Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1997 z dne 26. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1997 z dne 26. 9. 1997

Kazalo

2982. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Mengeš, stran 4932.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 21. člena statuta Občine Mengeš je Občinski svet občine Mengeš na 30. seji dne 17. septembra 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Mengeš
1. člen
Za območje Občine Mengeš se razpiše referendum o uvedbi samoprispevka v denarju za financiranje:
– izgradnje športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš,
– prostorske razširitve Osnovne šole Mengeš,
– pomoč pri obnovi Gasilskega doma Loka.
2. člen
Referendum bo 19. oktobra 1997 od 7. do 19. ure, na volilnih mestih, ki jih bo določila občinska volilna komisija.
3. člen
Iz občinskega samoprispevka, se bo predvidoma zbralo 173 mio SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izgradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš, prostorsko razširitev Osnovne šole Mengeš in pomoč pri obnovi Gasilskega doma Loka.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekali o uvedbi samoprispevka za dobo 5 let in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mengeš in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od bruto plač, zmanjšanih za davek in prispevke,
2. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1,5%,
3. upokojenci po 1,5% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke,
4. krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka nezgodnih in gozdnih površin po 1,5% (2x znesek izglasovanega samoprispevka),
5. zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanske obrti) po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
6. zavezanci, ki dosegajo dohodek za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke.
6. člen
Samoprispevka ni mogoče uvesti:
– od prejemkov iz socialnih varnostnih pomoči,
– od priznavalnin,
– od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne,
– od denarnega nadomestila za telesno okvaro,
– od dodatka za pomoč in posrežbo,
– od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov,
– od štipendij ter od nagrad, ki jih prejmejo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi,
– od plač delavcev in drugih občanov, ki ne presegajo zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtrgujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunala in odtrgala samoprispevek DURS, Davčni urad Ljubljana, izpostava Domžale.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Občini Mengeš dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala strogo namensko na posebnem računu Občine Mengeš pri Agenciji RS za plačilni promet, ekspozitura Domžale – občinski samoprispevek.
S sredstvi samoprispevka bo upravljal Občinski svet občine Mengeš, ki je tudi odgovoren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo sredstev samoprispevka.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Agencija RS za plačilni promet Domžale ter Davčni urad – izpostava Domžale oziroma vsi, ki imajo pristojnost za kontroliranje, obračunavanje in odvajanje samoprispevka.
9. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in ljudski iniciativi.
Izid glasovanja se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani Občine Mengeš, ki so vpisani v splošni volilni imenik Občine Mengeš.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
OBČINA MENGEŠ
Na referendumu dne 19. 10. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002 na območju Občine Mengeš, ki se bo uporabil za izgradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš, prostorsko razširitev Osnovne šole Mengeš in pomoč pri obnovi Gasilskega doma Loka glasujem
ZA        PROTI
                         (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka za izgradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš, prostorsko razširitev Osnovne šole Mengeš in pomoč pri obnovi Gasilskega doma Loka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Mengeš.
13. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
14. člen
Za datum referenduma se določi 19. oktober 1997.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 396/97
Mengeš, dne 17. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Mengeš
Alojzij Janežič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina