Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000

Kazalo

1971. Odlok o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, stran 5756.

Na podlagi določil 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94), in 6. člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/96, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99), je Mestni svet mestne občine Celje na 13. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
1. člen
V odloku o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje (Uradni list RS, št. 87/97 in 69/98) se 1. člen spremeni in glasi:
»S tem odlokom se preoblikuje javni gospodarski zavod »Zavod za planiranje in izgradnjo Celje« v »Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje« kot javna gospodarska služba (v nadaljnjem besedilu: zavod).«
2. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka se spremeni in glasi:
»Zavod v skladu s tem odlokom, zakonom in drugimi predpisi na podlagi zakona izvaja naloge in pooblastila ustanovitelja v zvezi z urejanjem javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti v Mestni občini Celje.«
3. člen
Spremeni se 4. člen odloka in glasi:
»Ime zavoda je Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje.
Skrajšano ime je: Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Celju, Dečkova 1A.«
4. člen
5. člen odloka se spremeni in glasi:
»Zavod opravlja na področju urejanja javnih parkirišč in gospodarjenja z javnimi objekti naslednje dejavnosti:
– organizacija izgradnje parkirnih površin in parkirnih hiš,
– vzdrževanje parkirnih površin (vzdrževanje, čiščenje, odstranitev snega, vzdrževanje zelenic, drevja...), ki so na zemljiščih v lasti Mestne občine Celje,
– izvajanje varovanja parkirišč, nadzora nad parkirišči, zagotavljanje spoštovanja predpisov na parkiriščih (pravilno parkiranje, plačilo parkirnine...) in izvajanje sankcij za katere je po zakonu ali odloku pooblaščen organ lokalne skupnosti,
– zagotavljanje obratovanja, zavarovanja, vzdrževanja in rekonstrukcije javnih objektov,
– dajanje v najem oziroma v zakup delov objektov, ki niso neposredno vezani na osnovno funkcijo objektov,
– izvajanje drugih dejavnosti, povezanih s funkcijo gospodarjenja,
– vodenje investicijskih del v zvezi z izgradnjo in rekonstrukcijo javnih objektov in parkirnih hiš,
– in druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v ta okvir ali pa so določene z veljavnimi predpisi.
Zaradi opisa dejavnosti v sodni register se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, kot dejavnost zavoda določijo naslednje dejavnosti:
– F/45.21 Splošna gradbena dela,
– F/45.23 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov,
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti,
– K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično sodelovanje,
– H/55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč,
– H/55.220 Dejavnost kampov,
– H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln,
– H/55.401 Dejavnost točenja pijač in napitkov v točilnicah, dnevnih barih,
– I/61.20 Rečna, jezerska plovba in plovba po prekopih,
– K/70.32 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O/92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.61 Obratovanje športnih objektov,
– O/92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti,
– O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev d.n.«
5. člen
7. člen odloka se spremeni in glasi:
»Zavod ima naslednja javna pooblastila:
– sklepa pogodbe o najemu javnih objektov, o oddajanju neposrednega izvajanja javnih služb in
– sklepa pogodbe o vzdrževanju, realizaciji in gradnji javnih objektov, s katerimi gospodari.«
6. člen
V 8. členu se dodata dva nova odstavka, ki glasita:
Pri vsebini dela, ki je vezana na turistično dejavnost se mora zavod obvezno usklajevati z lokalno turistično organizacijo.
Ustanovitelj zavoda le-tega zavezuje, da vstopa kot tretja oseba v koncesijska in druga že sklenjena pravna razmerja. Pri sklepanju pravnih, koncesijskih in drugih razmerij pa sta ustanovitelj in zavod pogodbena partnerja do tretjih pravnih oseb.
7. člen
10. člen odloka se spremeni in glasi:
»Za izvrševanje nalog zavoda, prenese Mestna občina Celje nanj v upravljanje in gospodarjenje parkirne površine in avtoport ter javne objekte s posebnim sklepom na osnovi opravljenih inventur za leto 1999 in ustrezno upravno–tehnično dokumentacijo na dan 31. 12. 1999.
Ustanovitelj si pridržuje pravico, da izvzame posamezne objekte iz upravljanja in gospodarjenja. Zavod pa je dolžan med letom sproti usklajevati seznam in ga priložiti k zaključnemu računu zavoda.
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, zagotavlja ustanovitelj preko virov financiranja.
Viri sredstev za financiranje zagotovljenega programa dela zavoda so:
– plačilo uporabnikov za storitve uporabo parkirnih površin in za odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov ali njihovih ostankov,
– najemnine,
– dotacije,
– donacije,
– drugi viri.
Mestna občina iz lastnih virov zagotavlja osnovno usposobitev javnih parkirišč za funkcijo (razširitev, zgraditev infrastrukture in drugi posegi, če so potrebni za izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz virov, določenih s tem odlokom.«
8. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni in glasi:
»Morebitne presežke prihodkov nad odhodki, sme zavod uporabljati za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih dejavnosti.«
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se dodata novi, deseta in enajsta alinea, ki glasita:
»– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam,
– imenuje direktorja zavoda.«
V drugem odstavku 15. člena se spremeni sedma alinea, ki glasi:
»– sprejema statut zavoda«.
V tretjem odstavku 15. člena se nadomesti beseda »občinski« z besedo »mestni.«
10. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni in glasi:
»Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje in razrešuje Mestni svet mestne občine Celje«.
11. člen
V 17. členu se v drugem in četrtem odstavku beseda »občinski« nadomesti z besedo »mestni«.
12. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni in glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje Mestni svet mestne občine Celje na predlog župana, skladno s 17. členom statuta Mestne občine Celje.«
13. člen
19. člen odloka se spremeni in glasi:
»Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovno tehničnih opravil se v zavodu organizira strokovna služba.«
Podrobnejša organizacija zavoda se določa s statutom zavoda«.
14. člen
20. člen odloka se spremeni in glasi:
»Ob konstituiranju preoblikovanega zavoda se za navedene naloge tudi prenakažejo za upravljanje sredstva iz proračuna kot dotacija, ki so bila v planu MOC predvidena za gospodarjenje z javnimi objekti.
Z dnem konstituiranja preoblikovanega zavoda MOC zagotovi za začetek dela zavoda vso potrebno pisarniško in komunikacijsko opremo.«
15. člen
21. člen odloka se spremeni in glasi:
»Mestni svet mestne občine Celje pooblašča župana, da do imenovanja direktorja zavoda na podlagi razpisa, vendar največ za dobo 1 leta, imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda.«
16. člen
22. člen odloka se spremeni in glasi:
»Vpis sprememb in dopolnitev na podlagi tega odloka mora biti priglašen v sodni register najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.«
17. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Ustanovitelj imenuje upravni odbor zavoda v 30 dneh po vpisu sprememb in dopolnitev na podlagi tega odloka v sodni register.
Upravni odbor zavoda sprejme spremembe in dopolnitve statuta zavoda v 30 dneh po imenovanju ter ga v nadaljnjem mesecu predloži v soglasje ustanovitelju zavoda.«
18. člen
24. člen se spremeni in glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat dosedanjih članov upravnega odbora zavoda.«
19. člen
26. člen se briše.
20. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-00-001
Celje, dne 20. aprila 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost