Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1997 z dne 10. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1997 z dne 10. 12. 1997

Kazalo

3677. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, stran 5998.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 35/95) in določil statutov Občine Borovnica, Občine Brezovico in Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec so občinski sveti na svojih sejah: Občinski svet občine Vrhnika, dne 29. 5. 1997, Občinski svet občine Borovnica, dne 23. 10. 1997, Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, dne 10. 7. 1997, Občinski svet občine Brezovica, 10. 7. 1997 sprejeli
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
1. člen
Občine soizdajateljice glasila Naš časopis ugotavljajo, da je odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis potrebno dopolniti in spremeniti zaradi zagotavljanja tehničnih možnosti za izvajanje ustanoviteljskih, izdajateljskih in organizacijskih določb odloka.
2. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da pravilno glasi:
“Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet občine ustanoviteljice s soglasjem komisije za izdajanje glasila, na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Programska zasnova se objavi v Našem časopisu.”
3. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da pravilno glasi:
“(komisija za izdajanje glasila)
Občinski sveti kot soizdajatelji imajo skupno komisijo za izdajanje glasila (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki je imenovana za štiriletno mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine ustanoviteljice.
Komisija je sestavljena iz predstavnikov vseh občin soizdajateljic glasila, pri čemer vsak občinski svet vanjo imenuje dva predstavnika, Občinski svet občine Vrhnika pa tri.
Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje odpokliče člana komisije pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.
Naloge komisije so:
– predlaga občinskemu svetu imenovanje odgovornega urednika,
– obravnava programsko zasnovo glasila in daje soglasje k njej,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila in o njih sprejema stališča, opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila,
– obravnava in daje mnenja o ekonomskih in drugih vprašanjih v zvezi z glasilom,
– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
– pisno obvešča občinske svete (najmanj enkrat letno) o uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj glasila.
4. člen
Spremenijo se prvi, drugi in četri odstavek 10. člena odloka, ki pravilno glasijo:
“Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet občine Vrhnika na predlog komisije za izdajanje glasila.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
Občinski svet občine Vrhnika lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo, ali zoper uredniško politiko glasila.”
5. člen
Doda se nov 10.a člen, ki glasi:
“Vsa tehnična opravila razpisa za imenovanje komisije za izdajanje glasila in odgovornega urednika opravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine ustanoviteljice, ki tudi določi roke za izvedbo posameznih postopkov.
Stroške v zvezi z imenovanjem nosijo občine soizdajateljice sorazmerno glede na delež pri nakladi glasila.”
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.