Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1202. Odlok o ustanovitvi muzeja gozdarstva in lesarstva - Muzej Vrbovec, stran 3441.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 16. člena statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/99) je Občinski svet občine Nazarje na 13. redni seji, dne 28. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi muzeja gozdarstva in lesarstva – Muzej Vrbovec
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Nazarje s sedežem v Nazarjah, Savinjska cesta 4 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi javni zavod za opravljanje muzejske dejavnosti Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva (v nadaljnjem besedilu: muzej) s sedežem Savinjska cesta 4, Nazarje.
II. STATUSNA DOLOČBA
2. člen
Ime javnega zavoda: Muzej Vrbovec.
Muzej gozdarstva in lesarstva.
Skrajšano ime: Muzej Vrbovec.
Sedež: Nazarje, Savinjska cesta 4.
Muzej je pravna oseba.
III. DEJAVNOST MUZEJA
3. člen
Muzej opravlja naslednje temeljne naloge:
– zbira, hrani, konservira in restavrira, dokumentira, varuje in znanstveno-raziskovalno proučuje premično kulturno dediščino s področja gozdarstva in lesarstva,
– pripravlja in posreduje tematske razstave ter druge oblike predstavljanja dediščine doma in v tujini ter organizira gostovanje tujih razstav,
– ugotavlja in predlaga razglasitev dediščine za spomenik ali znamenitost in pripravlja strokovne osnove potrebne za razglasitev,
– pripravlja republiške in mednarodne strokovne in znanstvene sestanke, seminarje in druge oblike strokovnega sodelovanja,
– organizira in izvaja znanstveno-raziskovalne naloge s svojega delovnega področja,
– daje fizičnim in pravnim osebam pojasnila, nasvete in drugo strokovno pri spoznavanju, varovanju in zaščiti dediščine; sodeluje z imetniki oziroma organi, ki jo hranijo,
– posoja muzejsko gradivo za razstavno dejavnost in posebne potrebe,
– razvija zavest o pomenu dediščine,
– redno in načrtno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti,
– izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne publikacije gradiva iz svojih zbirk, kataloge in drugo pisano in tiskano besedo, nosilce slike in zvoka ter ostale izdelke, povezane z dejavnostjo muzeja,
– izdaja in prodaja replike in spominke vezane na dejavnost muzeja,
– izdaja prepise dokumentov, potrdila na podlagi dokumentov ter daje strokovna mnenja,
– opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb,
– opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost in jih določa statut muzeja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4. člen
Dejavnost muzeja v skladu s standardno klasifikacijo je:
– O/92.52 dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine,
– O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.51 dejavnost knjižnic in arhivov,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
– K/73.202 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
– K/74.81 fotografska dejavnost: izdelava fotografij,
– K/84.871 prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
– G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– DE/22.1 založništvo,
– M/80.42 drugo izobraževanje.
IV. ORGANI MUZEJA
5. člen
Organi muzeja so:
– direktor muzeja,
– svet muzeja,
– strokovni svet muzeja.
Dokler niso imenovani organi muzeja vodi muzej v.d. direktor, ki ga imenuje ustanovitelj ob sprejetju ustanovitvenega akta.
1. Direktor muzeja
6. člen
Muzej vodi direktor. Direktor opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor predstavlja in zastopa muzej, vodi poslovanje in strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor zastopa muzej neomejeno razen glede nakupa ter odtujitve nepremičnin, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja.
7. člen
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta muzeja in strokovnega sveta muzeja.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom muzeja. Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja natančneje določi statut zavoda.
Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom muzeja.
2. Muzejski svet
8. člen
Svet muzeja ima šest članov. Svet sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev muzeja in
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanoviteljev imenuje ustanovitelj.
Predstavnika delavcev muzeja izvolijo delavci zavoda na način, ki ga določa statut muzeja.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje ustanovitelj na predlog strokovnih društev.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov delavcev muzeja. Mandat članov sveta muzeja traja 5 let.
9. člen
Svet muzeja sprejema statut muzeja, programe dela, finančni načrt, zaključni račun in splošne akte muzeja ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja. Statut muzeja stopi v veljavo, ko da nanj soglasje ustanovitelj. Akt o sistematizaciji delovnih mest v muzeju začne veljati, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
3. Strokovni svet muzeja
10. člen
Strokovni svet muzeja sestavljajo člani, ki jih imenuje svet izmed strokovnih delavcev muzeja in zunanjih strokovnjakov s področja dela muzeja.
11. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela muzeja ter daje direktorju in svetu mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta se natančneje določi v statutu muzeja v skladu z zakonom in tem odlokom.
V. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
12. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo muzeja.
Ustanovitelj in država zagotavljata muzeju sredstva in premoženje, s katerim je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Muzej samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
13. člen
Muzej pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz državnega proračuna in proračuna ustanovitelja, s prodajo storitev drugim uporabnikom, z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s statutom muzeja.
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja muzej za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih muzej pridobi s prodajo storitev, sme uporabiti za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja, pa tudi za plače.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
16. člen
Premoženje muzeja je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja muzej. Muzej samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z drugimi nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA MUZEJA
17. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja, ki so nastale pri opravljanju kot javne službe, omejeno subsidiarno, do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo muzeja. Ustanovitelj ne odgovarja za druge obveznosti muzeja.
18. člen
Muzej vsako leto pripravi program dela, finančni plan in zaključni račun ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje. Muzej je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in razvoja muzeja.
VIII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
19. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Organi muzeja morajo biti imenovani najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
Statut muzeja mora biti sprejet najkasneje v roku šestih mesecev od imenovanja oziroma izvolitve članov sveta muzeja.
21. člen
V šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sklene ustanovitelj pogodbo o uresničevanju ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/99-00-13
Nazarje, dne 28. februarja 2000.
Župan
Občine Nazarje
Ivan Purnat l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina