Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999

Kazalo

1071. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, stran 2575.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97 in 52/98) je Občinski svet občine Lendava na 6. seji dne 29. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
1. člen
(uvodne določbe)
Dopolnijo in spremenijo se prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, objavljene v Uradnem listu RS, št. 11/95, ki so bile sprejete za območje nove Občine Lendava na podlagi predhodno sprejetih planskih dokumentov za bivšo Občino Lendava, in sicer: dolgoročni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87), spremembe (Uradne objave, št. 2/98), družbeni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 21/87) spremembe (Uradne objave, št. 2/89) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92).
2. člen
Dopolnitve in spremembe prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava se nanašajo na predvideno gradnjo čistilnih naprav za gravitacijsko območje mesta Lendava in naselja Hotiza.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V besedilu dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje 1986-2000 (Uradne objave, št. 13/87) se dopolni poglavje 7.3.2.2. Komunalna infrastruktura, Kanalizacijsko omrežje, in sicer se k drugemu odstavku še doda novi stavek, ki glasi:
“Za naselje Hotiza se zgradi čistilna naprava z najmanj 900 enot kapacitete.”
4. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje Občine Lendava, in sicer:
a) Karte v merilu 1:25000
– zasnova primarne rabe prostora
– zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih naprav,
b) karti v merilu 1:5000, ki sta istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, in sicer karte z oznakami: Ljutomer 7 in Peklenica 11, 12.
5. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se besedilo srednjeročnega družbenega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 21/87), in sicer poglavje 11.2.12.
Urejanje kanalizacijskega omrežja, kjer se na koncu doda:
– izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave in gravitacijskem področju naselja Hotiza.
6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Lendava, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000, navedeni že v 4. členu tega odloka.
7. člen
Kartografski del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava so na vpogled občanom na sedežu Občine Lendava.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0001/95
Lendava, dne 29. marca 1999.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost