Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997

Kazalo

3184. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci, stran 5211.

Na podlagi 40. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci na seji dne 2. 9. 1997 sprejel
P O S L O V N I K
o delu nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine pošteno, strokovno in nepristransko.
3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine, deluje v okviru svoje pristojnosti samostojno.
4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik odbora, ki ga imenuje občinski svet.
6. člen
Naloge predsednika odbora so naslednje:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov, ki jih sprejme nadzorni odbor,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in skrbi za njegovo izvajanje,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi občinskega sveta in občinsko upravo,
– občinskemu svetu poroča o sejah nadzornega odbora ter o ugotovljenem stanju,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo nadzornega odbora vodi predsednik odbora, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član odbora.
Nadzorni odbor dela praviloma na sejah.
8. člen
Seje nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa poblaščeni član odbora.
Predlog dnevnega reda seje nadzornega odbora določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora, praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov nadzornega odbora in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik nadzornega odbora, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu za sejo je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki bo obravnavano na seji nadzornega odbora. Predsednik nadzornega odbora lahko povabi na sejo pripravljalce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter župana občine.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje nadzornega odbora, kraj, datum, uro pričetka in trajanja seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlogom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji nadzornega odbora,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov nadzornega odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in zapisnikar.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah je praviloma javno z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
12. člen
Zapisniki in ostala gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi.
Po poteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira.
Zapisniki in sklepi nadzornega odbora se hranijo trajno, ostalo gradivo pa deset let.
13. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe nadzornega odbora, opravljajo delavci občinske uprave.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– nadzira razpolaganje s premoženjem občine,
– nadzira namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega leta načrt dela za tekoče leto.
Poleg zadev iz programa dela, mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet in župan občine ali če kakršenkoli indic vzbudi nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamensko uporabo oziroma razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko odločilne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje občine.
16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Kolikor gre za obsežnejšo ekspertizo za izdelavo katere bi znašala pogodbena vrednost nad 100.000 SIT je potrebno pridobiti poprejšnje soglasje občinsekga sveta.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.
18. člen
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno poročilo, v katerem je navedena nadzorna oseba in predmet pregleda, ugotovitve in zapažanja odbora ter morebitna priporočila.
Nadzorni odbor dostavi poročilo nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Kolikor nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pristojnemu državnemu organu.
Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se hranijo dokazi, sledovi in predmeti na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi občinski svet in župana.
19. člen
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo v ožjem sorodstvu (vključimo I. koleno), če je član upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe ali če je v obdobju enega leta, računamo od datuma pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.
20. člen
Nadzorni odbor je dolžan dvakrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor, veljati pa prične z dnem, ko da k njemu soglasje občinski svet.
Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
22. člen
Za vsa vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.
Predsednik
nadzornega odbora
Štefan Žiško l. r.
Na podlagi 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 12. redni seji, dne 9. 10. 1997 sprejel sklep, da soglaša s poslovnikom nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost