Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997

Kazalo

2720. Odlok o zimski službi, stran 4439.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 17. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o zimski službi
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja lokalnih cest, kot izbirne gospodarske javne službe, na območju Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, pločnikih, trgih, nadhodih, podhodih, intervencijskih poteh in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: ceste), ki jo izvaja izvajalec in zavezanci.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. posipavanje s snovmi za preprečevanje poledice;
2. pluženje, odstranjevanje in po potrebi odvoz snega s cest;
3. odvoz snega iz postajališč in obračališč mestnega prometa ter križišč in prehodov za pešce;
4. čiščenje nadstreškov na postajališčih mestnega prometa;
5. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov;
6. čiščenje objektov in naprav zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
7. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
8. pluženje snega in posipavanje proti poledici na drugih javnih prometnih površinah, ki so namenjene pešcem in lokalnemu prometu in javnih poteh ter pločnikih ob državnih cestah (magistralne in regionalne ceste);
9. odstranjevanje snega in ledenih sveč s streh, strešnih žlebov in odtočnih cevi, s katerih lahko pade sneg na javno prometno površino;
10. pluženje snega z glavnih peš poti na javnih zelenih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
11. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Izvajalec zimske službe izdela vsako leto do 15. septembra načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba, vrsto, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in posipnega materiala, način uporabe teh sredstev, organizacijo posipavanja, pluženja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja in pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, površine za katere organizira zimsko službo krajevna ali četrtna skupnost, organizacijo stalne dežurne službe in nadzor nad izvajanjem zimske službe. Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
Oddelek mestne uprave pristojen za gospodarske javne službe in promet potrdi načrt zimske službe.
5. člen
Izvajalec zimske službe je koncesionar.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev;
2. redno vzdržuje vozni in strojni park ter druge naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli za obdobje treh mesecev;
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje;
5. izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu zimske službe in načrt prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi državne hidrometeorološke službe;
6. posipa ceste, ki so razvrščene v tri vrstne rede po prednostnem vrstnem redu;
7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade na:
– mestnem območju 10 cm,
– izvenmestnem območju 15 cm in
– pločniku 5 cm;
8. organizira 24-urno stalno dežurno službo;
9. uradno preko medijev obvešča občane o akcijah zimske službe;
10. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje;
11. omogoči lastnikom stavb nakup soli za posipavanje po grosistični ceni.
7. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je prehod, kjer dopuščajo razmere širok 1 m;
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere širok 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V načrtu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Sneg mora biti odstranjen do 6. ure oziroma 24 ur po prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu, ki mora upoštevati prioriteto mestnega prometa, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz pete in sedme točke prejšnjega člena tega odloka.
Med pluženjem, odstranjevanjem in odvozom snega lahko vozila izvajalca, ki opravljajo dela zimske službe uporabljajo posebne pasove za avtobuse mestnega prometa.
8. člen
Postajališča mestnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očisti v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radija na postajališču);
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m. Za večja postajališča, kjer ustavlja več avtobusov, se z načrtom zimske službe določi dolžina in širina čiščenja postajališča.
Na postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na pločnikih.
9. člen
Izvajalec je dolžan uskladiti operativno izvajanje zimske službe z izvajalcem vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest z vsemi objekti in napravami na območju Mestne občine Ljubljana.
IV. OBVEZNOSTI LASTNIKOV STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV
10. člen
Lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje (v nadaljevanju: zavezanci), so dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na to ali je javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. odstraniti v širini 1m sneg in led s pločnikov, kolikor širina pločnika to dopušča, dostopnih in dovoznih poti, javnih poti ter v celoti s površine 1 m2, kjer so podtalni in nadtalni hidranti, ne glede na to ali so na pločniku, dostopni ali dovozni poti, cesti ali ulici;
2. sproti odstranjevati ledene sveče s streh, strešnih žlebov in odtočnih cevi;
3. posipati pločnike in dostopne poti ob poledici;
4. očistiti svoja parkirna mesta;
5. odstraniti polomljene veje z drevja s funkcionalnih zemljišč in skupnih funkcionalnih zemljišč stanovanjskih hiš in poslovnih objektov;
6. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
Zavezanci so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti iz tega člena tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki, funkcionalna zemljišča ali skupna funkcionalna zemljišča (zelenice, parkirišča, platoji ipd).
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
Določbe tega člena veljajo tudi za zavezance iz prvega odstavka tega člena ob državnih cestah (magistralnih in regionalnih).
11. člen
Če Inšpektorat mestne uprave ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 10. člena tega odloka, odredi inšpektor odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezancev. Opravljeno storitev poravna zavezanec oziroma denar založi, do izterjave, mestna uprava.
12. člen
Zapadli sneg mora biti odstranjen s pločnikov cest prvega vrstnega reda in pločnikov cest drugega vrstnega reda vsakokrat, ko ga zapade 5 cm in še sneži in sicer najkasneje do 7. ure zjutraj oziroma dve uri po sneženju, če je prenehalo snežiti pred 17. uro, oziroma 12 ur po sneženju ob cestah tretjega vrstnega reda.
Zavezanci morajo odstraniti sneg s pločnikov tako, da je prehod širok najmanj 1m kolikor širina pločnika to dopušča in jih posipati proti poledici v celotni dolžini zgradbe in njenega funkcionalnega zemljišča oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča. Sneg se praviloma ne sme odstranjevati iz pločnika na cestišče, razen kadar so pločniki široki manj kot 1m.
13. člen
Ob poledici je treba pločnike in javne poti posipati proti poledici s soljo, peskom ali drugim sodobnim posipnim materialom in ki ga je potrebno po odjugi odstraniti. Posipanje z žaganjem, smetmi, pepelom in drugimi podobnimi materiali je prepovedano.
14. člen
Zgradbe ob javnih prometnih površinah morajo imeti predpisane in redno vzdrževane snegolove, strešne žlebove in odtočne cevi.
Pred odstranjevanjem snega s streh in sveč s strešnih žlebov in odtočnih cevi morajo zavezanci zavarovati pločnik tako, kot to določa pravilnik o prometnih znakih na cestah.
15. člen
Sneg s pločnikov, funkcionalnih zemljišč, streh zgradb, drevja, grmovja in drugih površin iz tega odloka morajo zavezanci odstraniti tako, da je zagotovljeno odvodnjavanje in da odstranjeni sneg ne ovira prometa pešcev in vozil.
16. člen
Lastniki vozil morajo v času odstranjevanja snega s površin iz tega odloka odstraniti vozila tako, da omogočijo izvajalcu čiščenje skladno po načrtu zimske službe. V nasprotnem primeru bo vozilo odstranil ali prestavil izvajalec zimske službe na stroške lastnika vozila.
17. člen
Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih posipnih materialov zavezancem iz 10. člena tega odloka.
V. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat mestne uprave.
Oddelek mestne uprave pristojen za gospodarske javne službe in promet opravlja nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku:
1. kvalitativni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe;
3. in daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
Krajevne ali četrtne skupnosti izvajajo nadzor izvajanja zimske službe na javnih površinah na njihovem območju in ugotovitve sporočajo oddelku iz prejšnjega odstavka tega člena.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 90.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom, če ne izvaja nalog iz 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 15.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba.
20. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. ne izvaja del, kot to določa 10. člen;
2. posipa pločnike in javne poti, v nasprotju s 13. členom;
3. ne poskrbi za snegolove, strešne žlebove in odtočne cevi, kot to določa prvi odstavek 14. člena;
4. ne zavaruje pločnikov pred odstranjevanjem snega s streh, strešnih žlebov in odtočnih cevi, kot to določa drugi odstavek 14. člena;
5. ne odstrani snega tako, kot določa 15. člen;
6. ne odstrani vozil, kot to določa 16. člen;
7. ne izvaja del kot določa 12. člen.
VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Do izbire koncesionarja za izvajanje zimske službe po tem odloku, izvaja zimsko službo KPL – gradnje, rast, inženiring d.d.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o zimski službi na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 32/84, 7/87 in 23/88).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-7/96
Ljubljana, dne 17. junija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l.r.

AAA Zlata odličnost