Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1997 z dne 29. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1997 z dne 29. 8. 1997

Kazalo

2806. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vrhovci, stran 4619.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 12. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vrhovci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovno šolo Vrhovci (v nadaljevanju: šola).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime šole: Osnovna šola Vrhovci.
Sedež šole: Cesta na Bokalce 1, Ljubljana.
III. PEČAT ŠOLE
3. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole, ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ŠOLE
4. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80. 102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Šola izvaja javnoveljavni izobraževalni program in opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš:
Naziv ulice in hišne številke:
AŽMANOVA ULICA parne od 2 do 40,
BRDNIKOVA ULICA 2, od 13 do 40,
CELARČEVA ULICA 1, 3, 4, 7, 8, od 10 do 18, 20, od 22 do 26, od 30 do 32,
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA parne od 12 do 46, 47, 48, 49, parne od 52 do 78, od 79 do 83, parne od 84 do 96, 97, 100, 116, 137, 137/a, 149, 159, 163, 186, 188, 199, 201, 202, 203,
CESTA NA BOKALCE od 1 do 51, parne od 52 do 64,
CESTA NA BRDO parne od 82 do 112, neparne od 113 do 125, od 127 do 151, parne od 152 do 166,
CESTA NA KLJUČ parne od 82 do 98,
CESTA NA VRHOVCE od 2 do 54, neparne od 55 do 75,
DOBRAJČEVA ULICA 2, 4, 10, 12, 16, 18,
GRAMPOVČANOVA ULICA od 2 do 28, neparne od 29 do 57,
GRIČ od 1 do 12, neparne od 13 do 19, 24, od 41 do 43, neparne od 45 do 53, 54, 56,
KOLAJBOVA ULICA od 1 do 30, 32, 34,
KORENINOVA ULICA od 2 do 23,
KOZARSKA CESTA 1, 2, neparne od 3 do 27,
LAZARJEVA ULICA 1, 3, 4, 8, 9, 10, 14,
LEGATOVA ULICA od 1 do 26,
MLAKE 5, 7, 7/a, 9,
NA GRIČU od 1, 1/a, od 3 do 11, 13, 15, 17,
NA TEZI 1, 3, 4, 5, 7, 9, parne od 10 do 26,
POD JEZOM od 1 do 12, parne od 14 do 20, od 21 do 41, 43, 47, 59,
POT V BORŠT 6, 8, 10, 12,
POT ZA BRDOM 3, 5,
POT ČEZ GMAJNO 2, 3, 5, 7, 13, 17, 21, 27, parne od 34 do 46, 51, parne od 52 do 88, 91, 98, 98/a, 100, 101, 109, 111,
SETNIKARJEVA ULICA neparne od 3 do 19,
SNOJEVA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 8,
STANTETOVA ULICA od 1 do 25,
ŠKOFOVA ULICA 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
ŠPANOVA POT od 1 do 6, 8, 10,
ŠVAROVA ULICA 1, od 4 do 11, 20, 22,
TIRANOVA ULICA 1, parne od 22 do 48,
TOMČEVA ULICA od 1 do 8,
TRINKOVA ULICA parne od 40 do 76, od 79 do 82, 85, 88, 89, 90, 96, 100,
ULICA JOŽETA JAPLJA 13, 16, 16/a, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
ULICA RUDOLFA JANEŽIČA 1, 3, 4, 5, 5/a, 8,
VREGOVA ULICA 1, 1/a, 3, 4, 5, 6, 7, 7/a, 9,
VRHOVCI, C.I 1, 2, 4, 5, 6, 7,
VRHOVCI, C.II 1, 2, 3, 4, 5, 7,
VRHOVCI, C.III od 1 do 15, parne od 16 do 28,
VRHOVCI, C.IV od 1 do 9, 11,
VRHOVCI, C.IX od 1 do 9, 27,
VRHOVCI, C.V od 1 do 9, 11,
VRHOVCI, C.VI od 1 do 10, 12,
VRHOVCI, C.VIII od 1 do 11, 13, 17,
VRHOVCI, C.X od 1 do 29, 31, 32, 34, 36,
VRHOVCI, C.XI od 1 do 7, 11, 13/a, 15,
VRHOVCI, C.XII od 1 do 9, 11, 11/a, parne od 12 do 26,
VRHOVCI, C.XIII od 1 do 12,
VRHOVCI, C.XIV od 1 do 8, neparne od 11 do 17,
VRHOVCI, C.XIX od 1 do 13, 14, 16, 18,
VRHOVCI, C.XV od 1 do 8,
VRHOVCI, C.XVI od 1 do 8,
VRHOVCI, C.XVII od 1 do 8, parne od 10 do 40,
VRHOVCI, C.XVIII od 1 do 7, 9,
VRHOVCI, C.XX 1, 3, 5,
VRHOVCI, C.XXI neparne od 3 do 21, od 22 do 36, 38, 50,
VRHOVCI, C.XXII od 1 do 15, 18,
VRHOVCI, C.XXVI od 1 do 16,
VRHOVCI, C.XXVIII od 1 do 10, 12, 16,
VRHOVCI, C.XXX 1, od 4 do 10,
VRHOVCI, C.XXXII od 1 do 5, 7, 9,
ZA OPEKARNO 5, 7, 8, 13, 19, 22, 23, 24, 28,
ZADNIKARJEVA ULICA 2, 3, 4, 5, od 8 do 12, 14, 16,
ŽEJE 2, 6, parne od 10 do 22, 23, 24.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
VI. ORGANI ŠOLE
6. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet šole
7. člen
Organ upravljanja šole je svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
8. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev se določa: dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v šoli.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta šole.
9. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta šole ima najmanj 10% delavcev šole.
Predlogi kandidatov za svet šole, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh, od dneva objave sklepa o razpisu volitev. Predlogi morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
10. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami.Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.
11. člen
Za člana sveta šole so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Kolikor ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
12. člen
Svet šole se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta šole.
Prvo sejo sveta šole v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta šole najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta šole vodi do izvolitve predsednika sveta šole najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta šole.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole.
2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj šole organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren za strokovnost dela šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku, določenim z zakonom.
15. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
3. Strokovni organi
16. člen
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
4. Svet staršev
17. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
VII. SREDSTVA ZA DELO
18. člen
Premoženje, s katerim upravlja šola in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina ustanovitelja.
Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Šola je dolžna uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Šola je odgovorna ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
19. člen
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti šole.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ŠOLO
22. člen
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela šole s plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah šole,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Šola je dolžna ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
Šola je dolžna posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
XI. JAVNOST DELA
23. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov šole, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu šole ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
24. člen
Šola ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet šole, razen splošnih aktov za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Šola mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe šole v roku treh mesecev, od dneva uveljavitve tega odloka.
26. člen
Šola je pravni naslednik Osnovne šole Vrhovci, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/1193/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– določbe sklepa o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva, št. 012-1/92 z dne 11. 3. 1992 (Uradni list RS, št. 19/92), ki se nanašajo na Osnovno šolo Vrhovci,
– določbe odloka o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 32/84 in 5/86 ter Uradni list RS, št. 35/90, 35/92 in 9/94), ki se nanašajo na šolski okoliš Osnovne šole Vrhovci,
– statut šole.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61-44/97
Ljubljana, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti