Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2767. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 7475.

Na podlagi 91. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 6. redni seji dne 24. 5. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91; 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Šentjur pri Celju, ki sodi v 3. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Višino plače podžupana določa ta pravilnik.
3. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Šentjur pri Celju.
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem odloku, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
4. člen
Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno se za obračunavanje plače določi količnik osnovne plače v višini 6,4, pripada pa mu tudi funkcijski dodatek v višini 3,2 količnika in dodatek za delovno dobo.
Kolikor bi plača podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno, izračunana na podlagi prvega odstavka tega člena presegla znesek, s katerim je omejena po zakonu, se ustrezno zmanjša količnik funkcijskega dodatka ali količnik osnovne plače.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno pripada največ 50% plače poklicnega podžupana, ki se oblikuje tako, da se pri določitvi upoštevajo naslednji kriteriji in merila:
– za nadomeščanje župana v primeru
  odsotnosti ali zadržanosti          5% plače župana,
– za vodenje občinskega sveta          5% plače župana,
– za koordinacijo
  dela delovnih teles             10% plače župana,
– za pomoč županu
  pri izvrševanju nalog            15% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti
  župana po pooblastilu            5% plače župana.
Na podlagi nalog, ki jih podžupan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, se določi količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
5. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta
  (po pooblastilu župana ali zaradi
  nadomeščanja po zakonu)                 0,60
– udeležbo na redni seji občinskega sveta          0,40
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta         0,28
– predsedovanje seji delovnega telesa
  občinskega sveta                     0,28
– udeležbo na seji delovnega telesa,
  katerega član je                     0,19
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na seji in opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava, pri tem pa mesečno izplačilo ne sme preseči z zakonom določene višine.
6. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 4. oziroma 5. členom tega pravilnika.
7. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Občinskemu funkcionarju, ki funkcijo opravlja poklicno se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja.
Del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije se izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači za podžupana, ki poklicno opravlja svojo funkcijo se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače nepoklicnega podžupana in člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
8. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo se izračuna tako, da se količnik 0,19 pomnoži z izhodiščno plačo za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjeno s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji znaša 0,40 količnika,
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu odbora 0,60 količnika.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto na podlagi evidence udeležbe na seji in na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
11. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Šentjur pri Celju. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 140-1/99-115
Šentjur pri Celju, dne 24. maja 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh, prom. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost