Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3590. Odlok o izdaji kovanca za 10 tolarjev

MINISTRSTVA

3591. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga
3592. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
3593. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
3594. Odredba o izobraževalnem programu Seminar za voznike
3595. Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva
3596. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
3597. Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb

BANKA SLOVENIJE

3644. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

SODNI SVET

3598. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3599. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3600. Sklep o objavi ponovnega javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
3601. Sklep o objavi ponovnega javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
3602. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3603. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3604. Sklep o potrditvi učbenika: UVOD V TURIZEM
3605. Sklep o potrditvi zbirke nalog: EKONOMIKA NARODNEGA GOSPODARSTVA VAJE ZA PONAVLJANJE
3606. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FRIZERSTVO
3607. Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE PREHRANE DOMAČIH ŽIVALI
3608. Sklep o potrditvi učbenika: DIETETIKA
3609. Sklep o potrditvi učbenika: PATOLOGIJA, PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA IN OSNOVE INTERNE MEDICINE
3610. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MOTORNO VOZILO
3611. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 1999
3612. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 1999

OBČINE

Bled

3614. Akt o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji

Brežice

3615. Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka za območje vaške skupnosti Sela pri Dobovi, KS Dobova
3616. Poročilo volilne komisije KS Dobova, o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS Dobova
3617. Sklep o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka
3618. Poročilo volilne komisije KS Dobova, o izidu glasovanja na referendumu o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka

Celje

3619. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3620. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Dolenjske Toplice

3621. Poslovnik Občinskega sveta občine Dolenjske Toplice
3622. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek

Grosuplje

3623. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje - naselje

Komenda

3624. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Komenda
3625. Odlok o oglaševanju v Občini Komenda
3626. Sklep o spremembi pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega sveta
3627. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Komenda

Kostel

3628. Odlok o proračunu Občine Kostel za leto 1999

Križevci

3629. Odlok o simbolih Občine Križevci

Krško

3630. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Krško

Laško

3631. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Sedraž

Ljubljana

3613. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C 6 Vodmat (Klinični center - sever)

Moravske Toplice

3632. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Moravske Toplice
3633. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice
3634. Odlok o občinskih cestah

Razkrižje

3635. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje
3636. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Razkrižje (v nadaljnjem besedilu: program)

Slovenske Konjice

3637. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje zdravstvenega doma)
3638. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in območje ZN Škalce III (območje 2)

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3639. Odlok o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 1999
3640. Sklep o določitvi komunalnega prispevka
3641. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Štore

3642. Poslovnik Občinskega sveta občine Štore

Vransko

3643. Sklep o ukinitvi javnega dobra
AAA Zlata odličnost