Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1997 z dne 26. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1997 z dne 26. 9. 1997

Kazalo

2950. Sklep o ustanovitvi Slovenskega komiteja za vprašanja spremembe podnebja, stran 4874.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije na 27. seji dne 11. septembra 1997 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Slovenskega komiteja za vprašanja spremembe podnebja
1. člen
Ustanovi se Slovenski komite za vprašanja spremembe podnebja (v nadaljnjem besedilu: komite).
2. člen
Komite je strokovno telo Vlade Republike Slovenije.
Komite opravlja strokovne naloge za Vlado Republike Slovenije in ji nudi strokovno pomoč pri odločanju o razvojnih vprašanjih povezanih s spremembo podnebja.
3. člen
Naloge komiteja so:
– sodelovanje pri usklajevanju dejavnosti za izvajanje državne politike, ki se nanaša na spremembo podnebja in pomeni uresničevanje ciljev okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (v nadaljnjem besedilu: konvencija),
– sodelovanje pri pripravi predlogov stališč Slovenije za zasedanje konference pogodbenic konvencije in njenih delovnih teles,
– sodelovanje pri izdelavi nacionalnega poročila, ki ga predvideva konvencija in spremljanje izvajanja smernic, ki jih določa ta program,
– dajanje mnenj na predloge besedil nacionalnega programa varstva okolja in drugih nacionalnih razvojnih programov s področij energetike, prometa, kmetijstva in gozdarstva, ki se nanašajo na cilj konvencije.
4. člen
Komite pripravi letno poročilo o izvajanju klimatske politike v Sloveniji in o svojem delu poroča Vladi Republike Slovenije in Svetu za varstvo okolja.
5. člen
Člani komiteja delujejo nepoklicno in jih imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za okolje in prostor.
6. člen
Komite sestavljajo:
– predsednik: minister za okolje in prostor,
– namestnik predsednika: državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor,
– člani:
– državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
– državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze,
– državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– predstavnik Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije,
– po en predstavnik z ministrstev: za ekonomske odnose in razvoj, za zunanje zadeve, za znanost in tehnologijo, za finance, za šolstvo in šport, za zdravstvo,
– dva predstavnika okoljskih nevladnih organizacij,
– predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije.
Tajnika komiteja določi predsednik komiteja.
7. člen
Člani komiteja, vsak na svojem področju, skrbijo za vsebinsko usklajenost priprave razvojnih dokumentov z določbami konvencije in njenih protokolov.
8. člen
Administrativne in tehnične naloge za komite opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.
9. člen
Komite se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika komiteja.
Komite lahko za obravnavo posameznih zadev ustanovi delovne skupine, v katere lahko vključi tudi zunanje strokovnjake.
Komite deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
10. člen
Dejavnosti in naloge komiteja se financirajo iz proračunskih sredstev Ministrstva za okolje in prostor.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-21/97-1
Ljubljana, dne 11. septembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost