Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997

Kazalo

3194. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Kočevje, stran 5229.

Na podlagi 2. in 13. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), 2. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 30. redni seji dne 30. 9. 1997 sprejel
O D L O K
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, se za območje Občine Kočevje določa način, pogoje in obliko opravljanja lekarniške dejavnosti.
2. člen
(1) Lekarniško dejavnost na območju Občine Kočevje opravlja javni zavod, katerega ustanovitelj je Občina Kočevje oziroma na podlagi koncesije zasebniki (izvajalci javne službe).
(2) Organizacijo in delovanje javnega zavoda se določi s posebnim odlokom. Javni zavod opravlja lekarniško dejavnost v skladu z zakonom in s smiselnim upoštevanjem določb tega odloka, o načinu zagotavljanja storitev predmetne javne službe.
II. POGOJI ZA IZBOR KONCESIONARJA
3. člen
(1) Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati predvsem naslednje pogoje:
– da je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 7. oziroma 8. člena zakona o lekarniški dejavnosti in 35. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96);
– da pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti na območju občine za čas trajanja koncesije;
– da ima najmanj 7-letne delovne izkušnje, od tega najmanj 3-letne vodstvene izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije ter s tem v zvezi predloži ustrezna priporočila;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da se obveže, da bo v skladu z zakonom razpolagal z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem koncesije povzročil tretji osebi ali občini oziroma poda drugo garancijo, s katero prevzame odgovornost za eventualno škodo.
(2) Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
III. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
4. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na celotnem območju Občine Kočevje;
– druga pooblastila v skladu z zakonom.
5. člen
Koncesionar, kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti, na območju Občine Kočevje izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije oziroma Občine Kočevje;
– da opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe;
– da prodaja svoje storitve v skladu s ceno svojih storitev;
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega organa omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da občinski upravi Občine Kočevje predloži kopijo letne bilance;
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za izvajanje koncesionirane javne službe;
– da zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije;
– da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje predmetne dejavnosti.
6. člen
(1) Koncesionar mora izvajati koncesionirano javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno.
(2) Koncesionar mora v okviru opravljanja lekarniške dejavnosti zagotoviti izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
7. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti delovanje lekarne v poslovnem času, ki ne sme biti krajši od 66 ur na teden in ga potrjuje pristojni oddelek uprave občine Kočevje.
(2) V času, ko je lekarna zaprta mora koncesionar na širšem območju Občine Kočevje zagotoviti neprekinjeno preskrbo z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih.
(3) Obliko dežurstva oziroma način stalne pripravljenosti v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih določi uprava Občine Kočevje, na predlog koncesionarja.
IV. TRAJANJE KONCESIJE
8. člen
Koncesija se podeli za dobo sedem let.
9. člen
Rok in način pričetka izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije je določen s koncesijsko pogodbo in tem odlokom.
V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
10. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha na načine določene z zakonom, tem odlokom oziroma koncesijsko pogodbo.
VI. FINANCIRANJE
11. člen
Koncesionar se financira izključno iz lastnih sredstev.
12. člen
(1) Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem lekarniške dejavnosti v preteklem letu.
(2) Podrobnejše pogoje plačila iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v koncesijski pogodbi.
(3) Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek občine.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
(1) Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se opravlja v skladu z zakonom.
(2) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo v okviru svojih pristojnosti tudi pristojni oddelek uprave Občine Kočevje ter svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Kočevje.
14. člen
(1) Koncesionar mora Nadzornemu odboru občine Kočevje, na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev koncesirane gospodarske javne službe.
(2) Člani Nadzornega odbora občine Kočevje morajo podatke o poslovanju koncesionarja za katere so izvedeli med opravljanjem nadzora iz prejšnjega odstavka tega člena, varovati kot poslovno skrivnost.
VIII. IZBOR KONCESIONARJA
15. člen
Občina Kočevje pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
IX. DRUGE DOLOČBE
16. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti odpre podružnico na območju Občine Kočevje, kjer je to potrebno zaradi racionalnejše izdaje zdravil.
(2) Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne izda pristojni oddelek uprave Občine Kočevje, po poprejšnjem mnenju lekarniške zbornice.
(3) Poslovne prostore podružnice zagotavlja izvajalec javne službe oziroma Občina Kočevje.
17. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko zagotovi priročno zalogo zdravil v zdravstvenem zavodu ali njegovi dislocirani enoti oziroma pri zasebnem zdravniku, če v kraju, kjer je organizirana zdravstvena služba ni lekarne ali njene podružnice.
(2) Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda pristojni oddelek uprave Občine Kočevje, po poprejšnjem mnenju lekarniške zbornice.
18. člen
Prostore centralne enote lekarne zagotovi Občina Kočevje.
19. člen
(1) Izvajalec javne službe se zavezuje, da obdrži v delovnem razmerju, kakršno je obstajalo pred pridobitvijo koncesije vse strokovne delavce, ki so bili zaposleni v javnem zavodu oziroma, ki jih je zaposlil predhodni koncesionar.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko izvajalec javne službe prekine oziroma spremeni obliko delovnega razmerja z zaposlenimi iz prejšnjega odstavka tega člena le s predhodnim soglasjem koncedenta.
20. člen
Ob prevzemu javne službe je izvajalec javne službe dolžan po nabavni ceni odkupiti zalogo zdravil in drugih medicinskih sredstev, ki jih je nabavil javni zavod oziroma predhodni koncesionar.
21. člen
(1) Koncesionar mora najkasneje v petnajstih dneh po pridobitvi koncesije zaprositi ministrstvo pristojno za zdravstvo za ugotovitev izpolnjevanja pogojev, za opravljanje lekarniške dejavnosti.
(2) Koncesionar mora pričeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti najkasneje v tidesetih dneh po dnevu, ko je prejel obvestilo ministrstva pristojnega za zdravstvo, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje lekarniške dejavnosti.
22. člen
Izvajalec javne službe je dolžan opravljati lekarniško dejavnost v Občini Kočevje, do prevzema le te s strani novega izvajalca.
X. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/96-152
Kocevje, dne 6. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost