Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1020. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold, stran 3194.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 12. seji dne 17. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezne uporabnike pri graditvi in rekonstrukciji lokalnih cest in javnih poti (v nadaljevanju: občinske javne ceste), katere v večinskem deležu financira Občina Prebold.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na novozgrajene ali rekonstruirane občinske javne ceste, ki so in bodo v lasti Občine Prebold in jih bo upravljala gospodarska javna služba za vzdrževanje občinskih javnih cest.
3. člen
Višino prispevka določi in potrdi Občinski svet občine Prebold na predlog strokovne službe občinske uprave.
4. člen
Za graditev in rekonstrukcijo občinskih javnih cest, morajo bodoči uporabniki sofinancirati eno tretjino sredstev vrednosti novih ali rekonstruiranih občinskih javnih cest, dve tretjini pa financira Občina Prebold, kot lastnica občinskih javnih cest, v skladu s potrjenim letnim planom graditve in rekonstrukcije cest v proračunu Občine Prebold.
5. člen
Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Prebold, kot bodoče lastnice občinskih javnih cest potrdi Občinski svet občine Prebold. Med Občino Prebold in bodočimi uporabniki se sklenejo pisne pogodbe o sofinanciranju investicije.
6. člen
V pisni pogodbi se določi način in roki odplačila obrokov za investicijo ter višina stroškov, ki so nastali zbiranjem denarja. Odplačilo mora biti zaključeno pred zaključkom investicijskih del.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo na podlagi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Prebold. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbrana.
8. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo graditev občinskih javnih cest v enotretjinskem deležu, so oproščeni plačila obveznega prispevka za nove priključke ali rekonstrukcijo teh na javne občinske ceste, kolikor je njihov delež sofinanciranja enak ali večji od višine navedenega prispevka.
9. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in rekonstrukcijo obstoječih priključkov, mora uporabnik Občini Prebold plačati razliko med prispevkom za sofinanciranje in polno višino prispevka.
10. člen
Uporabniki, ki bi v času graditve in rekonstrukcije cest lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju enotretjinskega deleža in to iz kakršnih koli razlogov niso storili, se lahko priključijo na občinske javne ceste po končani investicijskih delih, če v celoti in v enkratnem znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije, povečanim za % rasti drobnoprodajnih cen od dneva dokončanja investicije do dneva plačila.
11. člen
Uporabniki, navedeni v 10. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije že v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse preostale obroke plačujejo v enaki višini, kot ostali uporabniki.
12. člen
Uporabniki, ki v času graditve in rekonstrukcije občinskih javnih cest iz upravičenih razlogov niso mogli sofinancirati enotretjinskega deleža investicije, se lahko na cesto priključijo pod pogojem, da v celoti in v enkratnem znesku poravnajo vrednost svojega deleža investicije.
13. člen
Uporabniki, navedeni v 12. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini kot ostali uporabniki.
14. člen
Kot uporabniki, ki bi lahko sodelovali pri sofinanciranju investicije, se štejejo vsi, ki imajo na področju izvajanja investicije zgrajene objekte in so lastniki, posestniki ali imetniki objektov, ki potrebujejo priključke na občinske javne ceste. Podpisana pogodba zavezuje tudi njihove pravne naslednike.
15. člen
O upravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinanciranju investicije odloča Občinski svet občine Prebold za vsak primer posebej.
16. člen
Sredstva, ki se zberejo na način določen v 10., 11., 12. in 13. členu tega odloka, so prihodek proračuna Občine Prebold.
17. člen
Sofinanciranje graditve in rekonstrukcije občinskih javnih cest ne zajema graditve priključkov na te ceste. Te morajo v celoti financirati uporabniki.
18. člen
Priključek na javne občinske ceste izvede upravljalec občinskih javnih cest na podlagi potrdila Občine Prebold o plačanih prispevkih za sovlaganje, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljalcu občinskih javnih cest in stroških ureditve priključka. Priključke na občinske javne ceste lahko izvede le uradno registrirana firma za tako dejavnost ob ustreznem nadzoru. Stroške nadzora izvedbe priključka plača uporabnik.
19. člen
Pravica Občine Prebold, da si morajo uporabniki pridobiti njihovo soglasje za priključitev na občinske javne ceste je trajna, obveznost plačila deleža sofinanciranja graditve in rekonstrukcije cest, velja deset let od dneva zaključka graditve ali rekonstrukcije.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04/03/99-01
Prebold, dne 17. februarja 2000.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.