Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997

Kazalo

3182. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, stran 5207.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 71/95 – odl. US in 8/96), 93. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 8/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 65/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 14/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 68/96 – odl. US in 26/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 3. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
I. USTANOVITELJ
1. člen
Mestna občina Ljubljana je ustanovitelj javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Mesto Ljubljana je na podlagi sklepa št. 10-090/67 z dne 22. 11. 1967 (Glasnik, št. 38/67) dobilo ustanoviteljske pravice do javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, ki je pooblaščen za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti.
Sedež ustanovitelja je Mestni trg 1, Ljubljana.
Zavod je pravni naslednik Zdravstvenega doma Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom pod št. RGZ III. 320/1 z dne 11. 1. 1968 ter pod registrskim vložkom št. Reg. vl. 1/120/00 in prevzame vse njegove pravice in obveznosti.
2. člen
S tem odlokom se določa organiziranje in delovanje zavoda na območju Mestne občine Ljubljana v skladu z zakonom o zavodih in zakonom o zdravstveni dejavnosti.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je Zdravstveni dom Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Miklošičeva 24.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
a) Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7. členom zakona o zdravstveni dejavnosti, zlasti pa:
– organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– nujno medicinsko pomoč,
– splošno medicino,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko,
– izvaja in zagotavlja družinsko medicino,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
– medicino dela,
– fizioterapijo in rehabilitacijo,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe Mestne občine Ljubljana.
Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce Mestne občine Ljubljana in v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja za prebivalce ostalih občin, pravnih naslednic Mesta Ljubljana.
b) Zavod opravlja znanstveno-raziskovalno delo s področja primarnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in 13/93), planom zdravstvenega varstva RS, programi in sklepi Ministrstva za zdravstvo RS, ter Ministrstva za znanost in tehnologijo RS, (odločba Ministrstva za znanost in tehnologijo z dne 17. 1. 1994, pod št. 236).
c) Kot izvajalec praktičnega pouka za učence in študente zdravstvenih, socialnih šol in Medicinske fakultete, sekundarija in specializacij, na podlagi 33. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ima zavod status učnega zavoda, v skladu s programi in sklepi Ministrstva za zdravstvo RS in Ministrstva za šolstvo in šport RS.
Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje podrazrede:
– N 85.1 zdravstvo,
– N 85.121 osnovna zdravstvena dejavnost,
– N 85.12 izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– N 85.122 specialistična ambulantna dejavnost,
– N 85.130 zobozdravstvena dejavnost,
– N 85.14 druge zdravstvene dejavnosti,
– N 85.141 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
– N 85.315 socialno varstvo, druge oblike institucionalnega varstva,
– M 80.2 srednješolsko izobraževanje,
– M 80.3 visokošolsko izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, d.n.,
– K 73.101 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
V skladu s 4. in 5. členom zakona o zdravstveni dejavnosti, planom zdravstvenega varstva RS in 6. členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se dejavnost zavoda izvaja v naslednjih strokovno poslovnih organizacijskih enotah:
– enota primarnega zdravstvenega varstva Bežigrad – ZD Bežigrad,
– enota primarnega zdravstvenega varstva Center – ZD Center,
– enota primarnega zdravstvenega varstva Moste-Polje – ZD Moste-Polje,
– enota primarnega zdravstvenega varstva Šiška – ZD Šiška,
– enota primarnega zdravstvenega varstva Vič-Rudnik – ZD Vič-Rudnik,
– enota splošne nujne medicinske pomoči – SNMP Ljubljana,
– enota primarnega zdravstvenega varstva Šentvid.
6. člen
V skladu z 18. členom zakona o zavodih iz ekonomskih interesov zavod lahko v skladu s statutom ustanovi samostojne ekonomske enote v obliki mešanih družb za opravljanje del na področju zdravstvene in poslovne informatike in za opravljanje poslov nabave in vzdrževanja.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet in nadzorni odbor.
8. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet šteje 13 članov, od katerih 5 članov izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 7 članov imenuje ustanovitelj in 1 člana predstavnikov zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Naloge in pristojnosti sveta zavoda se določijo v statutu zavoda.
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko znova imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih.
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri.
10. člen
Če sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja zdravstvenega zavoda ločeni, vodi strokovno delo zdravstvenega zavoda strokovni vodja, ki vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi, raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju medicinskega sveta. Imenuje se na podlagi javnega razpisa. Mandat strokovnega vodje traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Področje delokroga, pristojnosti in odgovornosti strokovnega vodje so opredeljeni v statutu zavoda.
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.
11. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz področja dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge, z akti zavoda določene naloge.
Strokovni svet sestavljajo strokovni vodje strokovno poslovnih enot in predsedniki komisij posameznih dejavnosti, določenih v statutu zavoda.
12. člen
Nadzorni odbor je sedemčlanski. Sestavljen je iz treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana ter štirih predstavnikov Zdravniške zbornice, Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij, drugih zbornic zdravstvene dejavnosti in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Člane nadzornega odbora potrdi svet zavoda na predlog direktorja. Pravice in obveznosti nadzornega odbora so opredeljene v statutu zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
13. člen
Zavod ima statut. S statutom zavoda se ureja organizacija zavoda, organi zavoda, njihove pristojnosti in način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.
V skladu s statutom zavod lahko pripravi tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje.
14. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Druge splošne akte, razen statusnih listin, ki urejajo spremembe, sprejme svet zavoda.
VII. ORGANI STROKOVNO POSLOVNIH ENOT
15. člen
Organi strokovno poslovnih enot so:
– direktor,
– strokovni direktor – namestnik direktorja,
– strokovno poslovni svet – strokovni kolegij enote.
Direktor strokovno poslovne enote organizira in vodi poslovanje strokovno poslovne enote in je neposredno odgovoren za zakonitost poslovanja ter v okviru svojih pooblastil tudi za poslovni uspeh enote. Direktorja enote imenuje in razrešuje svet zavoda. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
Strokovni direktor strokovno poslovne enote vodi in odgovarja za strokovno delo enote. Imenuje in razrešuje ga svet zavoda na predlog strokovno poslovnega sveta enote. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
Strokovno poslovni svet enote obravnava vprašanja s področja strokovnega dela enote in odloča o strokovnih in poslovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda.
Strokovno poslovni svet sestavljajo predstojniki dispanzerjev oziroma služb. Člana po funkciji sta strokovni in poslovni direktor enote.
Ostale naloge in izvrševanje odločitev so opredeljene v statutu zavoda.
Dispanzerje, laboratorije in ostale celovite zdravstvene dejavnosti vodijo predstojniki. Odgovorni so za strokovno, izobraževalno in raziskovalno delo, za smotrno organizacijo, za ustrezno strokovno usposobljenost osebja in za strokoven razvoj, usklajen z ekonomskimi možnostmi. V okviru svojih pooblastil so odgovorni za poslovni uspeh.
Predstojnike imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog medicinskega sveta. Imenujejo se na podlagi internega razpisa po pridobitvi strokovnega mnenja strokovno poslovnega sveta enote.
VIII. DELOVNA TELESA ZAVODA
16. člen
Izobraževalno dejavnost zavoda vodi in usklajuje svet za izobraževanje, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih enot. Izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
Naloge in pristojnosti izobraževalnega sveta določa statut zavoda.
17. člen
Raziskovalno dejavnost vodi in usklajuje raziskovalni svet. Sestavljajo ga predstavniki posameznih enot. Člani raziskovalnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
Naloge in pristojnosti raziskovalnega sveta določa statut zavoda.
IX. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Sredstva za delo zavoda, s katerimi upravlja zavod, so razen premoženja ustanovitelja, še:
– sredstva iz proračuna ustanovitelja,
– sredstva po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi zavarovalnimi zavodi in skupnostmi,
– sredstva po pogodbi z Ministrstvom za zdravstvo RS, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,
– sredstva, ki jih zavod dobi s prodajo storitev,
– sredstva po pogodbi z Ministrstvom za šolstvo in šport RS, oziroma Ministrstvom za znanost in tehnologijo RS,
– druga sredstva ustanovitelja,
– drugi viri (dotacije, darila).
Medsebojne finančne in druge obveznosti strokovno organizacijskih enot ter postopki dogovorov napram tretjim se določijo v statutu zavoda.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati ustanovitelju druge podatke o poslovanju, v skladu z zakoni.
X. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
19. člen
Presežek prihodka nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti.
S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod oziroma posamezne strokovno poslovne enote ustvarijo z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba in je knjigovodsko dokumenitran, zavod oziroma posamezne strokovno poslovne enote razpolagajo samostojno v skladu z zakonom.
20. člen
V primeru primanjkljaja sredstev dejavnosti iz prvega odstavka 20. člena tega odloka se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem. Zavod oziroma posamezne strokovno poslovne enote odgovarjajo za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolagajo.
Za obveznosti zavoda je odgovoren ustanovitelj subsidiarno v višini sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.
22. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
XII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM
23. člen
Zavod:
– sprejema program zdravstvenega varstva in enkrat letno poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj:
– usklajuje program zdravstvenega varstva, spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva,
– določa in zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe,
– zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje,
– sprejema ukrepe, s katerimi zavezuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da zagotavlja sredstva za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega odloka v okviru splošnega dogovora za osnovno zdravstveno dejavnost,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– imenuje v svet zavoda in nadzorni odbor zavoda svoje predstavnike.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Do uveljavitve statuta zavoda uporablja zavod statut ter druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
Svet zavoda sprejme statut v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka, ki začne veljati, ko da nanj soglasje Mestni svet mestne občine Ljubljana.
25. člen
Do imenovanja poslovodnega organa skladno s tem odlokom opravlja zadeve tega organa vršilec dolžnosti poslovodnega organa.
26. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku 45 dni po uveljavitvi tega odloka. Do oblikovanja sveta zavoda po tem odloku opravlja njegove naloge dosedanji organ upravljanja.
27. člen
Ta odlok začne veljati, po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50-2/97
Ljubljana, dne 3. julija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti