Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2851. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje, stran 4740.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 1., 40., 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 1. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) in statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče št. 1/95), je Občinski svet občine Mozirje na svoji 18. redni seji dne 19. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Mozirje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Mozirje (v nadaljevanju: zavod), ki je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje, vpisanega v register pri Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št. Srg 1-279-00.
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, Mozirje.
Sedež zavoda: Šolska ulica 23, Mozirje.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Mozirje.
V sestavo OŠ Mozirje še sodijo:
– Podružnična šola Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55;
– Podružnična šola Šmihel, Šmihel 28;
– Podružnična šola Lepa Njiva 87;
– Oddelek s prilagojenim programom in učnim načrtom, Šolska ulica 23, Mozirje;
– Podružnična šola Nazarje.
Šolski okoliši pa so naslednji:
a) Mozirje: Mozirje, Loke, Ljubija, Radegunda (del), Lepa Njiva, Brezje, Dol Suha (del),
b) Nazarje: Nazarje, Dobrovlje, Prihova (del), Dobletina; Lačja vas, Potok (del), Kokarje, Čreta, Žlabor, Zavodice,
c) Rečica: Rečica, Prihova (del), Dol Suha, Poljane, Sp. Rečica, Trnovec, Sp. in Zg. Pobrežje, Nizka, Varpolje, Šentjanž, Grušovlje, Homec,
č) Šmihel: Šmihel, Radegunda (del),
d) Lepa Njiva: Lepa Njiva.
Zavod po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Podružnične šole v pravnem pomenu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je pravni naslednik OŠ Mozirje, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, na registrskem vložku Srg. št. 1-279-00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije na zunanjem obodu, pa je izpisano: Republika Slovenija, Osnovna šola Mozirje, p.o., Vzgojno-izobraževalni zavod.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena pa uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način in varovanje določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju celotne Občine Mozirje in vseh šolskih okolišev, ki sestavljajo Osnovno šolo Mozirje in so navedeni v 2. členu tega odloka.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M /80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M /80.103 dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
– L /75.12 dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja;
– H /55.51 storitve menz;
– I /60.2 drug kopenski prevoz (dejavnost šolskih avtobusov);
– O /92.61 obratovanje športnih objektov;
– O /92.623 druge športne dejavnosti.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu s katerimi dopolnjuje in izboljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela, ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje se določi s statutom.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda in predstavniki staršev učencev vpisanih v zavod.
Svet zavoda šteje enajst članov in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev učencev vpisanih v zavod.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda se voli iz matične in podružničnih šol. Predstavnike izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, kot ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta pa je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan z vpisom njihovih otrok v zavodu.
15. člen
Svet zavoda:
– sprejema finančni načrt,
– imenuje in razrešuje ravnatelja po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom ob soglasju ustanovitelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki jih določa zakon ali ta odlok,
– sprejema zaključne račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov pedagoških in drugih strokovnih delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– ocenjuje delovno uspešnost ravnatelja,
– potrjuje cene šolske prehrane in najemnin,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najmanj petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.
17. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj devet delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilni odbor. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
19. člen
Za člane sveta delavcev je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
21. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se do sprejetja zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok in statut zavoda, določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta ter odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– odloča o sistematizaciji delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo podružničnih šol,
– predlaga svetu najetje kreditov,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
a) Pomočnik ravnatelja
23. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Pomočnik ravnatelja mora izpolnjevati pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega, vzgojiteljskega oziroma predavateljskega zbora.
b) Vodja podružnične šole
24. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistematizaciji delovnih mest in za katere ga pismeno pooblasti.
3. Drugi organi
25. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo določbe zakona.
V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
26. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke do katerih pridejo, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organi ali druga organizacija.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
27. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda v skladu z 82. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
28. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Zavod sprejme za zadeve, ki jih ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno podrobneje urediti sprejme pravila.
Statut sprejme svet zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja notranje vprašanje in zadeve, če tako določa zakon.
Statut in drugi splošni akti iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
30. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavodov s področja osnovnega šolstva (Uradni list RS, št. 3/92).
32. člen
Ravnatelj in svet zavoda opravljata svoje naloge do izteka mandata oziroma do imenovanja novega ravnatelja in konstituiranja novega sveta v skladu s tem odlokom.
33. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno da uskladi organizacijo dela z zakonom in tem odlokom, rok pa znaša 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
34. člen
Po uveljavitvi tega odloka sklene zavod pogodbo z Občino Nazarje o ureditvi medsebojnih obveznosti na področju osnovnošolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/97-13
Mozirje, dne 19. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti