Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999

Kazalo

3614. Akt o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji, stran 9881.

V skladu z 2. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), drugim odstavkom 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 16. členom statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99), 16. členom odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Direkcija za turizem Bled (Uradni list RS, št. 26/96 in 59/96) in 16. členom statuta javnega gospodarskega zavoda Direkcija za turizem Bled je Občinski svet občine Bled na 7. redni seji dne 7. 7. 1999 sprejel
A K T
o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji
I. UVODNI DOLOČILI
1. člen
Ustanovitelji ugotavljajo, da:
– je Direkcija za turizem Bled javni gospodarski zavod, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi, ki ga je Občinski svet občine Bled sprejel dne 11. 4. 1996, z namenom pospeševanja trženja turističnih storitev in gospodarske promocije turizma v Občini Bled,
– je zavod vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju po št. registrskega vložka 1/05934/00,
– k Direkciji za turizem niso pristopile druge osebe,
– obstaja interes vseh v tej listini navedenih ustanoviteljev po organiziranju lokalne turistične organizacije po zakonu o pospeševanju turizma, ki bo opravljala naloge iz zakona in povezala vse subjekte, zainteresirane za razvoj turizma na področju Občine Bled.
2. člen
Glede na ugotovitve iz prejšnjega člena ustanovitelji:
a) Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
b) G&P hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o., Cankarjeva 6, Bled,
c) Grand hotel Toplice Bled, hotelirstvo in turizem,d.o.o.,Cesta svobode 12, Bled,
d) Kompas hoteli Bled, d.o.o.,Cankarjeva 2, Bled,
e) Hotel Ribno, d.d., Izletniška 44, Bled,
f) Hotel Krim Bled, d.o.o., Ljubljanska c. 7, Bled,
g) Hotel Jelovica Bled, d.o.o., Cesta svobode 8, Bled,
h) Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
i) Casino Bled, d.d, Cesta Svobode 15, Bled,
j) TP Turizem in rekreacija Bled, d.d., Cesta svobode 13, Bled,
k) Kompas Bled Turistično podjetje, d.d., Ljubljanska 7, Bled,
l) Emona Globtour Ljubljana, d.d., Štefanova 13a, Ljubljana,
m) Albatros kongresno turistična agencija, Majda Zidanski s.p., Ribenska 2, Bled,
n) M-tours Bled, d.o.o., Prešernova 3, Bled,
o) Turistično društvo Bled, Cesta svobode 15, Bled,
p) Špecerija veletrgovina Bled,d.d., Kajuhova 3, Bled,
q) Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
r) SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
s) Sportina Bled, d.o.o., Alpska 43, Lesce,
t) Kanja Protect, d.o.o., Šercerjeva 22, Radovljica,
z namenom promocije in spodbujanja razvoja turizma ter oblikovanja celovite turistične ponudbe na območju občine preoblikujejo obstoječi javni gospodarski zavod Direkcija za turizem Bled v zavod, v skladu z zakonom o zavodih, kot lokalno turistično organizacijo Občine Bled.
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Ime oziroma firma zavoda je: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Bled.
Skrajšano ime zavoda je: Turizem Bled.
Sedež zavoda je na Bledu. Naslov zavoda v času sprejema tega akta je Cesta svobode 13 in se spremeni s sklepom sveta zavoda.
III. DEJAVNOST
4. člen
Dejavnosti zavoda so:
DE/22.11  izdajanje knjig,
DE/22.12  izdajanje časopisov,
DE/22.13  izdajanje revij in periodike,
DE/22.15  drugo založništvo,
DE/22.22  drugo tiskarstvo,
G/ 52.471 dejavnost knjigarn,
G/ 52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami,
G/ 52.473 dejavnost papirnic,
G/52.481  trgovina na drobno s športno opremo,
G/52.485  trgovina na drobno z urami, nakitom,
      bižuterijo,
G/52.486  trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/52.487  trgovina na drobno z igračami, otroško
      opremo,
G/52.488  trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah, d.n.,
G/52.62  trgovina na drobno na tržnicah in
      stojnicah,
I/63.30  dejavnost potovalnih agencij in
      organizatorjev potovanj; s turizmom
      povezane dejavnosti, d.n.,
J/67.13  pomožne dejavnosti, povezane
      s finančnim posredništvom,
K/70.20  dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/70.32  upravljanje z nepremičninami za plačilo
      ali po pogodbi,
K/71.10  dajanje avtomobilov v najem,
K/73.201  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
      področju družboslovja,
K/73.202  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
      področju humanistike,
K/74.13  raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.14  podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.40  oglaševanje,
K/74.81  fotografska dejavnost,
K/74.841  prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.843  druge poslovne dejavnosti,
M/80.422  drugo izobraževanje, d.n.,
O/91.11  dejavnost poslovnih in delodajalskih
      združenj,
O/92.12  distribucija filmov in videofilmov,
O/92.31  umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.32  obratovanje objektov za kulturne
      prireditve,
O/92.33  dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
O/92.34  druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
O/92.40  dejavnosti tiskovnih agencij,
O/92.61  obratovanje športnih objektov,
O/92.622  dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
O/92.623  druge športne dejavnosti,
O/92.72  druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
V okviru registriranih dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zagotavlja:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja občine,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično-informacijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
– organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine.
Zavod s svojo dejavnostjo ne bo konkuriral ustanoviteljem.
5. člen
Zavod bo zagotavljal delovanje turistično informacijskega centra sam ali po pogodbi z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami.
Zavod bo po naročilu oziroma po pogodbi z občino Bled ali organizacijo, upravičeno za upravljanje z infrastrukturnimi objekti v javni uporabi, opravljal storitve trženja v zvezi z uporabo navedenih objektov.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor,
– programski svet,
– občni zbor vseh članov.
Po potrebi se za vodenje posameznih stalnih ali občasnih projektov ali reševanje posebne problematike na predlog direktorja lahko imenujejo projektni sveti. Njihovo sestavo, način imenovanja in dela določa statut zavoda.
Svet
7. člen
Svet zavoda ima devet članov, ki jih imenujejo ustanovitelji, delavci, turistična društva in občni zbor (ki glede na obvezno članstvo po zakonu o pospeševanju turizma predstavljajo zainteresirano javnost Občine Bled) na naslednji način:
– Občina Bled dva člana, od katerih je eden po funkciji župan Občine Bled,
– ustanovitelji navedeni v 2. členu od točke b) do točke j) (ustanovitelji, ki opravljajo gostinsko dejavnost in dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo), skupaj enega člana,
– ustanovitelji, navedeni v 2. členu od točke k) do točke n) (ustanovitelji, ki opravljajo dejavnost organiziranja potovanj in turističnih agencij), skupaj enega člana,
– ustanovitelji, navedeni v 2. členu od točke p) do točke t) (ustanovitelji, ki opravljajo dejavnost trgovine in storitev), skupaj enega člana,
– Turistično društvo Bled, Turistično društvo Ribno, Turistično društvo Gorje in Turistično društvo Bohinjska Bela skupaj enega člana,
– občni zbor dva člana in
– delavci zavoda enega člana.
V primeru, ko imenuje člana sveta več ustanoviteljev skupaj, se član imenuje z večino glasov ustanoviteljev, ki so skupno pristojni imenovati člana sveta.
Člani zavoda imenujejo na občnem zboru svoje predstavnike v svet zavoda izmed članov, ki opravljajo dejavnost iz odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99), niso pa hkrati predstavniki ustanoviteljev zavoda.
8. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki je po funkciji župan Občine Bled. V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik, ki ga izmed sebe imenujejo člani sveta.
Mandat članov sveta zavoda je pet let in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda, na kateri je član sodeloval. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.
9. člen
Svet zavoda:
a) sprejema statut zavoda in njegove spremembe, vse s soglasjem Občine Bled,
b) s soglasjem Občine Bled sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
c) določa letni finančni načrt zavoda na podlagi letnega programa dela s soglasjem Občine Bled,
d) sprejema letni obračun in poročilo direktorja o poslovanju zavoda,
e) odloča o uporabi dobička in kritju izgube,
f) imenuje direktorja s soglasjem Občine Bled,
g) imenuje revizorja, kolikor se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
h) obravnava mnenja programskega sveta zavoda,
i) daje direktorju soglasje k pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin in mnenje k temeljnim usmeritvah zaposlovanja,
j) daje direktorju soglasje za sklepanje pravnih poslov v skladu s statutom zavoda,
k) odloča o pristopu novih ustanoviteljev,
l) odloča o vlaganju sredstev zavoda zaradi pridobitve deleža oziroma delnic v družbi ali ustanovitvi drugega zavoda s soglasjem Občine Bled,
m) odloča o povezovanju zavoda v skupnost zavodov s soglasjem Občine Bled,
n) opravlja druge, z zakonom, to pogodbo ali statutom določene, pristojnosti in naloge.
Svet zavoda je dolžan imenovati revizorja, če zahteva revizijo računovodskih izkazov Občina Bled.
10. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih vsaj pet članov.
O zadevah iz točk a), b), c) in f) prejšnjega člena odloča svet z večino glasov vseh članov, vse druge odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik.
Direktor
11. člen
Direktor vodi delo in poslovanje zavoda ter ga predstavlja in zastopa s pooblastili, določenimi v statutu. Direktorja imenuje svet zavoda za mandatno obdobje štirih let.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– izobrazba sedme stopnje ali višja,
– izkušnje na področju trženja in promocije,
– aktivno znanje nemškega in angleškega jezika,
– organizacijske sposobnosti,
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
12. člen
Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo v statutu.
Direktor je lahko predčasno razrešen v primerih, določenih v zakonu in statutu.
Programski svet
13. člen
Strokovne zadeve s področja dejavnosti zavoda spremlja in usmerja programski svet, v katerem se zagotavlja sorazmerna zastopanost članov posameznih, s turizmom povezanih, dejavnosti.
Sestavo, pristojnosti in način dela programskega sveta določa statut.
Občni zbor
14. člen
Občni zbor sestavljajo vsi člani in ustanovitelji zavoda.
Pristojnosti in način dela občnega zbora določa statut.
V. ČLANSTVO V ZAVODU
15. člen
Člani zavoda so obvezno vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost (dejavnosti, določene v podzakonskem aktu iz 12. člena zakona o pospeševanju turizma – odredbi o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99) ali drugem ustreznem podzakonskem aktu) in sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost, če imajo v Občini Bled svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
Člani zavoda so lahko tudi turistična in druga društva, ki se včlanijo v zavod na podlagi pristopne izjave, ki jo izročijo direktorju zavoda.
Druge pravne ali fizične osebe so lahko člani zavoda, če njihov pristop, na podlagi direktorju zavoda izročene pristopne izjave, odobri svet zavoda.
16. člen
Člani iz prvega odstavka prejšnjega člena plačujejo zavodu članarino, določeno z odlokom Občine Bled v skladu z zakonom o pospeševanju turizma. Druge njihove pravice in obveznosti določa statut zavoda.
Pravice in obveznosti članov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, kot tudi način določitve višine članarine, določa statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZAVODA
17. člen
Ob ustanovitvi je Občina Bled zagotovila zavodu sredstva v višini 4,000.000 SIT. Drugi ustanovitelji, razen Turističnega društva Bled, bodo vplačali na žiro račun zavoda v 60 dneh po podpisu te pogodbe vsak po 200.000 SIT.
18. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo z:
– delom namenskih sredstev turistične takse, ki jih nameni zavodu Občina Bled,
– lastnimi prihodki zavoda (plačilo za blago in storitve),
– članarino, ki jo v skladu z zakonom predpiše Občina Bled,
– prostovoljnimi finančnimi prispevki članov,
– sredstvi nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– delom sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki pripada lokalnim skupnostim na zaokroženih turističnih območjih, ki jih nameni zavodu Občina Bled,
– darili in dotacijami ter drugimi viri,
– drugimi proračunskimi sredstvi občine.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se uporabi za opravljanje dejavnosti zavoda in vlaganja v nadaljnji razvoj turizma.
VII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
20. člen
Zavod je pravna oseba, ki sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v skladu z zakonom o zavodih.
21. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.
Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
VIII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
22. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu ali po sklepu ustanoviteljev.
Sklep o statusni spremembi ali prenehanju zavoda je veljavno sprejet, če ga sprejme Občina Bled in z njim soglaša vsaj še polovica ostalih ustanoviteljev iz 2. člena te listine.
IX. SPREMEMBE USTANOVITELJEV
23. člen
Kot ustanovitelji lahko pristopijo v zavod na podlagi pisne pristopne izjave, soglasja sveta zavoda in vplačila zneska iz drugega stavka 17. člena tega akta tudi druge osebe.
Novi ustanovitelji sodelujejo pri imenovanju članov sveta zavoda v skladu s 7. členom tega akta, in sicer po drugi, tretji, četrti ali peti alinei 7. člena, glede na dejavnost, ki jo opravljajo.
S soglasjem sveta zavoda in Občine Bled lahko k zavodu pristopijo kot ustanoviteljice tudi druge občine. V tem primeru se območje delovanja lokalne turistične organizacije ustrezno poveča in sprejmejo ustrezne spremembe tega akta.
24. člen
Pogoji, način in roki izstopa posameznega ustanovitelja iz zavoda se določijo v statutu zavoda.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
25. člen
Občina Bled daje soglasje k:
a) sprejemu statuta zavoda,
b) letnemu finančnemu načrtu,
c) imenovanju direktorja,
d) spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
e) vlaganju sredstev zavoda zaradi pridobitve deleža oziroma delnic v družbi ali ustanovitvi drugega zavoda,
f) povezovanju zavoda v skupnost zavodov.
V smislu zakona o zavodih je soglasje ustanovitelja k odločitvam iz točk a), c), d), e) in f) podano, če z odločitvijo poleg Občine Bled soglaša vsaj še polovica drugih ustanoviteljev.
26. člen
Zavod enkrat letno pisno poroča ustanoviteljem o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih projektov,
– finančnem stanju zavoda,
– drugih zadevah, o katerih Občina Bled ali vsaj ena tretjina drugih ustanoviteljev zahteva poročilo.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev, ki je podano, če z odločitvijo poleg Občine Bled soglaša vsaj še polovica drugih ustanoviteljev.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa soglasja drugega organa.
Določbe statuta morajo biti v skladu s tem aktom, vsi drugi splošni akti pa morajo biti v skladu s tem aktom in statutom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem aktom, najdalj pa dvanajst mesecev po vpisu sprememb po tem aktu v sodni register, nadaljuje z delom dosedanji upravni odbor, ki ima od vpisa sprememb v sodni register pooblastila in naloge sveta zavoda.
Nadzornemu odboru preneha mandat z vpisom sprememb po tem aktu v sodni register.
Direktor zavoda nadaljuje z delom do konca mandata.
29. člen
Ta akt se začne uporabljati z dnem vpisa sprememb po tem aktu v sodni register.
Svet zavoda uskladi statut oziroma sprejme novi statut v skladu s tem aktom v dveh mesecih po svoji prvi seji, ki jo skliče direktor zavoda v 8 dneh po prejemu obvestila o imenovanju vsaj sedmih članov sveta.
Druge splošne akte zavoda je potrebno uskladiti s tem aktom, statutom in zakonom o zavodih v enem letu po sprejemu novega statuta.
Do sprejema novega statuta in drugih aktov se uporabljajo stari akti, kolikor niso v nasprotju s tem aktom in zakonom o zavodih.
30. člen
Prve člane sveta zavoda, katerih imenovanje je sicer v pristojnosti občnega zbora članov, imenuje župan Občine Bled izmed članov, ki opravljajo dejavnost iz 1. skupine dejavnosti po odredbi o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99), pa niso hkrati ustanovitelji zavoda. Mandat tako imenovanih članov traja do prvega občnega zbora članov, najdalj pa eno leto od prve seje sveta zavoda.
31. člen
Akt stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, po poprejšnjem sprejemu na seji Občinskega sveta občine Bled, upravnem odboru zavoda in podpisu vseh ostalih ustanoviteljev.
Sprememba tega akta je možna ob soglasju Občine Bled in vsaj še polovice drugih ustanoviteljev.
32. člen
Ta akt ureja tudi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev. Pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene s tem aktom, se lahko uredijo v posebni pogodbi med ustanovitelji.
Št. 01505-13/99
Bled, dne 7. julija 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost