Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000

Kazalo

2898. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vodice, stran 7976.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega odstavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), ter 81. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Vodice na 14. redni seji dne 20. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Vodice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Vodice ter za priznanje oprostitev in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo, ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne infrastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških na podlagi že sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega programa urejanja stavbnih zemljišč;
b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, po programu opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
5. člen
Komunalni prispevek kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč v občini v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:
– površine stavbnega zemljišča in
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na površino njegovega stavbnega zemljišča.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt možno priključiti.
6. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravki tako, da se površina stavbnega zemljišča zavezanca pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne opremljenosti.
7. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Vodice v predhodnem letu na dan sprejema tega odloka znaša 5.100 SIT na m2.
V povprečju stroškov komunalnega opremljanja na kvadratni meter stavbnega zemljišča (5.100 SIT/m2 je 100%) je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti v naslednjih deležih:
Individualna raba:
vodovodno omrežje          20%
električno omrežje          23%
telekomunikacijsko omrežje      7%
Kolektivna raba:
cesta                30%
zelene in rekr. Površine       2%
meteorna kanalizacija         8%
javna razsvetljava          5%
hidrantno omrežje           5%
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prvega odstavka tega člena se trimesečno valorizira z indeksom rasti življenjskih stroškov.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
8. člen
Izračunani komunalni prispevek se izračuna tudi na podlagi korekcijskega faktorja glede na namembnost :
Kn = 1,00 za stanovanjske objekte in objekte storitvenih dejavnosti,
Kn = 0,70 za poslovne in proizvodne objekte,
Kn = 0,10 za kmetijske gospodarske objekte (hlevi, garaže za kmetijsko mehanizacijo).
9. člen
Za gradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in zavezanec v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče.
VI. POSTOPEK ODMERE
10. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 4. člena – b) točke občinska uprava uvede postopek in odmeri prispevek po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom, vendar mora biti prispevek poravnan v celoti pred izdajo gradbenega dovoljenja.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
12. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so namenska sredstva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede po merilih iz prejšnjega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-001/00-018
Vodice, dne 22. junija 2000.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.

AAA Zlata odličnost