Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

556. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana, stran 939.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95, 27/96) je občinski svet občine Pivka na svoji seji dne 20. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Pivka s sedežem Kolodvorska c. 5, Pivka (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Košana (v nadaljevanju: zavod).
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena se uporabljajo določbe zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Košana.
Sedež zavoda: Dolnja Košana 61, Košana.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Košana.
3. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik OŠ Košana vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru na registrskem vložku št. Srg 1964/92 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 33 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Košana.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja in izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo, ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov namestnik. Namestnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Gornja Košana, Neverke, Nova Sušica, Ribnica, Stara Sušica, Suhorje in Volče.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 Predšolska vzgoja (dejavnost vrtcev),
– H/55.51 Storitve menz,
– R/60.23 Cestni potniški prevozi.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njihovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, najegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
17. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Prdlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni.
Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatiov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov je izvoljen kandidat, ki se ga določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno prvico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
21. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda, uporabljalo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja nihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistematizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega namestnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Namestnik ravnatelja
23. člen
Namestnik ravnatelja je pooblaščeni delavec zavoda, ki v odsotnosti ravnatelja opravlja njegove funkcije v okviru pooblastil.
3. Drugi organi
24. člen
Glede nalog, pristojnosti in oblikovanja strokovnih organov zavoda in sveta staršev se uporabljajo določbe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
25. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
26. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
27. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda na predlog ravnatelja.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
29. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut Osnovne šole Košana, ki ga je sprejel svet šole 16. 11. 1992.
31. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem z zakonom.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
32. člen
Zavod mora sprejeti pravila zavoda in izvoliti svet šole v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4/96
Pivka, dne 20. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti