini 0,50 količnika in
– delavcem na delovnih mestih v VII. tarifni skupini v višini 0,55 količnika.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za višje upravne delavce, razen za višje upravne delavce, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzorstva, ter za delavce iz 14. in 15. člena te uredbe.
Dodatki iz prvega odstavka tega člena ne pripadajo:
– delavcem, ki prejemajo dodatek za posebna pooblastila in odgovornosti v skladu s to uredbo,
– kontrolorjem letenja, ki prejemajo dodatek za posebne obremenitve, omejitve in prepovedi v skladu s to uredbo,
– delavcem davčne službe, ki prejemajo dodatek po posebnem zakonu,
– delavcem Carinske uprave Republike Slovenije, ki prejemajo dodatek za vrednotenje posebne odgovornosti po posebnem zakonu,
temveč jim pripadajo dodatki v višini:
– na delovnih mestih v V. tarifni skupini 0,10 količnika,
– na delovnih mestih v VI. tarifni skupini 0,15 količnika in
– na delovnih mestih v VII. tarifni skupini 0,20 količnika.
7. člen
19. člen se spremeni tako, da se za besedo »pripada« doda besedilo »za čas posebnega usposabljanja za delo v posebni policijski enoti dodatek v višini 50% urne vrednosti osnovne plače za vsako uro tega usposabljanja,« za besedama »taki enoti« pa se doda beseda »pa«.
8. člen
V 20. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Dodatek iz prvega odstavka tega člena pripada tudi zaposlenim v Ministrstvu za notranje zadeve, ki v skladu z zakonom o azilu neposredno opravljajo naloge in ukrepe v zvezi z obravnavo, nastanitvijo in oskrbo prosilcev za azil in zaposlenim v Policiji, Centru za tujce, ki v skladu z zakonom o tujcih neposredno opravljajo naloge obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.
Dodata se novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Na podlagi 93. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) pripada policistom, ki opravljajo posebno nevarne naloge, dodatek v višini 0,10 količnika.
Dodatek iz prejšnjega odstavka pripada policistom na delovnih mestih, kjer opravljajo policijske naloge več kot polovico delovnega časa zunaj objektov policije, v neposrednem stiku z ljudmi in pri tem izvršujejo policijska pooblastila. Kriterije za določitev teh delovnih mest določi minister za notranje zadeve v aktu o sistemizaciji delovnih mest policije.”
9. člen
V 14. členu uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 33/00) se datum “1. 7. 2001” spremeni tako, da se glasi: “1. 12. 2001”.
10. člen
Dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev in odgovornosti iz druge alinee 8. člena uredbe pripada zaposlenim:
– od 1. 5. 2002 v višini 20%.
Dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev in odgovornosti iz drugega odstavka 8. člena uredbe, dodatek iz drugega odstavka 9. člena uredbe ter dodatek iz drugega odstavka 10. člena uredbe pripada zaposlenim:
– od 1. 5. 2002 v višini 5%.
Upravnim delavcem pripada dodatek iz 14. člena uredbe:
– na delovnih mestih v V. tarifni skupini od 1. 5. 2002 dalje v višini 0,75 količnika,
– na delovnih mestih v VI. tarifni skupini od 1. 5. 2002 v višini 0,85 in
– na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini od 1. 5. 2002 v višini 1,05 količnika.
Strokovno tehničnim delavcem pripada dodatek iz 15. člena uredbe:
– na delovnih mestih v V. tarifni skupini od 1. 5. 2002 dalje v višini 0,70 količnika,
– na delovnih mestih v VI. tarifni skupini od 1. 5. 2002 v višini 0,80 količnika in
– na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini od 1. 5. 2002 v višini 1,00 količnika.
Novo besedilo 16. člena uredbe se uporablja od 1. 5. 2002.
Dodatki iz 19. in 20. člena uredbe, uveljavljeni s spremembami in dopolnitvami v tej uredbi, pripadajo zaposlenim od 1. 3. 2001.
11. člen
Določila 6. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. 5. 2002.
Določila 7. in 8. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. 3. 2001
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-03/98-6
Ljubljana, dne 28. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina