Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2643. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999, stran 7509.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 7. in 109. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 13. redni seji dne, 23. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999, katerega sestavni del je zaključni račun stalne proračunske rezerve in sredstev posebnih partij žiro računa proračuna.
2. člen
Proračun Občine Ribnica na Pohorju je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I.   skupaj prihodki                 115,227.373,19
II.  skupaj odhodki                  96,708.072,64
III.  proračunski presežek (I.-II.)          18,519.300,55
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodanih kapitalskih deležev               –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)          –
VII.  Skupni presežek oziroma
    primanjkljaj (I+IV)-(II+V)            18,519.300,55
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                    –
IX.  Odplačilo dolga                       –
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)                –
XI.  Povečanje sredstev na računih                –
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999 v višini 18,519.300,55 tolarjev se prenese v proračun Občine Ribnica na Pohorju za leto 2000.
4. člen
Sredstva rezerv Občine Ribnica na Pohorju po zaključnem računu za leto 1999 znašajo 580.000 tolarjev in se prenesejo v proračunsko rezervo proračuna za leto 2000.
5. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati dne 23. 3. 2000 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 23. marca 2000.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina