Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000

Kazalo

4921. Odlok o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o., stran 11939.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 82/94, 20/98 in 84/98), statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/98), statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99), statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) ter odloka o kapitalskih in lastniških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/00) so Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 26. 11. 2000, Občinski svet občine Vojnik na seji dne 22. 11. 2000, Občinski svet občine Dobrna na seji dne 2. 11. 2000 in Občinski svet občine Štore na seji dne 9. 11. 2000 sprejeli
O D L O K
o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo kapitalske in lastniške spremembe v javnem podjetju Javne naprave d.o.o., ki ga je ustanovila Mestna občina Celje z odlokom, sprejetim na seji Mestnega sveta dne 31. julija 1995 (Uradni list RS, št. 49/95).
Spremembe v javnem podjetju Javne naprave d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: družba), so posledica sprejetega sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med pravnimi naslednicami bivše občine Celje ter s sprejetim sporazumom opredeljene razdelitve premoženja in obveznosti Javnega podjetja Komunala Celje ter z njo povezane dokapitalizacije družbe.
2. člen
S tem odlokom se poleg v 1. členu navedenih sprememb, iz navedenih razlogov na novo urejajo tudi določbe, ki se nanašajo na dejavnost družbe, njeno upravljanje ter nekatere druge določbe, ki urejajo financiranje ter poslovanje družbe in se spreminjajo zaradi uskladitve z zakoni.
3. člen
Javno podjetje Javne naprave d.o.o. je registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju s sklepom Srg 95/00082 z dne 20. 2. 1996 pod št. reg. vložka 1/06457/00.
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Družba posluje z naslednjo firmo:
“ JAVNE NAPRAVE, javno podjetje d.o.o.“.
Skrajšana firma družbe je:
“JAVNE NAPRAVE, d.o.o.“
Sedež družbe je: Teharska cesta 49, Celje.
5. člen
Družba uporablja žig pravokotne oblike z grafičnim simbolom in izpisano polno firmo.
III. DEJAVNOST
6. člen
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
0/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov,
0/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
0/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki,
0/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
0/90.005 Druge storitve javne higiene.
7. člen
V okviru navedenih dejavnosti družba prednostno opravlja naslednje dejavnosti gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so z njo neposredno povezane:
DJ/28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod,
DN/37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
DN737.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov,
F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
G/50.200 Vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
I/60.240 Cestni tovorni promet,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
8. člen
Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanje gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.
9. člen
Družba opravlja navedene dejavnosti predvsem na območju občin – solastnic družbe, zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in produktivnosti zaposlenih delavcev pa lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin, kar pa ne sme vplivati na kakovost opravljanja dejavnosti v občinah solastnicah.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE
10. člen
Na podlagi sporazuma o razdelitvi premoženja in obveznosti Javnega podjetja Komunala Celje ter stvarnih vložkov solastnic, znaša višina osnovnega kapitala družbe Javne naprave d.o.o. 85,860.000 SIT.
Občine solastnice imajo na podlagi sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij naslednje deleže v osnovnem kapitalu družbe:
Mestna občina Celje   84,1%   ali    72,208.260 SIT
Občina Štore       4,7%   ali    4,035.420 SIT
Občina Vojnik       8,9%   ali    7,641.540 SIT
Občina Dobrna       2,3%   ali    1,974.780 SIT
11. člen
Skupščina družbe lahko odloči, da se poveča njen osnovni kapital z dodatnim vložkom solastnic ali z vključitvijo novih družbenikov.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE
12. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe je v pravnem prometu.
VI. RAZVOJ IN UPRAVLJANJE S SREDSTVI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
13. člen
Občine – solastnice dajo družbi v upravljanje sredstva komunalne infrastrukture s katerimi razpolagajo.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z upravljanjem sredstev komunalne infrastrukture se uredijo s posebno pogodbo.
14. člen
Občine – solastnice so v skladu z zakonom dolžne pripraviti programe razvoja javne gospodarske službe, kot osnove za delovanje družbe.
Izvajanje programa se določi s pogodbo iz 13. člena tega odloka.
15. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 13. in 14. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE
16. člen
Družba ima naslednje organe:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor.
Skupščina
17. člen
Skupščino sestavljajo župani oziroma predstavniki občin, solastnic. Vsaka solastnica ima v skupščini en glas na vsakih dopolnjenih 14.000 SIT osnovnega kapitala, ki ji pripada v skladu z drugim odstavkom 10. člena tega odloka, in sicer:
– Mestna občina Celje 5157 glasov
– Občina Štore 288 glasov
– Občina Vojnik 545 glasov
– Občina Dobrna 141 glasov.
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih toliko družbenikov, da njihova prisotnost predstavlja večino vseh glasov, in da je prisotna večina članov skupščine.
18. člen
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejme družbeno pogodbo,
– odloča o statusnih spremembah družbe,
– odloča o spremembah dejavnosti gospodarske javne službe,
– odloča o dokapitalizaciji, oziroma delitvi ter prenehanju poslovnih deležev,
– potrjuje razvojne programe družbe,
– odloča o širitvi območja delovanja družbe,
– odloča o politiki in elementih oblikovanja cen,
– odloča o ukinitvi posamezne dejavnosti in o ukinitvi družbe v celoti,
– imenuje nadzorni svet,
– potrjuje letne programe in finančne načrte ter zaključne račune družbe,
– odloča o delitvi in uporabi dobička ter o kritju izgub,
– imenuje in razrešuje direktorja družbe,
– odloča o imenovanju revizorjev,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba.
O vprašanjih iz prvih enajstih alinei odloča skupščina s tričetrtinsko večino članov skupščine, pri čemer mora le-ta predstavljati večino vseh glasov.
O ostalih vprašanjih odloča skupščina z navadno večino.
Način sklica skupščine in njenega dela ureja družbena pogodba.
Nadzorni svet
19. člen
Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja devet članov, izmed katerih je sedem članov predstavnikov solastnic dva pa v družbi zaposlenih delavcev. Imenuje jih skupščina družbe.
Skupščina izmed sedmih predstavnikov solastnic imenuje štiri iz Mestne občine Celje, praviloma iz vrst mestnih svetnikov, po enega pa iz Občine Štore, Občine Vojnik in Občine Dobrna.
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem družbe, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev podjetja in obravnava druga vprašanja oziroma zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem sveta, se podrobneje določijo z družbeno pogodbo.
Direktor
20. člen
Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki ga po postopku, določenem z družbeno pogodbo, imenuje in razrešuje skupščina.
Direktor vodi posle družbe in jo zastopa. Za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na nakup ali prodajo nepremičnin ali če gre za vrednost posla, ki presega vrednost, določeno s poslovnim načrtom, mora pridobiti direktor predhodno soglasje skupščine, ki je pogoj za veljavnost posla.
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja družbe se podrobneje določijo z družbeno pogodbo.
VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI
21. člen
Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev, v okviru izvajanja javnih služb,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinanciranju obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.
22. člen
Direktor je dolžan pripraviti letni računovodski izkaz skladno s predpisi, poslovno poročilo in predlog o delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube.
Direktor je tudi dolžan zagotoviti revizijo letnega računovodskega izkaza, ki jo opravi revizor, ki ga določi skupščina.
23. člen
Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokrivajo solastnice v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
O razporejanju morebitnega dobička od opravljanja gospodarske javne službe odločajo solastnice v skladu z družbeno pogodbo.
IX. JAVNA POOBLASTILA
24. člen
Javno podjetje lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma občine, solastnice s svojimi odloki, oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.
X. AKTI DRUŽBE
25. člen
Družbeno pogodbo, v kateri se podrobneje določijo zlasti organizacija in delovanje družbe, delo in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme skupščina.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge akte.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Skupščina družbe se mora konstituirati najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Družbena pogodba mora biti sprejeta najkasneje v tridesetih dneh po imenovanju skupščine.
27. člen
Direktor družbe nadaljuje z opravljanjem svoje funkcije do izteka mandata oziroma individualne pogodbe.
Sedanjemu nadzornemu svetu preneha funkcija z dnem konstituiranja skupščine družbe.
28. člen
Z uveljavitvijo tega odloka in odloka o kapitalskih in lastniških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/00), prenehajo veljati določbe odloka o ustanovitvi javnih podjetij (Uradni list RS, št. 49/95, 51/98 in 10/99), ki se nanašajo na javno podjetje Javne naprave d.o.o.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za objavo odloka poskrbi Mestna občina Celje.
Št. 35201-00012/2000
Celje, dne 28. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecel l. r.

AAA Zlata odličnost