Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1950. Obvezna razlaga 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2003 (Uradni list RS, št. 13/94) - ORZZSR2

Odloki

1948. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1949. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1951. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
1952. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1982. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
1983. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1984. Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja

MINISTRSTVA

1953. Odredba o delih, ki jih policist ne sme opravljati
1954. Pravilnik o pogojih za odobritev in nadzor osemenjevalnih središč za pridobivanje, skladiščenje in promet z živalskim semenom
1955. Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna
1956. Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču
1957. Navodilo o odstopu zadev gospodarskih prestopkov na organe za postopek o prekrških
1958. Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
1959. Navodilo o načinu uveljavljanja znižane neprofitne najemnine za upravičence do najema socialnega stanovanja

USTAVNO SODIŠČE

1960. Odločba o ugotovitvi, da določbe prvega stavka prvega odstavka ter drugega odstavka 2. člena odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča niso bile v neskladju z ustavo in zakonom
1961. Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 42. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje v času do 2. 5. 1998 v neskladju z ustavo in zakonom
1962. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 52. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost ni v neskladju z ustavo in z zakonom
1963. Odločba, da 3. točka prvega odstavka 201. člena zakona o kazenskem postopku ni v neskladju z ustavo
1964. Odločba o razveljavitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec
1965. Odločba o razveljavitvi drugega stavka 6. točke prvega odstavka 91. člena zakona o graditvi objektov
1966. Odločba o ugotovitvi, da odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S 9/96 - Novi dom in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja M 9/4 - Partizanska cesta nista v neskladju z ustavo in zakonom ter o odpravi odloka o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S 9/96 - Novi dom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1967. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1968. Dodatek k pravilom igre na srečo "Petica"

OBČINE

Bled

1969. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1970. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Celje

1971. Odlok o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
1972. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Celje

Litija

1973. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvah in spremembah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Slovenska Bistrica

1974. Razpis Občinske volilne komisije občine Slovenska Bistrica za nadomestne volitve za člana Sveta krajevne skupnosti Makole v III. volilni enoti

Škofja Loka

1975. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa na Križni gori nad Škofjo Loko za kulturni spomenik
1976. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za regionalno cesto R1-210/1110 (Poljanska obvoznica Škofja Loka)

Vojnik

1977. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovni center Arclin

Vransko

1978. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko
1979. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1980. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Žalec

1981. Razpis nadomestnih volitev člana Sveta mestne skupnosti Žalec
AAA Zlata odličnost