Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1997 z dne 12. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1997 z dne 12. 9. 1997

Kazalo

2890. Odlok o oskrbi z vodo, stran 4802.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) in na podlagi določil statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur na 23. seji sveta dne 25. avgusta 1997 sprejel
O D L O K
o oskrbi z vodo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe z vodo na območju Občine Šentjur iz javnega vodovoda, s katerim upravljajo Javno komunalno podjetje Šentjur, režijski obrat, koncesionar in krajevna skupnost.
2. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki oskrbujejo najmanj pet priključkov različnih uporabnikov.
3. člen
Javno komunalno podjetje, režijski obrat, koncesionar in krajevna skupnost so izvajalci gospodarske javne službe oskrbe z vodo in izvajajo distribucijo vode ter upravljajo vodooskrbne sisteme (v nadaljnjem besedilu: upravljalec).
Fizične in pravne osebe, ki z upravljalcem sklenejo pogodbo o dobavi vode, so uporabniki vode iz javnega vodovoda (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
4. člen
Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju, pri vodenju upravnega postopka, komunalnem opremljanju ter uporabi in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z vodo.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV
5. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
– vodovodni priključki,
– vodovodni jaški in niše,
– obračunski vodomeri,
– interno vodovodno in hidrantno omrežje,
– druge naprave, ki so namenjene za zagotavljanje vode in so last uporabnika.
Uporabniki so dolžni objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdrževati v skladu s predpisi.
Vsako spremembo na napravah iz prvega odstavka tega člena so uporabniki dolžni sporočiti upravljalcu. Če gre za povečanje priključne moči mora uporabnik pridobiti od upravljalca soglasje.
6. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
– magistralno omrežje in naprave,
– primarno omrežje in naprave,
– sekundarno omrežje in naprave.
7. člen
V skladu z zakonom, ki določa, da so vodovodni objekti in naprave, ki dobavljajo vodo za namensko skupno porabo (požarna voda, vzdrževanje javnih površin) skupne rabe, ostali objekti in naprave pa individualne rabe, ima upravljalec pravico pokrivanja stroškov vzdrževanja objektov skupne rabe iz proračunskih virov občine.
8. člen
Podrobnosti glede objektov in naprav uporabnikov in upravljalca iz predhodnih členov tega odloka določa poseben pravilnik.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
9. člen
Kjer je zgrajen javni vodovod, je obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda.
Soglasja izdaja upravljalec po pooblastilu občine.
V primeru, da so zmogljivosti javnega vodovoda premajhne, mora upravljalec o tem seznaniti uporabnika in navesti pogoje za priključitev.
10. člen
Upravljalec izdaja naslednja soglasja:
– k prostorskim izvedbenim aktom in ureditvenim načrtom,
– k lokacijskim dokumentacijam,
– za priključitev obstoječih zgradb,
– za začasne priključke,
– k posegom v prostor.
11. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prejšnjem členu tega odloka ali pred priključitvijo dokumentacijo, ki je podrobneje opredeljena v pravilniku, določenem v 8. členu tega odloka.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je določeno pred priključitvijo.
12. člen
Upravljalec je dolžan dopustiti priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje določene v soglasjih, če poravna vse obveznosti in predloži vso potrebno dokumentacijo.
V primeru, da se je vodovod zgradil s sredstvi KS, mora uporabnik pridobiti soglasje KS.
13. člen
Priključek je del objekta in je last uporabnika. Pri opravljanju vzdrževalnih del uporabnik ni upravičen do odškodnine za nastalo škodo na zemljišču, po katerem poteka priključek.
Priključek do vključno obračunskega vodomera vzdržuje upravljalec: stroški zemeljskih in gradbenih del bremenijo uporabnika, stroški montažnih del pa upravljalca.
14. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov. Priključek je stalen ali začasen. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljalec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
15. člen
Montažna dela pri izvedbi vodovodnih priključkov lahko izvaja samo upravljalec na stroške uporabnika. Ostala dela na javnih vodovodih lahko opravlja usposobljen izvajalec za gradnjo objektov in naprav oskrbe z vodo. Nad izvajanjem del na javnih vodovodih izvaja upravljalec upravljalski nadzor, ki se nanaša na izpolnjevanje standardov upravljalca in pregled zgrajenega omrežja.
16. člen
Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih in drugih del na objektih komunalne infrastrukture zagotovijo, da ostane vodovodno omrežje in naprave nepoškodovane.
V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhodnega odstavka tega člena, vzpostavi prvotno stanje upravljalec na stroške izvajalcev.
IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
17. člen
Dva ali več javnih vodovodov se lahko združijo v večji sistem.
Javni vodovod se prenese upravljalcu pod pogoji, da:
– zanje obstaja predpisana dokumentacija,
– so izračunani stroški obratovanja vodovoda,
– so vgrajeni obračunski vodomeri,
– je odločitev o tem sprejel organ upravljanja upravljalca in pristojni organ občine in lastnika,
– se predhodno oceni vrednost prenesenih objektov in se prenos opravi skladno s 76. členom zakona o gospodarskih javnih službah in s prejšnjim upravljalcem,
Podrobnejše pogoje o tem določa pravilnik iz 8. člena tega odloka.
18. člen
Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti finančna sredstva za prenos lokalnih vodovodov v upravljanje upravljalcu, skladno s programom prevzemov.
V. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
19. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri.
20. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti obračunski vodomer upravljalec.
Upravljalec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede.
Pravilnik iz 8. člena tega odloka določa podrobnosti glede tipa, velikosti in namestitve vodomera, pregledov teh vodomerov, vzdrževanja ipd.
21. člen
Osnova za obračun porabljene vode je stanje obračunskega vodomera na dan odčitanja.
22. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer. Upravljalcu mora biti omogočen dostop v prostor za vodomer za vzdrževalna dela, redne preglede in odčitavanje.
23. člen
Uporabnik je dolžan poravnati stroške prve nabave in namestitve obračunskega vodomera.
Stroške kontrole, popravila in zamenjave plača uporabnik z mesečno vzdrževalnino vodomera, izračunano na osnovi dejanskih stroškov.
24. člen
Stroški odpravljanja okvar in poškodb nastalih na vodomeru ali priključku gredo po krivdnem načelu v breme tistega, ki jih je povzročil.
25. člen
Uporabnik je dolžan okvaro na priključku ali vodomeru prijaviti upravljalcu.
Uporabnik ima pravico poleg rednih pregledov zahtevati izredno kontrolo točnosti vodomera, če o njej dvomi. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc nosi stroške preizkusa upravljalec.
26. člen
Cena kubičnega metra vode se določa v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi kalkulacij.
27. člen
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih položnic ali računov, na osnovi odčitane dejanske porabe vode. Način izstavitve položnic ali računov bo podrobneje opredeljen v pravilniku iz 8. člena tega odloka.
Upravljalec vodovoda opravi najmanj enkrat letno obračun porabljene vode in spremembe drugih elementov, ki so bistveni za izračun plačila vode.
28. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo v objektu.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost upravljalca.
29. člen
V primeru, da upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna pavšalna poraba vode na osnovi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
30. člen
Uporabnik poravna obrok plačila do roka, ki je naveden na položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči upravljalcu pismene pripombe, oziroma ugovor na obrok izstavljen po položnici ali računu najkasneje v 8 dneh po prejemu. Ugovor ne zadrži plačila računa.
VI. PREKINITEV DOBAVE VODE
31. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upravljalca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega noče preprečiti,
4. če uprabnik brez soglasja upravljalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali če razširi svojo lastno napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča pooblaščenim osebam upravljalca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani plombo na vodomeru, zasunu ali hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
8. če uporabnik ne plača računa ali položnice po izteku plačilnega roka, niti v 15 dneh po izstavitvi pismenega opomina,
9. če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost onesnaževanja pitne vode, kot je določeno v posebnem odloku.
32. člen
Dobava vode je prekinjena, dokler ni ukinjen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Upravljalec lahko prekine dobavo vode na stroške uporabnika, če uporabnik ali od njega pooblaščena oseba pisno odpove priključek ali zahteva zaporo vode.
Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na omrežju ali ostalih napravah vodovoda, vendar mora o tem pravočasno obvestiti uporabnike ali s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali neposredno. V primeru iznenadnih okvar ima upravljalec pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila. V takih primerih obvesti večje uporabnike neposredno, odprava okvare pa ne sme trajati več kot štiri ure.
VII. VARČEVANJE Z VODO
33. člen
V primerih višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje virov, izpad energije, velike okvare itd.), ima upravljalec pravico brez nadomestila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa obvestiti uporabnika in postopati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
Skrbeti mora predvsem za prednostno preskrbo za osnovne življenjske potrebe uporabnikov in za požarno varnost.
VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV IN UPORABNIKOV
34. člen
Upravljalec ima pri preskrbi z vodo zlasti naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in da pravočasno pripravlja plane enostavne in razširjene reprodukcije,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega vodovoda,
3. vzdržuje vodovodne priključke kot to določa 13. člen,
4. redno preglejuje, preizkuša in zamenjuje obračunske vodomere v skladu s predpisi in tem odlokom,
5. redno kontrolira kvaliteto vode v skladu s predpisi,
6. obvešča uporabnike o času, trajanju in ukrepih ob prekinitvah dobave vode preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno,
7. vodi kataster vodovodnih objektov in naprav ter ostale evidence,
8. odčituje vodomere in skrbi za obračun porabljene vode,
9. ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na vodovod,
10. organizira preskrbo v izrednih razmerah in ažurno poroča o nastopu izrednih razmer pristojnim organom,
11. sistematično pregleduje omrežje in ugotavlja izgube,
12. po naročilu pristojnega organa občine skrbi za pravilno delovanje hidrantov in naprav požarnega omrežja in jih vzdržuje,
13. kontrolira ustreznost interne instalacije pred priklopom na javni vodovod,
14. izvrši pregled interne instalacije in opravi kontrolo kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan utemeljen sum, da je voda neustrezna,
15. seznani uporabnike z določili odloka na krajevno ustezen način.
35. člen
Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo interno instalacijo, interne hidrante in vodomerni jašek ali nišo, jih ščitijo pred zmrzovanjem in čistijo dostope zaradi snega, ledu in drugih snovi,
2. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
3. omogočajo dostop do obračunskega vodomera in internih hidrantov,
4. kontrolirajo dejansko porabo vode,
5. takoj javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu, vodomerih in odjem vode iz hidrantov,
6. s pismenim obvestilom upravljalcu javijo lastninske, namembnostne in ostale spremembe pri uporabniku,
7. redno plačujejo vodo in vzdrževalnino vodomerov na osnovi izdanih položnic in računov v plačilnem roku,
8. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera,
9. izvajajo varčevalne in druge ukrepe v izrednih razmerah ali po prekinitvi dobave vode,
10. pridobijo soglasje upravljalca za večja dela pri predelavi interne instalacije.
36. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnažiti vode v napeljavi.
Stroški kontrole vode v interni inštalaciji se plačajo po načelu drugega odstavka 24. člena.
IX. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
37. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljalca le za gašenje požarov, gasilske vaje, za njihovo preizkušanje in izpiranje vodovoda, vendar z naknadnim obvestilom v roku 24 ur, zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode.
Voda iz hidrantov za čiščenje cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne prireditve in za polnjenje cistern za prevoz vode se sme koristiti le s privolitvijo upravljalca. Dogovor o poravnavi stroškov za vodo se uredi s pogodbo.
38. člen
Uporabnik je dolžan uporabljati hidrant skrbno in je odgovoren za škodo zaradi okvar, ki jih je povzročil.
X. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Upravljalec javnega vodovoda se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom od 75.000 SIT do 1,200.000 SIT, če:
– prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikov, (32. člen, zadnji odstavek),
– ne dopusti priključitve kot določa 12. člen,
– ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu,
– ne izpolnjuje obveznosti iz 34. člena točka 4., 5. in 6.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se v skladu z zakonom kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca vodovoda, od 5.000 SIT do 60.000 SIT.
40. člen
Uporabnik, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom od 5.000 SIT do 120.000 SIT, če:
1. vodovodnega priključka ne priključi na javni vodovod, kot to določa 9. člen,
2. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 37. in 38. členom,
3. se priključi na vodovod brez soglasja upravljalca,
4. ne izpolnjuje obveznosti po 1., 2., 3., 6., 9. in 10. točki 35. člena tega odloka.
Uporabnik vode, ki je pravna oseba se kaznuje za prekrške iz 1., 2., in 3. točke prejšnjega odstavka tega člena, kakor tudi njena odgovorna oseba od 5.000 SIT do 120.000 SIT.
41. člen
Pravna oseba in njena odgovorna oseba se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom od 5.000 SIT do 120.000 SIT, če:
1. če ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji ostanejo vodovodni objekti in naprave v prvotnem stanju (16. člen),
2. pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotavljajo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda nepoškodovane,
3. ne merijo porabljene vode (21. člen) in ne namestijo vodomera, kot to določa 20. člen.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Občina Šentjur mora v roku šestintrideset mesecev od uveljavitve tega odloka sprejeti odlok o prenosu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z vodo tistim krajevnim skupnostim, ki hočejo to gospodarsko javno službo izvajati samostojno.
43. člen
Krajevne skupnosti oziroma vodovodni odbori, ki sedaj gospodarijo z javnimi vodovodi (najmanj pet priključkov), morajo v roku šestintrideset mesecev od uveljavitve tega odloka prenesti objekte v upravljanje upravljalcu, kot to določa 17. člen tega odloka.
44. člen
Tehnično izvedbo vodovodnih priključkov in vgradnjo vodomerjev uskladijo uporabniki s tem odlokom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi najpozneje v šestintridesetih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
Pogodbe med upravljalci in uporabniki iz 3. člena odloka morajo biti sklenjene v roku oseminštirideset mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
46. člen
Pravilnik s katerim se bodo podrobneje urejala vprašanja opredeljena zlasti v 7., 8., 11., 17., 20., in 27. členu tega odloka, izda občinski organ, pristojen za komunalne zadeve najpozneje v roku dvanajst mesecev od dneva uveljavitve odloka.
47. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalec pa opravlja upravljalski nadzor.
48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004-22/97-112
Šentjur pri Celju, dne 27. avgusta 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost