Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1041. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2000, stran 3218.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Loška dolina na 12. redni seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loška dolina za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Loška dolina za leto 2000 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Loška dolina.
2. člen
Proračun občine sestavljata v splošnem delu skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Loška dolina za leto 2000 znašajo:
----------------------------------------------------------
               Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------
Prihodki                  397,130.000 SIT
Prenos iz pret. leta            54,800.000 SIT
Skupaj prihodki              451,930.000 SIT
Odhodki                  451,930.000 SIT
----------------------------------------------------------
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna in sicer 0,5%. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet.
5. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke delavcev občinske uprave se zagotavljajo v višini, ki je zakonsko opredeljena.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu.
Proračunski uporabniki morajo do 1. 10. 2000 predložiti finančne načrte za naslednje leto.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja gradnje objektov, ki bodo odobreni na podlagi razpisov na državni ravni.
Namenska sredstva iz državnega proračuna se smejo porabiti izključno za prejete namene.
7. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, če pogodbena dela presegajo 5 mio SIT.
8. člen
Župan je za izvrševanje občinskega proračuna odgovoren občinskemu svetu.
9. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
10. člen
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namembnosti in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/2000
Loška dolina, dne 24. februarja 2000.
Podžupan v funkciji župana
Občine Loška dolina
Branko Troha, prof. zgod. in soc. l. r.

AAA Zlata odličnost