Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1042. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obrh, stran 3219.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Loška dolina na 12. redni seji, ki je bila dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obrh
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Loška dolina, ki vsebuje tudi prilogo Uradno glasilo Občine Loška dolina (v nadaljevanju: glasilo občine).
2. člen
Ime javnega glasila je: Obrh.
3. člen
Izdajatelj in sedež izdajatelja: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
4. člen
Zvrst javnega glasila: informativno periodični tisk.
5. člen
Glasilo izhaja praviloma enkrat v dveh mesecih, lahko tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina in se dostavi po pošti.
6. člen
Naslov uredništva glasila je: Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
7. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v nakladi 1300 izvodov.
II. NAMEN IN CILJ GLASILA
8. člen
Glasilo je periodično informativno gradivo namenjeno obveščanju javnosti o delu občinskih organov, o dogajanjih in življenju ter delu občanov.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Loška dolina.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA GLASILA
9. člen
Programsko zasnovo sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika in uredniškega odbora. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
10. člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov na kandidatnih listah.
Lahko ga nameni tudi ob razpisu ostalih volitev na državnem nivoju, vendar le vsebinsko povezano s predstavitvijo pogledov strank in list na lokalne razmere in politiko.
Objave v zvezi z volitvami določa zakon o volilni kampanji. Kandidatom vseh list morajo biti zagotovljeni enakovredni pogoji predstavitve v glasilu.
IV. ODGOVORNI UREDNIK
11. člen
Odgovornega urednika občinskega glasila imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
12. člen
Občinski svet lahko odgovornega urednika razreši na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, če se ugotovi, da le-ta opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, programsko zasnovo ali uredniško politiko občinskega glasila.
13. člen
Odgovorni urednik:
– v sodelovanju z uredniškim odborom predlaga programsko zasnovo glasila,
– uredi vso dokumentacijo in pridobi vsa dovoljenja, ki so podlaga za izdajanje glasila;
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– v sodelovanju z uredniškim odborom predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik avtorskih honorarjev, reklamnih oglasov in drugih sporočil,
– vodi uredniški odbor s pravico glasovanja,
– enkrat letno poroča uredniškemu odboru o uresničevanju uredniške politike.
V. UREDNIŠKI ODBOR
14. člen
Občinski svet imenuje sedemčlanski uredniški odbor glasila (v nadaljevanju: odbor) na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbor je imenovan za obdobje štirih let.
Občinski svet lahko razreši odbor ali njegovega posameznega člana pred iztekom mandata na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali odgovornega urednika, ki k predlogu pridobi podporo najmanj tretjine članov občinskega sveta.
15. člen
Odbor mora biti sestavljen tako, da so v njem zastopani člani vseh političnih strank oziroma list, ki so na zadnjih lokalnih volitvah dobile mandat v občinskem svetu.
16. člen
Naloge uredniškega odbora so:
– obravnavanje in sprejem stališč v zvezi z uresničevanjem programske zasnove glasila;
– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo na urejanje glasila;
– opozarjanje na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila;
– obravnavanje ekonomskih in drugih vprašanj v zvezi z glasilom;
– obravnavanje in predlaganje sprememb, ki določajo pogostost izhajanja in razširjenost glasila;
– občinskemu svetu v sodelovanju z odgovornim urednikom predlaga v sprejem cenik oglasnega prostora v glasilu in cenik avtorskih honorarjev za posamezni prispevek;
– občinskemu svetu v sprejem predlaga pravila za objave v skladu z zakonom o volilni kampanji za volitve na lokalnem in državnem nivoju;
– enkrat letno pisno obveščanje občinskega sveta o uresničevanju programske zasnove glasila.
VI. TEHNIČNA IN ORGANIZACIJSKA OPRAVILA
17. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, ki se nanašajo na prepis prispevkov, tehnično pomoč odgovornemu uredniku in računovodske storitve za glasilo se opravljajo v Občinski upravi občine Loška dolina.
18. člen
Ostala tehnično-organizacijska opravila pa se pogodbeno prenesejo na najustreznejšega zunanjega izvajalca.
VII. VIRI FINANCIRANJA GLASILA
19. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja glasila;
– prihodki od reklam in drugih sporočil;
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
20. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave in tiska glasila;
– stroške pridobivanja reklam in propagandnih sporočil;
– stroške dostave glasila;
– materialne stroške uredništva;
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila,
– stroške urejanja glasila.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
21. člen
Občinski svet mora imenovati odgovornega urednika glasila v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Občinski svet mora imenovati uredniški odbor najpozneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
22. člen
Prvi odgovorni urednik in prvi uredniški odbor, ki bosta imenovana na podlagi tega odloka, imata mandat do konca mandata občinskega sveta, ki ju je imenoval oziroma do nastopa dela novo imenovanega odgovornega urednika in novo imenovanega uredniškega odbora.
23. člen
Plačila in nagrade urednika in članov uredniškega odbora, ter druga plačila se uredi s posebnim pravilnikom, ki ga na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme občinski svet.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03208-1/2000
Loška dolina, dne 24. februarja 2000.
Podžupan v funkciji župana
Občine Loška dolina
Branko Troha, prof. zgod. in soc. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti