Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2293. Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 1999, stran 6035.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 62/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/9, 10/98) in 6. člena statutarnega sklepa Občine Komenda (Uradni list RS, št. 10/99) je Občinski svet občine Komenda na 5. seji dne 13. 5. 1999 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komenda za leto 1999
1. člen
Proračun Občine Komenda za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov               v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki                    349.512
II. Skupaj odhodki                     377.112
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)            27.600
A)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
   kapitalskih deležev                     0
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital.
   deležev (IV.–V.)                       0
B)  Račun financiranja
VIII.Zadolževanje proračuna                    0
IX. Odplačilo dolga                       0
X.  Neto zadolževanje                      0
XI. Zmanjšanje sredstev na računih             27.600
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki so izkazani v bilanci in prihodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Odhodki in drugi izdatki so po namenih izkazani v posebnem delu proračuna.
2. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom oziroma so opredeljeni v okviru obrazložitve proračunskih postavk.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
3. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, se morajo upoštevati običajni roki plačil.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju v primerih, ko je predplačilo utemeljeno z vidika gospodarnosti.
Kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem letu, se plačilo lahko prenese v naslednje leto.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma na vse uporabnike v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti.
Če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša znesek sredstev za posamezne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev.
5. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa v skladu z določbami področne zakonodaje.
6. člen
Uporabniki smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če skupna letna pogodbena vrednost ne presega 5,000.000 SIT.
Za izvajalska dela, katerih skupna letna pogodbena vrednost ne presega 5,000.000 SIT je potrebno pridobiti najmanj tri ponudnike, za katere smatra občinska uprava, da so primerni in izkažejo sposobnost izvajanj.
Javna podjetja in javni zavodi v lasti oziroma solasti Občine Komenda so dolžni vsa izvajalska dela in naročila oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih, če vrednost posamičnega naročila oziroma dela presega 5,000.000 SIT. Za oddajanje del in naročil med vrednostjo 1,000.000 SIT in 5,000.000 SIT so dolžna javna podjetja in javni zavodi v lasti oziroma solasti Občine Komenda zbrati najmanj tri ponudbe.
7. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
8. člen
V rezerve Občine Komenda se izloči 0,5% od skupno doseženih prihodkov.
9. člen
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev za namene iz 1. točke prvega odstavka tega člena odloča župan. Posameznim upravičencem sredstev za te namene se praviloma nepovratno namenijo finančna sredstva v višini do 10% nastale škode. O povračilih nad 10% nastale škode odloča Občinski svet občine Komenda.
10. člen
Župan samostojno odloča o pridobitvi, odtujitvi ali zamenjavi nepremičnin, premičnin in kapitalskih vložkov, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 5,000.000 SIT.
11. člen
Morebitna prosta sredstva proračuna oziroma trenutni presežki se zaradi ohranjanja realne vrednosti lahko plasirajo tako, da je zagotovljena njihova varnost in s tem ni ogrožena tekoča likvidnost proračuna. O plasiranju sredstev odloča župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Komenda.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
14. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstev rezerv.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 40502-1/99
Komenda, dne 13. maja 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

AAA Zlata odličnost