Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

494. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije, stran 1471.

Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/ 91 in 8/ 96), 3. in 12. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/ 98), 17. člena statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št.41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99), 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99), 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) so Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 7. 12. 1999, Občinski svet občine Dobrna na seji dne 19. 1. 2000, Občinski svet občine Štore na seji dne 20. 12. 1999 in Občinski svet občine Vojnik na seji dne 1. 12. 1999 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom, ki ga sprejemajo v enakem besedilu občine:
A) Mestna občina Celje,
B) Občina Dobrna,
C) Občina Štore,
D) Občina Vojnik,
(v nadaljevanju ustanoviteljice) z namenom promocije in spodbujanja razvoja turizma ter oblikovanja celovite turistične ponudbe na območju vseh navedenih občin, ustanavljajo Lokalno turistično organizacijo.
FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Ime oziroma firma zavoda je Javni zavod CELEIA Lokalna turistična organizacija.
Skrajšano ime zavoda je Javni zavod CELEIA.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določena s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Celju, Gubčeva 6.
Za vršilca dolžnosti direktorja se imenuje Boštjan Vrščaj.
DEJAVNOST
3. člen
Zavod opravlja naslednje naloge za zaokroženo turistično območje ustanoviteljic:
– priprava strategije razvoja turističnega območja,
– pospeševanje turistične dejavnosti,
– marketinška in informacijska promocija celovite turistične ponudbe,
– obdelava podatkov o turističnem prometu,
– analiza učinkov promocijskih aktivnosti,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
s tem, da se zaradi vpisa dejavnosti v sodni register, v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, kot dejavnost zavoda določijo naslednje dejavnosti:
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.12 Izdajanje časopisov
DE/22.15 Drugo založništvo
DE/22.22 Drugo tiskarstvo
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
G/52.48 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
H/55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas
H/55.23 Druge nastanitve za krajši čas
I/60.23 Drug kopenski potniški promet
I/61.20 Promet po rekah, jezerih, prekopih
I/63.30 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d. n.
J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe
K/74.13. Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.40 Ekonomsko propagiranje
K/74.81 Fotografska dejavnost
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d. n.
O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/92.12 Distribucija filmov in videofilmov
O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti d.n.
O/92.40 Dejavnost tiskovnih agencij
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev d.n.
4. člen
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju vseh ustanoviteljic.
ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor,
– strokovni svet.
Svet
6. člen
Svet zavoda ima devet članov.
Po enega člana sveta imenuje vsaka ustanoviteljica v skladu s svojimi statutarnimi določbami, enega člana imenujejo delavci, štiri člane pa imenujejo člani zavoda na občnem zboru izmed članov.
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izberejo člani sveta izmed članov sveta.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
7. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda,
– sprejema letni program dejavnosti in njegovo finančno ovrednotenje,
– sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– odloča o najemanju posojil,
– opravlja druge z zakonom, tem odlokom ali statutom določene pristojnosti in naloge.
8. člen
Podrobnejše določbe o delovanju sveta zavoda bodo opredeljene v statutu.
Direktor
9. člen
Direktor vodi delo in poslovanje zavoda ter ga predstavlja in zastopa brez omejitev. Imenuje ga svet zavoda za mandatno obdobje štirih let, na podlagi javnega razpisa in ob soglasju vseh ustanoviteljic.
Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo v statutu.
Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovno tehničnih opravil, se v zavodu organizira strokovna služba. Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
Strokovni svet
10. člen
Strokovni svet je strokovno posvetovalno telo, ki ima pet članov.
Sestava, pristojnosti in način dela strokovnega sveta se določijo s statutom.
ČLANSTVO V ZAVODU
11. člen
Člani zavoda so, na podlagi zakona o pospeševanju turizma, vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost in sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost, če imajo v občinah – ustanoviteljicah svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
Turistična in druga društva so lahko člani zavoda. Članstvo pridobijo na podlagi pristopne izjave, ki jo izročijo direktorju zavoda.
12. člen
Člani sodelujejo pri upravljanju zavoda preko imenovanih članov sveta in strokovnega sveta. O delu zavoda so informirani na letnem občnem zboru, ki ga skliče direktor.
Podrobnejše določbe o občnem zboru članov določa statut.
13. člen
Člani plačujejo zavodu članarino, določeno z odlokom občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
SREDSTVA ZAVODA
14. člen
Mestna občina Celje bo za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovila prostor in potrebno opremo.
Občine ustanoviteljice se zavezujejo, da bodo za delovanje zavoda iz proračuna zagotavljala finančna sredstva v razmerju 50% Mestna občina Celje, 25% Občina Dobrna, 15% Občina Vojnik in 10% Občina Štore
Ustanovitveni kapital zavoda znaša 10,000.000 SIT.
Ustanoviteljice se zavezujejo, da bodo z zavodom na osnovi skupaj dogovorjenega letnega programa dela, usklajevale višino vsakoletnih sredstev, namenjenih za lokalno turistično organizacijo.
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– s članarino, ki jo v skladu z zakonom predpišejo ustanoviteljice,
– z lastnimi prihodki zavoda (plačilo za blago in storitve),
– s proračunskimi sredstvi občin ustanoviteljic,
– s prostovoljnimi finančnimi sredstvi članov,
– s sredstvi nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
– z darili in dotacijami ter drugimi viri.
16. člen
O načinu pokrivanja izgube in razporejanju dobička odloča svet zavoda.
POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI
17. člen
Zavod je pravna oseba. V skladu z 21. členom zakona o zavodih sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle le v okviru registrirane dejavnosti.
18. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Ustanoviteljice nad sprejetim finančnim planom za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
19. člen
O statusnih spremembah zavoda odločajo ustanoviteljice soglasno.
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
20. člen
Ustanoviteljice:
– dajejo soglasje k sprejemu statuta zavoda,
– dajejo soglasje k letnemu finančnemu načrtu in zaključnemu računu zavoda,
– dajejo soglasje k imenovanju direktorja,
– dajejo soglasje za dodatna sredstva, ki niso predvidena v letnem planu,
– dajejo soglasje k vključevanju v druge oblike, opredeljene po zakonu o pospeševanju turizma,
– imenujejo člane sveta zavoda, ki jih po odloku imenujejo ustanoviteljice,
– sprejemajo odloke, ki so potrebni za delovanje zavoda.
Ustanoviteljice se zavezujejo, da se bodo o zadevah, vezanih na turistično dejavnost, usklajevale z zavodom.
Zavod enkrat letno poroča ustanoviteljicam o realizaciji letnega programa dela in porabi finančnih sredstev.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem vseh ustanoviteljic.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa tudi soglasja drugega organa.
DRUGE DOLOČBE
22. člen
Svet zavoda se konstituira v 30 dneh od registracije zavoda in sprejme statut v treh mesecih po svoji prvi seji, ki jo skliče vršilec dolžnosti direktorja, takoj po prejemu obvestila o imenovanju vsaj osmih članov.
Prve člane sveta zavoda, katerih imenovanje je sicer v pristojnosti občnega zbora članov in delavcev, imenujejo soglasno župani ustanoviteljic izmed po zakonu predvidenih članov lokalne turistične organizacije. Mandat tako imenovanih članov traja do prvega občnega zbora članov, najdalj pa eno leto od prve seje sveta zavoda.
23. člen
Do imenovanja direktorja zavoda na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta po ustanovitvi zavoda, opravlja poklicno funkcijo vršilca dolžnosti direktorja zavoda Boštjan Vrščaj, ki je pooblaščen, da pripravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register ter za podpisovanje vseh listin zavoda.
24. člen
Mestna občina Celje se zavezuje, da bo za delovanje zavoda poleg sredstev iz 14. člena tega odloka zagotovila 3,500.000 SIT za začetek in delovanje zavoda.
25. člen
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Do sprejetja proračuna občin ustanoviteljic za leto 2000, občine ustanoviteljce zagotavljajo sredstva za delovanje zavoda mesečno v dvanajstinah dogovorjenih deležev.
27. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vse štiri občine. Za objavo v Uradnem listu RS poskrbi Mestna občina Celje. Veljati začne osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost