Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1599. Poslovnik Nadzornega odbora občine Ribnica na Pohorju, stran 4090.

Na podlagi 46. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Nadzorni odbor občine Ribnica na Pohorju na 2. redni seji, dne 10. 3. 2000 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Ribnica na Pohorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela Nadzornega odbora občine Ribnica na Pohorju (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 12/99), statutom občine in tem poslovnikom.
3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine, deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno. Pri svojem delu uporablja pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis Občina Ribnica na Pohorju, v notranjem krogu pa Nadzorni odbor. V sredini pečata je grb občine. Pečat nadzornega odbora hrani občinska uprava. Sedež nadzornega odbora je Ribnica na Pohorju 1.
4. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
Pri delu mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik. Nadzorni odbor z večino glasov izvoli predsednika.
6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte odbora,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član. V organizacijskem smislu deluje nadzorni odbor na sejah in pri proračunskih porabnikih Občine Ribnica na Pohorju in pri strokovnih službah Občine Ribnica na Pohorju.
8. člen
Seje vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član. Predlog dnevnega reda določi predsednik, predlog za uvrstitev na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo na sejo članom nadzornega odbora praviloma pet dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljalce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstojnike obravnavanih institucij.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca o prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih odsotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik oziroma poročilo podpiše predsednik odbora.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dvigovanjem rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
12. člen
Zapisniki, poročila in ostala gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi. Po poteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in poročila se hranijo trajno, ostalo gradivo pa pet let.
13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Ribnica na Pohorju.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor ocenjuje tudi gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje nadzor zaključnega računa proračuna, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov, predloga proračuna, finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem.
V program lahko NO vključi tudi druge nadzore ali posamezne elemente nadzora pri navedenih nadzorovanih osebah.
V programu opredeli čas izvedbe nadzora in osebo -člana nadzornega odbora, ki bo opravila posamezne naloge ali področje nadzora. Za izvedbo zahtevnejših nalog nadzora se lahko izmed članov nadzornega odbora določi delovna skupina, ki bo opravila nadzor.
Poleg zadev iz letnega programa nadzora mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlagata župan ali občinski svet.
16. člen
V skladu z letnim programom nadzora predsednik nadzornega odbora, pred izvedbo nadzora, izda sklep o izvedbi nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb, ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine nadzora, čas, kraj nadzora in nadzorovane osebe.
Oseba na katero se nanaša sklep o izvedbi nadzora lahko vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi sklepa. Ugovor ne zadrži izvedbe nadzora. O ugovoru odloči nadzorni odbor v tridesetih dneh po prejemu ugovora.
17. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogleda vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke ali društva, ki je predmet nadzora in se nanaša na porabo proračunskih sredstev,
– zahteva podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahteva udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
18. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.
19. člen
Izvajanje nalog nadzora je potrebno opraviti tako, da se ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za odločanje v postopku nadzora in tako, da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena.
20. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora ali delovna skupina predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet -vsebina pregleda, ugotovitve, ocene ter mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor.
Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh.
V primeru, da nadzorni odbor ugodi ugovoru, korigira ali izda novo poročilo, ki je dokončno.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču, in sicer v 15 dneh po dokončnosti poročila.
21. člen
Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh po izdaji dokončnega poročila o obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžna svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
22. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan, porabniki proračuna so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
23. člen
Člana nadzornega odbora predsednik odbora izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti kot so:
– sorodstvene vezi člana nadzornega odbora z odgovorno osebo nadzorovane osebe, in sicer, če je z odgovorno osebo v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti ali krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena ali v svaštvu do drugega kolena, če je z odgovorno osebo v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika ali rejenca,
– osebni spori,
– osebni interes.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko v posamezni zadevi zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
24. člen
Nadzorni odbor se seznani tudi s poročili računskega sodišča.
IV. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor in začne veljati z dnem sprejema. Poslovnik nadzornega odbora se objavi v Uradnem listu RS.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
26. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom se uporabljajo določila poslovnika občinskega sveta.
Št. 03202-2/2000-04
Ribnica na Pohorju, dne 10. marca 2000.
Predsednik
Nadzornega odbora
občine Ribnica na Pohorju
Niko Pušnik, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost