Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999

Kazalo

1073. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del industrijske cone v Lendavi, stran 2576.

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97 in 52/98) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 16. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del industrijske cone v Lendavi
1. člen
V 2. členu odloka o zazidalnem načrtu za del industrijske cone v Lendavi (Uradne objave Pomurja, št. 23/88) – (v nadaljnjem besedilu: odlok) se črtajo besede: “SGP Konstruktor TOZD Gradbenik“.
2. člen
V 4. členu odloka se:
v drugem odstavku črtajo besede: “SGP Konstruktor TOZD Gradbenik in“,
v tretjem odstavku se besede “investitorja sta dolžna“ nadomestijo z besedami: “investitor je dolžen”,
v zadnjem odstavku se črtajo besede: “in SGP Konstruktor TOZD Gradbenik ter SGP Konstruktor TOZD Gradbenik“,
v zadnjem stavku istega člena pa se besede: “obe organizaciji združenega dela “nadomestijo z besedami: “LEK Ljubljana“
3. člen
V 5. členu se v celoti črta prva alinea.
4. člen
V 7. členu se v celoti črta 1. točka z vsemi petimi alineami.
5. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki glasi:
“V območju zazidalnega načrta od parc. št. 6776 in 1695 do parc. št. 764, 763, 759 in 761 do železniške proge, se bo izdelala dopolnitev tega zazidalnega načrta za potrebe LEK Ljubljana. Do sprejetja dopolnitev zazidalnega načrta so dovoljeni posegi v prostor izključno za izgradnjo komunalne in energetske infrastrukture za sedanjo in predvideno proizvodnjo LEK Ljubljana. Investitor si je za te posege dolžan priskrbeti lokacijsko dokumentacijo za pridobitev lokacijskega dovoljenja.”
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-5/88-7
Lendava, dne 16. marca 1999.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost