Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1596. Statut Vaške skupnosti Strojna, stran 4084.

Na podlagi 2. in 58. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Svet vaške skupnosti Strojna, na 3. seji dne 29. 12. 1999 sprejel
S T A T U T
Vaške skupnosti Strojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vaška skupnost Strojna je kot ožji del občine samoupravna skupnost občanov, organizirana na območju naslednjih območij:
– naselje Strojna.
2. člen
Vaška skupnost je pravna oseba v okviru pristojnosti, ki jih nanjo prenese občina.
3. člen
Vaška skupnost ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu napis: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, VAŠKA SKUPNOST STROJNA v sredini pa grb Občine Ravne na Koroškem.
4. člen
Vaška skupnost v okviru pooblastil določenih v statutu občine in statutarnem sklepu samostojno ureja in opravlja naloge, ki jih nanjo prenese občina.
5. člen
Obstoječa vaška skupnost se lahko tudi preoblikuje. Za izvedbo preoblikovanja se uporabljajo določbe zakona in statuta občine.
II. NALOGE VAŠKE SKUPNOSTI
6. člen
Pristojnosti in naloge vaške skupnosti so:
– sprejema statut,
– upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi,
– sprejema program razvoja skupnosti,
– upravlja z javnimi infrastrukturnimi objekti, ki jih je občina prenesla v upravljanje skupnosti.
Sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, ki so neposredno ali posredno v interesu VS:
– daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
– daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodeluje,
– daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– predlaga programe javnih del,
– sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
– daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa statut in, ki jih je občina iz svoje pristojnosti prenesla na skupnost.
III. ORGANI VAŠKE SKUPNOSTI
7. člen
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog vaške skupnosti je svet vaške skupnosti. Svet vaške skupnosti šteje pet članov.
1. Volitve sveta vaške skupnosti
8. člen
Za volitve sveta vaške skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
Svet vaške skupnosti izvolijo občani vaške skupnosti, to je volilci s stalnim prebivališčem v vaški skupnosti na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem.
9. člen
V skladu z zakonom, statutom občine in tem statutom so volitve sveta vaške skupnosti redne (opravijo se vsako četrto leto), predčasne (opravijo se, če se svet vaške skupnosti razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe) in nadomestne.
Redne volitve v svet vaške skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
10. člen
Občani volijo svet vaške skupnosti v vaški skupnosti kot eni volilni enoti.
11. člen
Volitve v svet vaške skupnosti razpiše (v predpisanih rokih in na predpisan način) župan občine, izvajata pa jih občinska volilna komisija in volilna komisija vaške skupnosti.
2. Pristojnosti sveta vaške skupnosti
12. člen
Svet vaške skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut vaške skupnosti,
– voli predsednika sveta in na njegov predlog tudi podpredsednika sveta,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun,
– sprejema letni program dela,
– predlaga razpis referenduma za uvedbo samoprispevka,
– po potrebi v vaški skupnosti sklicuje zbore občanov,
– sodeluje z občinskim svetom in županom pri izvrševanju nalog,
– daje pobude in predloge za sprejem, spremembo ali dopolnitev odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– oblikuje osnutek potreb za letni proračun občine iz vsebine KCG in Opremljanja stavbnih zemljišč,
– imenuje volilno komisijo,
– oblikuje mnenja in pobude za obravnavo na sejah občinskega sveta, skladno s statutom občine ali statutarnimi sklepi,
– imenuje komisije ali delovna telesa za trajne ali občasne naloge,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa statut ali statutarni sklepi.
3. Konstituiranje sveta in mandat članov sveta vaške skupnosti
13. člen
Svet vaške skupnosti se konstituira na svoji prvi seji po izvolitvi tako, da izmed sebe izvoli predsednika sveta vaške skupnosti in podpredsednika sveta vaške skupnosti.
14. člen
Prvo sejo sveta vaške skupnosti skliče župan občine najkasneje 20 dni po izvolitvi članov sveta vaške skupnosti. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
15. člen
Do izvolitve predsednika sveta vaške skupnosti in podpredsednika sveta vaške skupnosti vodi prvo sejo najstarejši član sveta vaške skupnosti. Svet vaške skupnosti na prvi seji obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta vaške skupnosti.
16. člen
Na prvi seji izvoli svet vaške skupnosti izmed članov sveta na predlog najmanj četrtine članov sveta predsednika sveta vaške skupnosti. Predsednik sveta vaške skupnosti se izvoli z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.
Podpredsednika sveta vaške skupnosti izvoli svet vaške skupnosti na predlog predsednika.
17. člen
Predsednik sveta vaške skupnosti in podpredsednik sveta vaške skupnosti se volita izmed članov sveta vaške skupnosti za mandatno dobo sveta vaške skupnosti z večino glasov vseh članov sveta vaške skupnosti.
Predsednik sveta vaške skupnosti je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov sveta vaške skupnosti. Predsednik je razrešen, če za predlog razrešitve glasuje več kot polovica vseh članov sveta vaške skupnosti.
18. člen
Predsedniku in članom sveta vaške skupnosti preneha mandat s pretekom časa za katerega so bili izvoljeni.
19. člen
Vsak član sveta vaške skupnosti lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki in posredovana predsedniku sveta vaške skupnosti.
20. člen
Predsednik sveta vaške skupnosti lahko pred potekom mandatne dobe odstopi s funkcije predsednika. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki. Svet vaške skupnosti ob obravnavi odstopne izjave opravi tudi volitve novega predsednika sveta vaške skupnosti.
Za odstop podpredsednika sveta vaške skupnosti se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za odstop predsednika sveta vaške skupnosti. Če predsednik ali podpredsednik odstopita kot člana sveta se najprej izvede postopek po 20. členu tega statuta, nato pa se izvolita novi predsednik in podpredsednik sveta vaške skupnosti.
21. člen
Občinski svet mora na predlog župana, polovice članov sveta ali zbora občanov vaške skupnosti razpustiti svet vaške skupnosti in razpisati predčasne volitve:
– če se najmanj po trikratnem sklicu svet vaške skupnosti ne sestane,
– če se ugotovi, da svet vaške skupnosti očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so vaški skupnosti dodeljena iz proračuna, uporabljajo nenamensko,
– če je odstopila več kot polovica članov sveta vaške skupnosti.
4. Pravice in dolžnosti članov sveta vaške skupnosti
22. člen
Člani sveta vaške skupnosti imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom občine in tem statutom.
23. člen
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta vaške skupnosti.
24. člen
Člani sveta vaške skupnosti imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta vaške skupnosti in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.
25. člen
Član sveta lahko pred sprejetjem dnevnega reda zahteva, da se posamezno vprašanje, predlog oziroma pobuda uvrsti v razpravo. Dopolnitev dnevnega reda sprejema večina na seji navzočih članov sveta.
5. Predsednik in podpredsednik sveta vaške skupnosti
26. člen
Predsednik sveta vaške skupnosti:
– zastopa in predstavlja vaško skupnost,
– sklicuje in vodi seje sveta vaške skupnosti,
– skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji sveta vaške skupnosti ter za nemoteno delo sveta vaške skupnosti,
– skrbi za javnost in kontinuiteto dela sveta in ga tudi seznanja s sklepi in stališči občinskega sveta, ki se nanašajo na uresničevanje v VS,
– podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet vaške skupnosti,
– v soglasju s člani sveta sklepa posamične pravne posle v vrednosti nad 50.000 do 100.000 SIT,
– vrednost pravnih poslov nad 100.000 SIT lahko sklepa le ob predhodnem soglasju župana,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet vaške skupnosti.
27. člen
Podpredsednik sveta vaške skupnosti pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času odsotnosti in v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
28. člen
Če nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta vaške skupnosti ne more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika podpredsednik sveta vaške skupnosti. Če tudi podpredsednik sveta vaške skupnosti ne more opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika najstarejši član sveta vaške skupnosti.
6. Seje sveta vaške skupnosti
29. člen
Glasovanje na seji sveta je javno. Tajno se na seji sveta glasuje le takrat, kadar tako določi s sklepom večina članov sveta vaške skupnosti.
30. člen
Svet vaške skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta vaške skupnosti. Svet vaške skupnosti sprejema odločitve z večino navzočih glasov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni drugače določeno.
31. člen
Svet vaške skupnosti se sestaja na sejah, praviloma kvartalno, oziroma na podlagi potreb iz programskih usmeritev, ki jih sklicuje predsednik sveta vaške skupnosti na lastno pobudo, predsednik pa mora sklicati sejo, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, občinski svet ali župan. Če predsednik sveta vaške skupnosti ne skliče seje v 15 dneh potem, ko je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja, jo skliče tisti, ki je sklic zahteval. Dnevni red seje sveta vaške skupnosti predlaga predsednik, lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje sveta vaške skupnosti.
Vabilo za sejo sveta vaške skupnosti se lahko pošlje tudi županu občine. V dogovoru z županom občine se skliče seja sveta vaške skupnosti, kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan ali drugi predstavniki občine.
32. člen
Seje sveta vaške skupnosti so javne, razen če svet vaške skupnosti ne odloči drugače.
Udeleženci, ki niso člani sveta vaške skupnosti smejo razpravljati na odprto temo samo na pristanek predsedujočega seje. Nečlani sveta vaške skupnosti nimajo glasovalne pravice. Glasovanje je lahko tudi zaprto za javnost.
33. člen
O poteku seje sveta je treba pisati skrajšani zapisnik. Skrajšani zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih o katerih se je razpravljalo z imeni razpravljalcev, navedbo na seji sprejetih sklepov, stališč, pobud in izidov glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik sveta. Skrajšani zapisnik svet potrdi na prvi prihodnji seji.
IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE VAŠKE SKUPNOSTI
34. člen
Vaški skupnosti se za opravljanje nalog določenih s statutom občine in statutarnim sklepom zagotovijo sredstva iz proračuna občine. Občina zagotavlja iz občinskega proračuna tudi sredstva za delovanje vaške skupnosti.
Drugi viri sredstev vaške skupnosti so:
– najemnine za objekte, prostore in površine, ki jih ima v upravljanju VS,
– sredstva pokroviteljev,
– donatorski prispevki,
– samoprispevek (če je uveden za območje VS),
– prostovoljni prispevki,
– dnevne komunalne takse,
– lastna dejavnost,
– druga sredstva.
35. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedijo s finančnim načrtom vaške skupnosti.
36. člen
Sredstva vaške skupnosti se smejo uporabiti le za namene določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta vaške skupnosti.
37. člen
Finančni načrt vaške skupnosti sprejme svet vaške skupnosti. Po preteku leta za katerega je bil sprejet finančni načrt vaške skupnosti sprejme svet vaške skupnosti zaključni račun za preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki.
38. člen
Strokovna služba občine je pristojna in odgovorna, da vodi finančno poslovanje in knjigovodsko evidenco za VS, v skladu z zakonskimi predpisi, določili statuta občine, tega statuta in odločitvami sveta vaške skupnosti.
V. AKTI VAŠKE SKUPNOSTI
39. člen
Svet vaške skupnosti sprejema:
– statut vaške skupnosti,
– programske usmeritve,
– finančni načrt programskih usmeritev za eno koledarsko leto,
– zaključni račun za eno koledarsko leto,
– sklepe, stališča in pobude.
40. člen
Statut vaške skupnosti je temeljni akt vaške skupnosti, ki določa organizacijo in delovanje vaške skupnosti, oblikovanje in pristojnosti organa vaške skupnosti in druga vprašanja pomembna za delo vaške skupnosti.
Statut vaške skupnosti sprejme svet vaške skupnosti z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta vaške skupnosti.
41. člen
S finančnim načrtom se razporedijo vsi prihodki in odhodki za posamezne namene porabe v vaški skupnosti.
42. člen
Z zaključnim računom se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki sredstev vaške skupnosti.
43. člen
S sklepom svet odloča o posameznih vprašanjih iz svojih pristojnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Število članov sveta vaške skupnosti in volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom.
Mandatna doba članov sveta vaške skupnosti, ki so bili izvoljeni na prvih volitvah, traja do izteka mandata članom občinskega sveta.
45. člen
Sprejeti statut vaške skupnosti se posreduje županu občine, da ga objavi.
46. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 29. decembra 1999.
Predsednik
Sveta vaške skupnosti
Strojna
Rudi Juteršek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti