Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1999 z dne 8. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1999 z dne 8. 7. 1999

Kazalo

2557. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede, stran 6807.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 13/95, 36/96 in 20/97) izdaja minister, pristojen za šolstvo in šport v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in ministrom, pristojnim za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
1. člen
Prvi stavek drugega odstavka 5. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94, 49/95 in 66/96) se spremeni tako, da se glasi:
“Pri ugotavljanju napredovalnega obdobja se strokovnim delavcem kot eno leto dobe zaposlitve upošteva dvanajst mesecev zaposlitve v vrtcu, šoli, dijaškem domu ali drugem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja, ne glede na trajanje delovnega časa zaposlenega.“
2. člen
Trinajsta alinea 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil
s tečaji, seminarji in usposabljanji v trajanju
najmanj 5 pedagoških ur oziroma 1 dan, brez
preizkusa znanja                             10
Za trinajsto alineo se dodajo nove štirinajsta,
petnajsta in šestnajsta alinea, ki se glasijo:
“– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil
z dvodnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji,
brez preizkusa znanja                          15
- znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil
s 3- in večdnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji,
brez preizkusa znanja                          20
- če se tečaji, seminarji in usposabljanja zaključijo
s preizkusom znanja, se točkam iz trinajste,
štirinajste in petnajste alinee tega člena za
opravljen preizkus znanja doda še 5 točk, vendar
skupna vsota točk, zbranih po trinajsti, štirinajsti,
petnajsti in šestnajsti alinei tega člena, v enem
napredovalnem obdobju ne sme preseči               100 točk“
Dosedanja štirinajsta alinea postane sedemnajsta.
3. člen
Deveta alinea 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– članstvo strokovnega delavca v šolski
maturitetni komisiji (1 šolsko leto)                  10“
Dodajo se nove deseta, enajsta in dvanajsta
alinea, ki se glasijo:
“– članstvo strokovnega delavca, kot izpraševalca,
v šolski maturitetni komisiji (1 šolsko leto)              20
- članstvo strokovnega delavca, kot tajnika, v
šolski maturitetni komisiji (1 šolsko leto)               30
– predsedovanje šolski maturitetni komisiji (1 šolsko leto)       40“
Dosedanja deseta alinea, ki postane trinajsta, se spremeni
tako, da se glasi:
“– članstvo strokovnega delavca v šolski predmetni
komisiji, izpitnem odboru ali izpitni komisiji v zavodu         5“
Dodata se novi štirinajsta in petnajsta alinea,
ki se glasita:
“– članstvo strokovnega delavca, kot izpraševalca,
v šolski predmetni komisiji, izpitnem odboru ali
izpitni komisiji v zavodu,                        20
- predsedovanje šolski predmetni komisiji, izpitnem
odoru ali izpitni komisiji v zavodu                   30“
4. člen
Prva alinea 12. člena spremeni tako, da se glasi:
“– strokovno utemeljen in racionalen pristop pri opravljanju delovnih nalog, ki ga pisno ugotovi in utemelji delodajalec v vsakem ocenjevalnem obdobju, in sicer:
– dosega pričakovane rezultate                      10
– presega pričakovane rezultate                     15
– izjemno presega pričakovane rezultate                 25“
5. člen
V 15. členu se črta četrti odstavek.
6. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Predlog za napredovanje iz prvega odstavka tega člena poda zaposleni ravnatelju v pisni obliki.“
7. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pisna dokazila se lahko za napredovanje uporabijo le enkrat, veljajo pa le tista, ki so pridobljena v napredovalnem obdobju.“
Dodata se nova odstavka, peti in šesti, ki se glasita:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se presežek točk, zbranih na podlagi 10., 11. in 13. člena tega pravilnika, prenese v naslednje napredovalno obdobje.
Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev iz 10., 11. in 13. člena tega pravilnika, se ne upoštevajo v postopkih napredovanja v nazive.“
8. člen
Šesti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zaposlenemu pripada plača v skladu z odločbo iz drugega odstavka tega člena od 1. februarja, 1. junija oziroma 1. oktobra, odvisno od tega, kdaj je bilo ugotovljeno izpolnjevanje pogojev za napredovanje na podlagi 19. člena tega pravilnika.“
9. člen
Za 22. členom se dodata nova, 22.a in 22.b, člena, ki se glasita:
“22.a člen
Za prvo zaposlitev iz prejšnjega člena se šteje tudi razporeditev zaposlenega, ki je bil na dan 1. marca 1997 ravnatelj in v skladu z določbami zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96 in 20/97) ni mogel biti razporejen v plačilni razred.
Izpolnjevanje pogojev, določenih za napredovanje v tem pravilniku, za višji plačilni razred, se opravi na obrazcu št. 2. Pri tem se šteje ocena delovne uspešnosti, ki jo je, v skladu z odredbo o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev oziroma direktorjev drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 57/94 in 45/97) ravnatelju določil svet zavoda. Ravnateljevo delo je ocenjeno kot uspešno, če je v zadnjem letu iz tega naslova pridobil najmanj 16% uspešnosti.
Zaposleni iz prvega odstavka, ki je izpolnil pogoje za napredovanje v skladu s 3. točko prvega odstavka 26. člena tega pravilnika, se uvrsti v plačilni razred, ki bi ga dosegel, če bi glede na število let dejanske delovne dobe, napredoval vsaka tri leta.
22.b člen
Zaposleni, ki se zaposli v drugem vzgojno-izobraževalnem zavodu na delovno mesto v isti tarifni skupini, obdrži najmanj enako število plačilnih razredov, kot jih je dosegel v prejšnjem vzgojno-izobraževalnem zavodu.“
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-6/96
Ljubljana, dne 14. aprila 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance