Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2294. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste, stran 6036.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 6. člen statutarnega sklepa Občine Komenda (Uradni list RS, št. 10/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 2. člena zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98) je Občinski svet občine Komenda na 5. seji dne 13. maja 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Komenda, s sedežem Zajčeva cesta 23, Komenda (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Komenda Moste (v nadaljevanju: zavod), in sicer tako, da Osnovna šola Komenda Moste postane javni zavod za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter k zavodu pripoji enoto vrtca na območju Občine Komenda.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Komenda Moste.
Sedež zavoda: Moste 40, Komenda.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Komenda Moste.
V sestavo OŠ Komenda Moste sodijo:
– šola v Mostah;
– šola v Komendi;
– enota vrtca v Komendi z oddelkom Mehurčki (v nadaljnjem besedilu: vrtec).
3. člen
V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje strokovne službe:
– svetovalna služba;
– računovodstvo;
– tajništvo in
– tehnična služba.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču v Ljubljani, pod reg. št. 1287/00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolsko in predšolsko vzgojo.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Vrtec v pravnem prometu nima pooblastil.
2. Pečat zavoda
7. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime: OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 20 mm, z enako vsebino, kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Vrtec, ki ima pri vzgojno-izobraževalni dejavnosti v skladu z zakonom in pravili zavoda določena pooblastila, uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Pečat ima v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem robu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Komenda Moste, pod grbom pa ime in sedež vrtca.
8. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelj njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
10. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja, podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb
11. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok na področju Občine Komenda v okviru enotnega šolskega okoliša. V šolski okoliš OŠ Komenda Moste sodijo naslednji prostorski okoliši: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17.
Šolski okoliš je fleksibilen.
Ravnatelj je dolžan smotrno in gospodarno oblikovati oddelke za celotno območje šolskega okoliša.
Matična enota je Osnovna šola Moste, kjer je sedež zavoda.
Vpisovanje otrok v osnovno šolo je na sedežu zavoda.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
12. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko in splošno izobraževanje;
– M/80.4 Izobraževanje odraslih;
– M/80.101 Dejavnost vrtcev;
– Prevozi otrok za potrebe realizacije letnega delovnega načrta zavoda.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
13. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Z letnim delovnim načrtom se določi vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom s tem, da se vključi tudi tiste družbene aktivnosti in dejavnosti, ki so v interesu same lokalne skupnosti.
14. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke v starosti od enega leta do vstopa v šolo.
15. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoj, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela, ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
16. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
17. člen
IV. ORGANI ZAVODA
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestava in način izvolitve oziroma imenovanja je določena v pravilih zavoda.
1. Svet zavoda
18. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja;
– pet predstavnikov delavcev zavoda;
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in načinu, kot ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed učiteljskega zbora tri člane;
– izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev en član;
– iz vrtca en član.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer:
– iz sveta staršev šole dva predstavnika;
– iz sveta staršev vrtca enega predstavnika.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
19. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
20. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
21. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.
22. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne šole in vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov posamezne šole ali vrtca, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
23. člen
Za člane sveta zavoda je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz šol in vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste podružnične šole dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
24. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahtevek za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojal razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
25. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju.
2. Ravnatelj
26. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev;
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic otrok in obveznostih učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol oziroma vrtca;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in je odgovoren za učni uspeh učencev;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
27. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
28. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
29. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem, ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote in vrtca v Komendi
30. člen
Enota šole in vrtca v Komendi ima vodjo.
Za vodjo enote šole oziroma vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote šole in vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote šole oziroma vrtca.
Vodja enote šole oziroma vrtca opravlja poleg dela učitelja oziroma vzgojitelja tudi organizacijske naloge v enoti in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
31. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Strokovna organa v vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
32. člen
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ima naslednje pristojnosti:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja;
– določa o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
35. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko premeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
36. člen
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev šole in svet staršev vrtca
37. člen
Za organizirano uresničevanje interesa se v zavodu oblikujeta svet staršev šole in svet staršev vrtca.
Svet staršev šole in svet staršev vrtca sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek šole oziroma vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
38. člen
Svet staršev ima predvsem naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe;
– dajeta soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
– dajeta mnenje o predlogu programa razvoja šole oziroma vrtca in o letnem delovnem načrtu;
– razpravljata o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnim delom,
– volita predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravljata druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba in knjižnica
39. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja ter nadaljnjega razvoja zavoda.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
40. člen
Zavod ima knjižnico, ki zbira knjižnično gradivo, katerega strokovno obdeluje, hrani in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo v okviru izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
41. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnosti, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitivi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in morajo obvladati slovenski jezik.
42. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
43. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest, ne more pa s pravnimi poslu odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
44. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa lahko tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister oziroma ustanovitelj.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
45. člen
Zavod lahko ustanovi skupen šolski sklad in sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda oziroma oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa ali dejavnosti vrtca oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standardnega pouka, vzgoje in varstva ipd.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki zavoda, ostali člani pa predstavniki sveta staršev šole in sveta staršev vrtca.
Sveta staršev imenujeta člane upravnega odbora in predsednika s tem, da predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
46. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge institucije, določene z zakonom.
48. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
49. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativu, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
50. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Svet zavoda opravlja naloge do izteka sedaj veljavnega mandata (marec 2000) ter konstituiranja novoizvoljenega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
Ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja vrtca opravljajo funkcijo do izteka sedaj veljavnega mandata.
52. člen
Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št. 1287/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Komenda Moste (Uradni list RS, št. 21/96).
54. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 30. 6. 1999.
Št. 02201-1/99
Komenda, dne 13. maja 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

AAA Zlata odličnost