Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4848. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Osilnica, stran 15098.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica (Uradni list RS, št.23/96 in 60/99) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 5. redni seji dne 26. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Osilnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Osilnica.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, intervencijskih poteh in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanec.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki.
Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, trgi in javni parkirni prostori.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega iz javnih prometnih površin;
4. pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
5. odvoz snega iz avtobusnih površin in križišč;
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov;
9. namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja;
10. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi;
11. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
12. obveščanje javnosti o stanju cest.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Osilnica opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe) izbrana na internem javnem razpisu.
Izvajalca zimske službe na podlagi internega javnega razpisa v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) izbere Občina Osilnica.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Osilnica se uredijo s pogodbo.
Pogodba se sklepa za 5 let in jo je po preteku tega časa možno podaljšati.
5. člen
Naročnik zimske službe vsako leto do 15. oktobra izdela načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi prioriteta pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in čiščenja odtokov cestnih požiralnikov, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so, da:
1. izvaja zimsko službo po operativnem planu zimske službe in jo prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
2. prične praviloma odstranjevati novozapadli sneg, ko le-ta doseže višino 15 cm na cestiščih;
3. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
7. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta: občinske ceste, ki so povezane s prihodom učencev v šolo in zaposlenim v službo;
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s površin za pešce, kjer to dopuščajo razmere v širini 1 metra;
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer to dopuščajo razmere širok 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na površine za pešce – prostor med stanovanjsko hišo in cesto (v nadaljevanju: bankine) kolikor je širina manjša od 1 m. V načrtu zimske službe se določi bankine, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Iz cest mora biti sneg odstranjen do 6. ure, oziroma 24 ur po prenehanju sneženja, po prednostnem vrstnem redu.
9. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni načrt zimske službe;
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe;
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
10. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okoli svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. sproti posipati bankine za pešce ob poledici;
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in drugo na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
4. odstraniti novozapadli sneg z bankin za pešce, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 15 cm snega;
5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
11. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 10. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezanec.
12. člen
Bankine za pešce se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem ali smetmi.
13. člen
Objekti, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegobrane. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno hodnik za pešce ustrezno zavarovati.
14. člen
Pri odstranjevanju snega iz javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano odmetavati sneg na druge javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila iz javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
15. člen
V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjugah, župan lahko poleg izvajalca zimske službe aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Osilnica. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora oziroma občinska uprava.
Občinska uprava opravlja nad izvajanjem del izvajalca naslednje naloge:
1. kvalitetni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek iz 6., 7. in 8. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
18. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 10. člen;
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 14. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 002-457/99
Osilnica, dne 26. novembra 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti