Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2000 z dne 10. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2000 z dne 10. 5. 2000

Kazalo

1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora, stran 4533.

Na podlagi četrte alinee 116. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99, 98/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
1. člen
V pravilniku o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99) se v prvem odstavku 8. člena besedilo »šestkrat letno oziroma vsaka dva meseca« nadomesti z besedilom »enkrat letno«.
2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vzorce vode je treba preiskati in oceniti skladno s predpisi o zdravstveni ustreznosti pitne vode.«.
Peti odstavek 14. člena se črta.
3. člen
Peti odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Usposabljanje mesa oziroma zahtevana predelava v izdelke, ki se toplotno obdelajo, se praviloma opravi v obratu, kjer je bila žival zaklana pod nadzorom istega uradnega veterinarja, ki je opravil presojo zdravstvene ustreznosti mesa. Če obrat nima opreme za usposabljanje mesa (kuhanje, zamrzovanje), se meso označi z oznako zdravstvene neustreznosti. Uradni veterinar lahko dovoli transport takega mesa na usposabljanje le v obrtniški obrat. Oznake zdravstvene neustreznosti lahko odstrani le uradni veterinar pred oziroma po usposabljanju mesa. Usposabljanje lahko dovoli le na podlagi spremne dokumentacije, iz katere mora biti jasno razviden zahtevan način usposabljanja in, da je usposabljanje dovoljeno.«.
4. člen
V četrti alinei 65. člena se beseda »kokoših« nadomesti z besedo »perutnini«.
5. člen
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»109. člen
(zdravstveno ustrezen med)
Med je zdravstveno ustrezen za javno potrošnjo:
– če je organoleptično specifičen in nespremenjen;
– če ne vsebuje ostankov škodljivih snovi v večjih količinah kot je dovoljeno;
– če ne vsebuje povzročiteljev zoonoz.«.
6. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»110. člen
(zdravstveno neustrezen med)
Med ne sme v promet za javno potrošnjo, če je bil zbran s cvetov rastlin vrste azalea, rododendron, oleander ali gorska lovorika.«.
7. člen
V 132. členu se dodajo nova tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
»– školjke ne smejo vsebovati več ostankov škodljivih snovi kot je dovoljeno;
– skupna količina PSP (Paralytic Shellfish Poison) v užitnih delih školjk ne sme preseči 80 mikrogramov na 100 gramov mesa;
– običajni biološki poskus detekcije DSP (Diarrhetic Shellfish Poison) na miškah v užitnih delih školjke mora biti negativen.«.
8. člen
Naslov 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»135. člen
(zdravstveno neustrezni žabji kraki)«.
V prvem stavku se beseda »ustrezni« nadomesti z besedo »neustrezni«.
9. člen
151. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za kontrolo in nadzor izpolnjevanja standardov iz prejšnjega člena je zadolžen nosilec dejavnosti zbiranja mleka. Ta mora opraviti ločene preskuse na reprezentančnem vzorcu surovega mleka, prevzetega na vsakem pridelovalnem posestvu.
(2) Izpolnjevanje standardov iz prejšnjega člena je treba preverjati z naključnim vzorčenjem ob prevzemu na pridelovalnem posestvu ali ob sprejemu mleka v zbiralnico.
(3) Laboratorij mora nemudoma oziroma najkasneje v 24 urah po zaključeni analizi obvestiti nosilca dejavnosti zbiranja mleka, če posamezne meritve dosežejo ali presežejo najvišje vrednosti oziroma standarde, določene za skupno število mikroorganizmov ali število somatskih celic.
(4) Nosilec dejavnosti zbiranja mleka mora nemudoma oziroma najkasneje v 24 urah obvestiti pridelovalca mleka oziroma posestvo ter obrat za obdelavo oziroma predelavo mleka o doseženih ali preseženih najvišjih vrednostih posameznih meritev pri posameznem pridelovalcu mleka, določenih za skupno število mikroorganizmov (100.000 SŠMO/ml) ali število somatskih celic (400.000 SCC/ml).
(5) Pridelovalec mleka mora v primeru prekoračenih normativov glede somatskih celic obvestiti pooblaščeno primarno veterinarsko organizacijo, ki izvede predpisane ukrepe. V primeru prekoračenih normativov glede skupnega števila mikroorganizmov pridelovalec mleka izvede ukrepe za izboljšanje higienskega stanja v sodelovanju s pristojno svetovalno službo.
(6) Obrat za obdelavo oziroma predelavo mora o prekoračitvi iz četrtega odstavka tega člena nemudoma pisno obvestiti uradnega veterinarja v obratu.
(7) Nosilec dejavnosti zbiranja mleka je dolžan na podlagi naslednje meritve ugotoviti, če je pridelovalec mleka izvedel zahtevane ukrepe. Ponovna meritev se lahko opravi najprej po 14 dneh oziroma najkasneje v 30 dneh.
(8) Če so meritve iz prejšnjega odstavka znotraj zahtevanih normativov, navedenih v četrtem odstavku tega člena, se ta rezultat upošteva kot prvi novi rezultat za ponovni začetek izračunavanja povprečja.
(9) Če meritve iz sedmega odstavka tega člena kažejo, da pridelovalec mleka ni izvedel zahtevanih ukrepov, se posestvu prepove oddaja mleka. Odločbo o prepovedi izda uradni veterinar, ki nadzoruje nosilca dejavnosti zbiranja mleka.
(10) Pridelovalec lahko ponovno oddaja mleko, ko dokaže, da izpolnjuje predpisane standarde, in sicer za skupno število mikroorganizmov lahko to dokaže najprej v dveh mesecih, za somatske celice po sanaciji zdravstvenega stanja obolelih živali, za ostale preiskave pa po presoji uradnega veterinarja na podlagi ocene tveganja.«.
10. člen
Naslov 181. člena se spremeni tako, da se glasi:
»181. člen
(določitev števila mlečnih vzorcev za pregled)«.
V petem odstavku se v točkah b) in c) besedilo »5%« nadomesti z besedilom »15%«.
11. člen
Naslov 183. člena se spremeni tako, da se glasi:
»183. člen
(določitev števila vzorcev za pregled mesa kuncev)«.
12. člen
Besedilo šestega odstavka 194. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Do sprejema ustreznih predpisov se za presojo zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora glede ostankov škodljivih snovi v teh živilih pred oddajo v promet uporablja Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90.«.
13. člen
Doda se nov 194.a člen, ki se glasi:
»194.a člen
(konzerviranje s sevanjem)
Do sprejema ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji ni dovoljeno konzerviranje živil živalskega izvora z ionizirajočim sevanjem, UV sevanjem in podobnimi načini.«.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-71/99-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost