Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2771. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 7482.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92), pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 31/96) in 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 27. 5. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji, merila, normativi in standardi za socialna stanovanja, točkovnik za oceno stanovanjskih razmer ter postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da izpolnjuje vse pogoje in merila ter kriterije po tem pravilniku,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah in na naslovu tudi resnično prebiva,
– da skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki jo za upravičenost do denarnega dodatka določajo predpisi s področja socialnega varstva,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik ali lastnik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik ali solastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge nepremičnine,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja, pa je tega odtujil,
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji.
Prosilec ni upravičen do dodelitve socialnega stanovanja, če je on ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik, stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona in ga je odtujil.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca in oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj eno leto pred objavo razpisa),
– njuni otroci oziroma posvojenci prosilca,
– starši in posvojitelji prosilca,
– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonskih in družinskih razmerjih dolžan preživljati.
III. POSEBNI POGOJI
4. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine:
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne plače v državi.
5. člen
Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališče in podatki o članih skupnega gospodinjstva,
– s potrdilom o dohodkih in prejemkih vseh članov gospodinjstva za zadnje tri mesece pred vložitvijo zahtevka,
– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo gmotne in socialne ter zdravstvene razmere.
6. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:
----------------------------------------------------------------
Število družinskih        Stanovanjska
članov              površina v m2
----------------------------------------------------------------
1                 do 24 m2
2                 do 30 m2
3                 do 55 m2
4                 do 65 m2
5                 do 70 m2
----------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 5 m2.
7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega in spalnega prostora v naslednjih primerih: če to zahtevajo družinske, socialne ali zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja invalidnost, težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno).
8. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od površinskih normativov odloča občinska uprava, upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo.
9. člen
Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z invalidom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
IV. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
10. člen
Občina oddaja socialna stanovanja v najem na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
11. člen
Razpis, ki ga oblikuje občinska uprava mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– okvirno število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum razpoložljivosti le-teh,
– razpisni rok.
12. člen
Občinska uprava prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Občinska uprava določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.
13. člen
Župan občine imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni red za oddajo socialnih stanovanj v najem. V komisijo se imenuje za člane:
– predstavnik občine, ki ga imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta ali občinske uprave, ki je obenem predsednik komisije,
– strokovnega delavca krajevno pristojnega centra za socialno delo,
– predstavnika občinskega stanovanjskega sklada.
14. člen
Na podlagi določil tega pravilnika komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
15. člen
V primeru, ko imata dva ali več udeležencev razpisa enako število točk, ima prednost udeleženec z daljšo dobo bivanja v Občini Šmarje pri Jelšah.
V. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
16. člen
Občinska uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem. Seznam se objavi na enak način kot razpis.
17. člen
Občinska uprava zavrže vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali vseh razpisnih pogojev ali so vloge oddali po končanem razpisnem roku.
18. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži županu v roku petnajstih dni po prejemu sklepa o zavrženju ali uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na seznam za oddajo socialnih stanovanj v najem.
O pritožbi odloči župan v roku 30 dni po prejemu pritožbe.
19. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati. Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stanovanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo z novimi dokazili.
VI. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
20. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda župan občine.
21. člen
Občinska uprava pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
22. člen
Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom stanovanjskega zakona.
23. člen
V najemni pogodbi se posebej opredeli tudi pravica do uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca. Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.
24. člen
Občinska uprava preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja na dve leti.
25. člen
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
VII. IZJEMNA ODDAJA SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
26. člen
V primeru izjemno nujnega reševanja stanovanjskega problema se prizadetim lahko socialno stanovanje odda v najem za določen čas mimo prednostne liste na podlagi odločitve občinskega sveta.
Za izjemno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost sedanjega stanovanja za bivanje;
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu;
– hujša socialnovarstvena stiska (obvezno mnenje Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah).
27. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socilanega stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno socialno stanovanje oziroma v roku 30 dni ne podpiše najemne pogodbe, izda občinska uprava sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.
VIII. ZAMENJAVE SOCIALNIH STANOVANJ
28. člen
Občina omogoča menjave socialnih stanovanj znotraj stanovanjskega sklada občine, upoštevaje spremenjene potrebe najemnikov stanovanj in njihove interese.
IX. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
29. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev uporabljajo tudi merila določena po tem pravilniku.
Merila služijo za oblikovanje liste za dodelitev socialnih stanovanj in za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih v Občini Šmarje pri Jelšah.
30. člen
Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki s prosilcem stalno prebivajo,
– socialne razmere,
– zdravstvene razmere.
31. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:                   točk
– prosilec je brez stanovanja,
 če ima pravnomočno sodno odpoved              150
– prosilec stanuje z družino pri starših           80
– prosilec stanuje z družino pri sorodnikih         100
– prosilec stanuje v samskem domu
 ali je podnajemnik ali najemnik za določen čas       120
Točkovanja se med seboj izključujejo.
Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja mora ob vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravnomočno sodno odpoved stanovanja, ki ga navaja v vlogi kot naslov bivanja.
2. Kvaliteto bivanja:                    točk
– bivanje v stanovanju nižje kategorije,
 provizoriju ali baraki                   120
– bivanje v kletnem ali podstrešnem
 stanovanju (kota bivalnega prostora je vsaj
 1,20 m pod nivojem terena, 50% površin
 ima poševen strop)                     80
– bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju          20
– bivanje v stanovanju brez vode               20
3. Stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana                120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana            80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana            60
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana           20
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                   40
– stanovanje brez kopalnice                  40
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
 ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja
 (souporaba se točkuje takrat, kadar uporabniki
 niso družinski člani)                    30
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
 (če gre za invalida, ki je gibalno oviran)         50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča          20
– stanovanje z nestandardno visokimi stropi
 (nad 3 m) ali nizkimi stropi (pod 2,10 m)          10

6. Upravičenec je že bil uvrščen na
  prednostno listo po prejšnjem natečaju,
  pa mu stanovanje ni bilo dodeljeno             50
7. Čas bivanja upravičenca v občini Šmarje pri Jelšah
– do 5 let                           0
– nad 5 let do 10 let                     20
– nad 10 let do 15 let                    40
– nad 15 let do 20 let                    60
– nad 20 let                         80
8. Čas bivanja v sedanjih stanovanjskih razmerah
– do 1 leta                          0
– nad 1 letom do 5 let                    10
– nad 5 let                          20
32. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
točk
– družina z dvema ali več mladoletnimi otroci         60
– družina z enim mladoletnim otrokom             30
– družina z ožjim družinskim članom
 iz 6. člena stanovanjskega zakona,
 starim nad 65 let                      30
33. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
točk
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok,
 zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
 (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)         60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom
 in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
 (samohranilec)                       40
– ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih
 stanovanjskih razmer                    40
– status prosilca z družinskim članom, za katerega
 je po predpisih o zaposlovanju ocenjeno,
 da je nazaposljiv                      30
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:
– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena
 s slabimi stanovanjskimi razmerami             80
– trajna obolenja drugih oseb, pogojena
 s slabimi stanovanjskimi razmerami             60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
34. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
točk
– družina, v kateri nobeden od zakoncev
 oziroma roditeljev ni starejši od 35 let
 (mlada družina)                       60
– družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno težjo
 ali težko duševno bolezen ali težko telesno motnjo,
 ugotovljeno pri pristojni komisiji             60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec
 ali odrasli član nesposoben za samostojno
 življenje in delo in je ugotovljena z izvidom
 in mnenjem pristojne komisije                50
X. KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-60/99
Šmarje pri Jelšah, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost